پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت - 10 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت - 10 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت - 10 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید  سازمان ها-در معنای وسیع کلمه-از شالوده های اصلی اجتماع کنونی اند و مدیریت،مهمترین عامل در حیات،رشد و بالندگی یا مرگ سازمان هاست.

مدیر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه،برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست.
گذشته با تمام اهمیت و آموختنی هایش و با تمام تاثیری که می تواند بر آینده داشته باشد اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری نمی تواند آن را دیگر بار و به گونه ای متفاوت بیافریند،ولی آینده در راه است و قسمت مهمی از آن به آنچه در امروز می گذرد مربوط است.
ما باید سهم فرزندان این سرزمین را از آینده ی جهان معلوم کنیم و برای این منظور،به عزمی ملی نیاز داریم.
عزم جامعه را مجموعه ی مدیریت کشور هدایت می کند،لذا امر مدیریت مهم ترین مقوله ای است که باید برای رشد و تعالی فرهنگی،اقتصادی،صنعتی و سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد.
دفتر پژوهش های فرهنگی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


خرید آنلاین

پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید  هدف‌هاي آموزشي

—ضمن تعريف سازمان، اصول سازمان‌دهي را شرح دهيد.

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید نوروبشر:

 

برا ی انسان نخستین ،نوربعنوان  وسیله ای  برا ی محاسبه ی زمان محسوب می شد.

از دوران ماقبل از تاریخ همواره اجسام  نورانی که تجسمی از یک شیی زنده را درذهن بیدار می کردند توسط بشر موردستایش واحترام قرارگرفته ومشتاقانه برایشان جشن می گیرفتند آنها راعبادات کرده می پرستید از  این توجه بیش از   به عضونور دراغلب فرهنگ های اولیه بشری ودرجوامعی با آداب ورسوم وعقایدمذهبی متفاوت همچنان در طول  زمان مشاهده می شودبرخی از جوامع نورخورشید به خاطر روشن نمودن عالم که مسیرحرکت زندگی را نشان می داده می پرستیدند وبرخی دیگر درخشش اجسام نورانی رابعنوان  عامل ایجاد فعل  وانفعالاتی روزآور جهت دست یابی به حیطه هایی ماورای  دیفای زمینی تلقی می کردند.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید آلت تناسلی

nبافت اسفنجی قابل نعوظ

پاورپوینت روانشناسی باروری - 20 اسلاید

پاورپوینت روانشناسی باروری - 20 اسلاید

پاورپوینت روانشناسی باروری - 20 اسلاید

پاورپوینت روانشناسی باروری

پاورپوینت روانشناسی باروری

پاورپوینت روانشناسی باروری

v لقاح اووسیت

پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن

پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن

پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

مخلوط کن هاي خمره اي نامناسبند و ممکن است به علت خوب مخلوط نشدن بتن و عدم همگني آن، مقاومت آن تا حدود 30درصد کاهش يابد.
مخلوط کن هاي ساکن شامل مخلوط کن هاي مرکزي ثابت و ميکسرها مي شوند.
ظرفيت مخلوط کن هاي ساکن از 06/0 تا 9متر مکعب است.
هرگونه مخلوط کن را بايد تراز کرد وگرنه بر روي اختلاط صحيح بتن تأثير منفي خواهد گذاشت.
ريختن بخش عمدة سنگدانه ها و آب پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن
ريختن سيمان
ريختن باقيماندة سنگدانه ها و آب پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن
- مواد افزودني کندگيرکننده يا کاهندة آب بايد با ترتيب و توالي يکسان به تدريج همراه با بقية مصالح به داخل مخلوط کن ريخته شوند.
وگرنه:
تغييرات چشمگيري در زمان گيرش اوليه و درصد حبابهاي هوا پيش مي آيد.
انواع روشهاي ساخت: پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن

اختلاط کامل بتن در مخلوط کن؛ سپس ريختن آن در تراک ميکسر و همزن ديگ کاميون.
اختلاط ناکامل در مخلوط کن ثابت (حدود 15 تا 30 ثانيه)؛ سپس ريختن آن در تراک ميکسر و تکميل اختلاط در ديگ کاميون (اختلاط دومرحله اي)
ريختن مصالح خشک و آب درديگ تراک ميکسر و اختلاط کامل در درون ديگ کاميون
ريختن مصالح خشک در ديگ تراک ميکسر و ريختن تدريجي آب در طول مسير يا در انتهاي مسير، و اختلاط کامل در درون ديگ کاميون

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

دیافراگم:Diaphragm                         

یک گنبد عضلانی که قفسه سینه را از حفره شکم جدا می کند. انقباض دیافراگم و عضلات دیواره قفسه سینه هوا را به درون ریه می آورد و استراحت این عضلات ، هوا را از ریه ها خارج می کند.

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی

راه های هوایی درون ریه به شاخه های باریک تری تبدیل می شوند که در انتها به sac های هوایی ختم می گردد که توسط عروق خونی باریک احاطه شده است.

پاورپوینت در ارتباط با سازمان‌های اداری و اجتماعی تمدن‌اسلامی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سازمان‌های اداری و اجتماعی تمدن‌اسلامی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سازمان‌های اداری و اجتماعی تمدن‌اسلامی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سازمان‌های اداری و اجتماعی تمدن‌اسلامی

پاورپوینت در ارتباط با سازمان‌های اداری و اجتماعی تمدن‌اسلامی

پاورپوینت در ارتباط با سازمان‌های اداری و اجتماعی تمدن‌اسلامی

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

•سازمان‌های اداری و اجتماعی

پاورپوینت در ارتباط با کارگاه برنامه ریزی و طراحی تدریس و یادگیری - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کارگاه برنامه ریزی و طراحی تدریس و یادگیری - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کارگاه برنامه ریزی و طراحی تدریس و یادگیری - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کارگاه برنامه ریزی و  طراحی تدریس و یادگیری

پاورپوینت در ارتباط با کارگاه برنامه ریزی و  طراحی تدریس و یادگیری

پاورپوینت در ارتباط با کارگاه برنامه ریزی و  طراحی تدریس و یادگیری

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

•مفاهیم برنامه درسی

پاورپوینت در ارتباط با مقايسه اقتصادي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني در معدن سنگ آهن سه چاهون - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مقايسه اقتصادي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني در معدن سنگ آهن سه چاهون - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مقايسه اقتصادي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني در معدن سنگ آهن سه چاهون - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مقايسه اقتصادي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني در معدن سنگ آهن سه چاهون

پاورپوینت در ارتباط با مقايسه اقتصادي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني در معدن سنگ آهن سه چاهون

پاورپوینت در ارتباط با مقايسه اقتصادي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني در معدن سنگ آهن سه چاهون

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

مشخصات فني استخراج به روش SLC

پاورپوینت در ارتباط با حل مساله با جستجو در هوش مصنوعی - 53 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حل مساله با جستجو در هوش مصنوعی - 53 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حل مساله با جستجو در هوش مصنوعی - 53 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حل مساله با جستجو در  هوش مصنوعی

پاورپوینت در ارتباط با حل مساله با جستجو در  هوش مصنوعی

پاورپوینت در ارتباط با حل مساله با جستجو در  هوش مصنوعی

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

—    مسئله های خوش تعریف و راه حل ها

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن - 14 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن - 14 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن - 14 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

در زمانهای قدیم پادشاه مهربانی در شهر حاکم بود .

روزی پسر پادشاه در رودخانه غرق شد و آب او را برد.

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن

پادشاه گفت هر کس پسر من را نجات دهد من به او جوایز فراوانی می دهم.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه

پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه

پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

nاطلاعاتی که برای تشکيل جلسه لازم است :

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین های B2&B1 - سی و شش اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین های B2&B1 - سی و شش اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین های B2&B1 - سی و شش اسلاید

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

علائم سندرم کورساکوف
-
ناتوانی در شکل گیری خاطرات جدید
-
از دست دادن حافظه (می تواند شدید باشد)
-
داستان ساختن (درددل کردن)
-
دیدن و یا شنیدن چیزهایی که واقعی نیستند (توهم)
ممکن است این علائم را در ترک الکل مشاهده کنید

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1

 

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1

 

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1


منابع غذایی

حبوبات و گوشتها خصوصا گوشت قرمز منابع غنی از ویتامین "ب-1" هستند.
بیشترین میزان:

 در مخمر ، جگرو سبوس غلات ( گندم، جو و برنج) است
برنج پرقوت سفید، دانه های گل آفتابگردان، بادام زمینی، سبوس گندم، مخمر آبجو، شیر سویا، لوبیا و .... شیر، میوه جات و سبزیجات اگر به میزان كافی مصرف شوند منابع خوبی برای ویتامین "ب-1" هستند.

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1

 

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1

 

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1
نحوة مصرف

قبل از مصرف باید با پزشک مشورت شود

 بزرگسالان بین 1.1تا 1.5 میلی گرم از این ویتامین را همراه با آب ترجیحاً بعد از غذا، روزانه مصرف كنند. خانم های حامله روزانه 1.5 میلی گرم و زنان شیرده 1.6میلی گرم از این ویتامین در روز استفاده كنند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1 است

 

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1 از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با امنيت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات - 100 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با امنيت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات - 100 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با امنيت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات - 100 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با  امنيت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات

پاورپوینت در ارتباط با  امنيت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات

 

فهرست مطالب

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

حركت شتابان و اجتناب‌ناپذير به سوي جامعه اطلاعاتي
v مخاطرات نوظهور ناشي از حركت به سوي جامعه اطلاعاتي
v ماهيت مخاطرات و دليل وسعت آنها
v چه بايد كرد ؟

دستكاري 100 سايت دولتي در سال 82

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

نظام آموزشی ابتدایی در ژاپن

مدارس ابتدایی در ژاپن بسیار جالب و دیدنی هستند، ساختار و نظام آموزش ابتدایی ژاپن به پرورش شخصیت کودک در این دوره بسیار توجه دارند. فضای فیزیکی مدارس ابتدایی بسیار مجهز و درخور توجه هست، به طوری که اکثر مدارس ابتدایی در ژاپن استخر دارند و فضای فیزیکی بسیار تمیز و با طراوت هستند.

اما چرا مدارس ابتدایی؟ 
اکثر پژوهشگران آموزش و پرورش ژاپن، مدارس ابتدایی ژاپن را بسیار سرزنده، بزرگ، جالب و جاذب توصیف کرده اند، برای مثال «کومینگر» می گوید: 
مدارس ابتدایی، گل سرسبد آموزش و پرورش ژاپن هستند. ژاپن در مقایسه با ایالات متحده آمریکا، سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی خود را در مقاطع ۱۲ سال تحصیلی (ابتدایی تا دبیرستان) و مقدار کم تری از آن را در آموزش دانشگاهی خویش، هزینه می کند.

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن

 

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن

 

کسانی که می خواهند در آینده معلمان ابتدایی و متوسطه شوند ، باید یک لیسانس چهار ساله را به همراه چندین دوره در نظریه های آموزشی و پداگوژی ، به عنوان قسمتی از لیسانس حرفه ای معلمی ، داشته باشند .

 دوره های دوساله کالج نیز، در آموزش وجود دارند که فارغ التحصیلان این دوره ، می توانند در پایه های 1 تا 9 تدریس کنند. متوسط سن معلمان ژاپن در دوره ابتدایی 40 سال و دردوره اول متوسطه ( پایه های 7 تا 9 ) ، 39 سال و برای دوره دوم متوسطه ( پایه های 10 تا 12 ) ، 42 سال است. ژاپن از سال 1961 ، عضو انجمن ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است و قبل از شرکت در مطالعه تیمز ، در مطالعه های تطبیقی دیگر این انجمن از قبیل ، SIMSS,FISS,SISS,FIMSS شرکت کرده است.

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن

  تحصيلات‌ دانشگاهي  

 ‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ ژاپن‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و گذراندن‌ موفقيت‌آميز امتحانات‌ سراسري‌ ورودي‌ دانشگاه‌ها (NCUEE)

مراكز آموزش‌ عالي‌ در ژاپن‌ به‌ سه‌ دسته‌ دولتي، محلي‌ و خصوصي‌ تقسيم‌ مي‌شوند. 

دانشگاه‌هاي‌ دولتي و محلي‌تحت‌ پوشش‌ وزارت‌ آموزش، علوم‌ و فرهنگ‌ ژاپن‌ هستند.

دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ نيز با مجوز اين‌ وزارتخانه‌ فعاليت‌ مي‌كنند و با در نظر گرفتن‌ مسائل‌ آموزشي، درصدي‌ از     هزينه‌هاي‌ خود را نيز از دولت‌ دريافت‌ مي‌كنند.

تعداد دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ در ژاپن‌ به‌ مراتب‌ از دانشگاه‌هاي‌ دولتي‌ بيشتر است. از نظر آماري‌ دانشگاه‌هاي‌ دولتي‌ 18 درصد، دانشگاه‌هاي‌ محلي‌ 9 درصد و دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ 73 درصد از مراكز آموزش‌ عالي‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌اند.  

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روش هاي صحیح مطالعه و یادگیری - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش هاي صحیح مطالعه و یادگیری - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش هاي صحیح مطالعه و یادگیری - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش هاي صحیح مطالعه و یادگیری

پاورپوینت در ارتباط با روش هاي صحیح مطالعه و یادگیری

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

فهرست

vمقدمه

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس نمایش علمی - 14 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس نمایش علمی - 14 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس نمایش علمی - 14 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

یکی از روش های قابل اجرا در یادگیری مهارتهای عملی ،به ویژه در موقعیت هایی که امکانات وتجهیزات برای آموزش محدود باشد ،روش نمایش علمی است .
برخی اصطلاح روش نمایش علمی را مرکب از توضیح ونمایش یک مهارت تازه به گروه بزرگی از دانش آموزان وسپس انجام تمرینهای منظم از طرف دانش آموزان می دانند.دراین روش معلم طرز کار یک وسیله یاچگونگی ساخت یک شی رااز راه توضیح ونمایش به دانش آموزان می آموزند .درصورت محدودبودن امکانات ،این روش مناسبترین آموزش برای آموختن مهارت است . پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی
مهمترین حسن این روش استفاده از اشیای حقیقی و واقعی در موقعیت های آموزشی است .از این روش بیشتر برای درس های مربوط به حوزه های روانی –حرکتی به کار می رود.
قبل ازتدریس ،معلم باید هدفهای تعیین شده رابرای دانش آموزان توضیح دهد وسپس دقیقا به توضیح آنچه دانش آموزان باید درحین یاپساز نمایش انجام دهند بپردازد،نحوه وعلت انجام دادن مهارت را توضیح داده و وسایلی راکه ممکن است درضمن عمل با آن برخورد کنند معرفی نماید .
موفقیت دانش آموزان در یادگیری مهارت جدید به کیفیت توضیح معلم بستگی دارد معلم موثر وقت زیادی راصرف توضیح ونمایش مطلب جدید می کند .
تمرین منظم می تواند در سه مرحله اجرا شود : پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی
1.تمرین هدایت شونده :با نظارت معلم انجام می شود .نقش معلم کنترل کار دانش آموزان ودادن بازخورد اصلاحی هنگام نیاز است .
2. تمرین نیمه مستقل : معلم به دانش آموز استقلال بیشتری می دهد ، او مدت حضورش درکنار دانش آموزان را کاهش داده تا به تدریج استقلال واعتمادبه نفس آنها درفرآیند عمل تقویت شود . پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی
3.تمرین مستقل : معلم درفرآیند فعالیت حضور ندارد وتنها نتیجه کار دانش آموزان را ارزشیابی می کند .هدف از تمرین مستقل ،یادگیری مطالب جدید برای اطمینان از مهارت آموزی وافزایش روانی مهارت وانتقال آن به موقعیت جدید است .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

یکی از قدیمی ترین و متداول ترین روش های آموزش ،در فرآیند یاددهی –یادگیری ، به ویژه در رشته هایی چون آموزش زبان ، ادبیات وتاریخ است .
هدف اصلی این روش ، ایجاد مهارت دریافت درست اطلاعات وذخیره سازی آن ها در حافظه ،به منظور بازیافت وبه کارگیری آن ها در فعالیت های مختلف علمی است .

* دیدگاه اول : پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری
بسیاری از افراد دیدی منفی نسبت به روش یادسپاری در محیط های آموزشی دارند ومعتقدند معلمان ومجریان برنامه های درسی،باید شرایطی را فراهم کنند که دانش آموزان به جای انباشت فرآورده های علمی در ذهن ، روش کسب اطلاعات وکاربرد آن ها را بیاموزند.دراین دیدگاه ،یادسپاری صرفا به معنای ذخیره سازی اطلاعات به صورت طوطی وار در ذهن وبازیافت آن ها امری غیرقابل پذیرش است. پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری

این مرحله ، مستلزم آن است که دانش آموزان از موضوع یادگیری آگاه باشند،بادقت روی مفاهیم ، قواعد ، اصول وقوانین آن متمرکز شوند.هرچه اطلاعات سازمان یافته تر ومنظم تر ومشاهده ومقایسه مصادیق یادگیری دقیق تر باشد ، یادسپاری وذخیره سازی آن در حافظه آسان تر خواهد بود . پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش - 80 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش - 80 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش - 80 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

این اصول کلیدی یادگیری، شامل برخی اصول تکمیلی تدریس هستند، که در ادامه به آنها اشاره می شود:
از یادگیرندگانتان انتظارات بالایی داشته باشید، ولی منطقی باشید، و خودتان را به عنوان استاندارد در نظر نگیرید. تعداد کمی از یادگیرندگان ممکن است خیلی زودتر از آنچه که شما انتظار داشته اید یاد بگیرند یا ممکن است با همان روال که شما برنامه ریزی کرده اید بتوانند پیش بروند. پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش
کارتان را از جایی که یادگیرندگان هستند شروع کنید. آنچه که آنها در حال حاضر می دانند و یا نمی دانند را بفهمید، و همینطور چیزی که آنان معتقدند درست است؛ همچنین با سبک زندگی آنان آشنا شوید. از مواد و محتوایی استفاده کنید که یادگیرندگان دارند با آن زندگی می کنند، به این معنی که در رابطه با مشکلات دنیای واقعی، موضوعات مربوط به مشاغل آینده آن ها و تجربیات روزمره آنان صحبت کنید.  پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش
در تدریس و طرح موضوع شور و اشتیاق از خود نشان دهید، چه اینکه این احساسات مسری هستند.
مردم یادگیرنده به دنیا می آیند، از دوره نوزادی دارای کنجکاوی سیری ناپذیری هستند آگاهی شان را در مورد یادگیری افزایش می دهند. آن ها میلیاردها مورد از ویژگی ها و جزئیات اشیاء، افراد دیگر، زبان خودشان و چگونگی انجام کارها را جذب می کنند (یاد می گیرند) و به یاد می آورند. (برانسفورد، براون؛ کوکینگ؛ 1999).
مردم از طریق مرور تفصیلی (Elaborative Rehearsal) یاد می گیرند؛ به این معنی که دانش جدید را به آنچه که در حال حاضر می دانند پیوند می دهند و اینگونه یاد می گیرند (برانسفورد و همکاران، 1999؛ تایگر، 1999). پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش
مردم آنچه را که به زندگی شان مربوط باشد یاد می گیرند (اسوینیسکی، 2004).
افراد زمانی یاد می گیرند که انگیزه این کار توسط دیگران در زندگی انان به وجود آمده باشد (فلد من).
افراد زمانی که یادگیری معلم محور است و افراد در یادگیری منفعل هستند، به خوبی یاد نمی گیرند. در مقابل، زمانی که انان در یادگیری فعال و درگیر هستند، به خوبی یاد می گیرند. مغز انسان زمانی که در یک حالت منفعل است، برای مدت طولانی نمی تواند تمرکز کند
رشد شناختي عبارت است از پيشرفت يادگيرنده از الگوهاي ساده به الگوهاي پيچيده تر شناخت (دانستن). طراحی درس و تدریس باید مراحل رشد دانشجویان را مورد توجه قرار دهد و فرصت هایی را برای دانشجویان فراهم آورد تا بتوانند به شیوه های پیچیده تر شناخت دست یابند.
الگوي پري
ويليام پري، استاد زبان انگليسي دانشگاه هاروارد، اوايل دهه 1950 ميلادي، دريافت كه دانشجويان سال اول دانشگاه، پيرامون فعاليت هاي كلاسي خود سوالات متفاوتي نسبت به دانشجويان سال دوم مطرح مي كنند. همين وضعيت درباره دانشجويان سال هاي بالاتر نيز صدق مي كرد. وي به طبقه بندي اين گونه سوالات پرداخت؛ چنين سوالاتي بيان كننده نحوه تفكر هر گروه درباره دانش (علم) و به نحوي گوياي نحوه نگرش آنها به شغل دانشجويي، استادان و همسالان شان بود.
او یک الگوي رشد عقلاني را ارايه داد كه از چهار مرحله اصلي و مراحل فرعي متعدد شكل يافته است. وي معتقد بود اين مراحل طبيعي به صورت متوالي اتفاق مي افتند. 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل

پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل

پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

کرامت:
کرامت همان نزاهت از پستی و فرومایگی است. روح بزرگوار و منزه از هر پستی را کریم می گویند(جوادی آملی،1369، ص21). خدای سبحان انسان را به عنوان نوع کریم معرفی کرد. فرمود: «و لقد کرمنا بنی آدم» یعنی این نوع انسان، فی نفسه، کریم خلق شده و شایستگی کرامت زاید را هم دارد(جوادی آملی،1369، ص18).
تکریم: پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل
مقصود از این اصل آن است که مربی در مقام تربیت باید کرامت متربی را حفظ کند و مایه عزت نفس او را فراهم آورد.  پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل
قال علی بن الحسین علیه السلام: وَ أَمَّا حَقُّ الزَّوْجَةِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا لَكَ سَكَناً وَ أُنْساً فَتَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ فَتُكْرِمَهَا(صدوق، 1400، ص370).
تغافل مصدر باب تفاعل از ریشه غفل آمده است.غفلت به معنی عدم توجه و چشم پوشی کردن است. غفلت سهوی است که از قلت حفظ و قلت بیداری عارض می شود(راغب اصفهانی، ج1، ص609). تغافل خود را به غفلت زدن، خویشتن را غافل وانمود کردن و چشم پوشی کردن معنا شده است(احمد بن فارس،1404).
براساس این روش، مربی در برخی موقعیت ها با وجود آگاهی از خطا و لغزش متربی، به منظور صیانت از کرامت او، خود را غافل از آن وانمود کرده و سعی می کند با استفاده از سایر روش ها در اصلاح او موفق شود.  پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته - 144 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته - 144 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته - 144 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

3- ديدگاه ديگري هم وجود دارد كه جريان تحقيق را بصورت
معرفی می کند.(circular)فرایند چرخه ای
4- اين رويكرد داراي انواعي است كه غالباٌ با تحقيق در عمليات مرتبط هستند و پژوهش را يك فرايند دوراني مي دانند.
4)پروژه تحقيقي خود را بخشي از يك فعاليت بزرگتر در نظر بگيرید. پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

5)فردي را پيدا كنيد كه شما را در انجام اين تحقيق پشتيباني كند.

6)به خودتان قول بدهيد كه كارتان را با موفقيت به پايان خواهيد برد. پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته
بسياري از كساني كه براي اولين بار دست به تحقيق مي زنند مايلند كه فكر كنند كه آنها در كار حقيقت يك دربارۀ مسأله يا موضوع خاصي هستند و مي خواهند ((حقايقي)) را كشف كنند يا قضايي را اثبات يا رد نمايند. پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی - 19 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی - 19 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی - 19 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

روانشناسی علمی است که از دو تبار متأثراست از یکسو
از روانشناسی و حوزه های مختلف آن و از سوی دیگر از علوم سیاسی و سیاستگذاران.

علم سیاست که با روابط سیاسی انسانها سرو کار دارد نمی تواند اثرهای روانشناختی را نادیده بگیرد.  پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی
والتر لیمپن در دهه 1910:
بزرگترین خطای تفکر سیاسی ما این است که بدون اشاره به انسان بخواهیم از علم سیاست سخن بگوییم.
دوالاس :
نیاز به وجود رابطه نزدیک بین دو رشته “روانشناسی” و”علم و سیاست” را ضروری میدانست. پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی
جیمز بریس:
علم سیاست ریشه بر روانشناسی دارد. پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی


به گونه های مختلفی تعریف شده است، نخستین دسته از روانشناسان حوزه کار خود را مطالعه فعالیت های ذهنی میدانستند.
روانشناسی تقریبا با همه جنبه های انسان سروکار دارد، پژوهشهای روانشناختی در تمام زندگی فردی و اجتماعی توسعه دارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو - 135 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو - 135 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو - 135 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

عوامل مؤثر در نوع و درجه رغبت ها :
جنس
هوش  پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو
محيط
فرصت هاي رشد رغبت ها
رغبت هاي همگنان  پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو
موقعيت نوجوان در گروه
استعدادها
رغبت هاي خانوادگي
گرايش هاي همسالان و والدين
ارزش هاي اجتماعي
امكانات مالي  پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو
استعداد ذهني
گرايش هاي نوجوان به معلمان ، مديران و انضباط تحصيلي
موفقيت در فعاليت هاي فوق برنامه
ميزان پذيرش اجتماعي ميان همكلاسان
رغبت هاي شغلي
حداقل سني كه اگر كودك مرتكب خلافي شود به دادگاه احضار مي شود در كشورهاي مختلف متفاوت است
- مجازات و روش هاي آن در كشورهاي مختلف متفاوت است
انواع تخلفات : دزدي ، توهين به مردم ، تجاوز به اصول ديگران ، هتك ناموس ، قمار بازي ، مشروب خواري ، اعتياد قاچاق ، فرار از مدرسه ، رفتار خشن

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی - 76 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی - 76 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی - 76 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

در رویکرد روانکاوی تاکید بر انگیزه های ناهشیار است که ریشه در تکانه های جنسی و پرخاشگرانه ی واپس رانده دارد.

همزمان با رشد رفتارگرایی در آمریکا، فروید روانکاوی را در اوایل قرن بیستم در اروپا پایه گذاری کرد. 

فرض بنیادی در این نظریه این است که بخش عمده رفتار،ریشه در فرایندهای ناهشیار دارد. پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی
رویکرد زیست شناختی در پی آن است که اعمال را به رویدادهایی در بدن ،به ویژه در مغز و دستگاه عصبی ، ارتباط دهد
برای مثال در رویکرد زیستی به افسردگی سعی می شود این اختلال بر حسب تغییرات غیر عادی در میزان انتقال دهنده های عصبی تبیین شود.
رویکرد زیست شناختی د رزمینه کارکرد قسمتهای مختلف مغز پیشرفت های چشمگیری داشته است. پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی
رویکرد پدیدارشناختی بر تجربه های ذهنی فرد و انگیزش در جهت خودشکوفایی تاکید می ورزد.
روان شناسی پدیدار شناختی یا انسان گرا بیشتر با ادبیات و معارف انسانی د مساز است تا با علم. پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی
طبق این نظریه در همه ی ما این نیاز اساسی وجود دارد که توانایی بالقوه ی خود را تا بالاترین حد شکوفا سازیم و به پیشرفتی فراتر از سطح کنونی خود دست یابیم.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی روش جدیدی است که در سال 2006 به وسیله ی فریش ارائه شد .این درمان ، انسجام به هم پیوسته ی شناخت درمانی وروانشناسی مثبت نگر است ودربرگیرنده ی رویکردی برای افزایش رضایت وشادی در زندگی است .از طرفی هم می شود گفت که نوعی معنادرمانی است ، چون به مراجعان کمک می کند که به دنبال معنادارترین چیزهایی باشند که فکر می کنند برای سلامتی وشادی آن ها هم در حال حاضر وهم درطی دوره ی زندگیشان لازم وضروری است .
در دنیای امروز ،نه فقط کمیت زندگی ، بلکه کیفیت زندگی وارزیابی که فرد از زندگیش دارد ، ارزش زیادی پیدا کرده است ،چرا که میزان لذتی که فرد از زندگی می بردومیزان رضایتی که از زندگی دارد مهمترین فرصت را برای داشتن یک زندگی شاد به او می دهد.  پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی
هدف متخصصان بالینی در قرن اخیر ، یاری رساندن به دیگران جهت غلبه یافتن بر دردها ورنج هایشان بود .اگرچه این هدف درخور تحسین است ، اما برطرف کردن رنج ودرد کافی نیست .به مراجعان باید کمک کرد تا توانمندی های خود را نشان داده ومنابع شخصی ونقاط قوت جدید خود را کشف کنند .روان شناسان بالینی در موقعیت عالی برای کمک کردن به دیگران هستند تا در مقیاس کیفیت زندگی از اعداد منفی به صفر وسپس به سوی دامنه های مثبت حرکت کنند
3- معنایابی : پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی
همه ی انسان ها درمورد مهم ترین مسائل زندگی وچگونگی زندگی کردن هم در حال حاضر وهم در آینده ، به بینش ونگرشی نیازمندند.این نگرش هم به افراد مذهبی وهم به افراد غیر مذهبی در پاسخ به این پرسش که معنا یا هدف زندگی چیست ؟کمک می کند.پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی

این اهداف وارزش ها درایجاد مفهومی از امنیت وشادمانی ضروری است .رویکرد بهبود کیفیت زندگی اهداف وارزش ها را باورهایی درباره ی مهم ترین مسائل زندگی وچگونگی زیستن ،هم در حال حاضر وهم درآینده می داند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی - 76 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی - 76 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی - 76 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

در رویکرد روانکاوی تاکید بر انگیزه های ناهشیار است که ریشه در تکانه های جنسی و پرخاشگرانه ی واپس رانده دارد.

همزمان با رشد رفتارگرایی در آمریکا، فروید روانکاوی را در اوایل قرن بیستم در اروپا پایه گذاری کرد. 

فرض بنیادی در این نظریه این است که بخش عمده رفتار،ریشه در فرایندهای ناهشیار دارد. پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی
رویکرد زیست شناختی در پی آن است که اعمال را به رویدادهایی در بدن ،به ویژه در مغز و دستگاه عصبی ، ارتباط دهد
برای مثال در رویکرد زیستی به افسردگی سعی می شود این اختلال بر حسب تغییرات غیر عادی در میزان انتقال دهنده های عصبی تبیین شود.
رویکرد زیست شناختی د رزمینه کارکرد قسمتهای مختلف مغز پیشرفت های چشمگیری داشته است. پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی
رویکرد پدیدارشناختی بر تجربه های ذهنی فرد و انگیزش در جهت خودشکوفایی تاکید می ورزد.
روان شناسی پدیدار شناختی یا انسان گرا بیشتر با ادبیات و معارف انسانی د مساز است تا با علم. پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی
طبق این نظریه در همه ی ما این نیاز اساسی وجود دارد که توانایی بالقوه ی خود را تا بالاترین حد شکوفا سازیم و به پیشرفتی فراتر از سطح کنونی خود دست یابیم.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی روش جدیدی است که در سال 2006 به وسیله ی فریش ارائه شد .این درمان ، انسجام به هم پیوسته ی شناخت درمانی وروانشناسی مثبت نگر است ودربرگیرنده ی رویکردی برای افزایش رضایت وشادی در زندگی است .از طرفی هم می شود گفت که نوعی معنادرمانی است ، چون به مراجعان کمک می کند که به دنبال معنادارترین چیزهایی باشند که فکر می کنند برای سلامتی وشادی آن ها هم در حال حاضر وهم درطی دوره ی زندگیشان لازم وضروری است .
در دنیای امروز ،نه فقط کمیت زندگی ، بلکه کیفیت زندگی وارزیابی که فرد از زندگیش دارد ، ارزش زیادی پیدا کرده است ،چرا که میزان لذتی که فرد از زندگی می بردومیزان رضایتی که از زندگی دارد مهمترین فرصت را برای داشتن یک زندگی شاد به او می دهد.  پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی
هدف متخصصان بالینی در قرن اخیر ، یاری رساندن به دیگران جهت غلبه یافتن بر دردها ورنج هایشان بود .اگرچه این هدف درخور تحسین است ، اما برطرف کردن رنج ودرد کافی نیست .به مراجعان باید کمک کرد تا توانمندی های خود را نشان داده ومنابع شخصی ونقاط قوت جدید خود را کشف کنند .روان شناسان بالینی در موقعیت عالی برای کمک کردن به دیگران هستند تا در مقیاس کیفیت زندگی از اعداد منفی به صفر وسپس به سوی دامنه های مثبت حرکت کنند
3- معنایابی : پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی
همه ی انسان ها درمورد مهم ترین مسائل زندگی وچگونگی زندگی کردن هم در حال حاضر وهم در آینده ، به بینش ونگرشی نیازمندند.این نگرش هم به افراد مذهبی وهم به افراد غیر مذهبی در پاسخ به این پرسش که معنا یا هدف زندگی چیست ؟کمک می کند.پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی

این اهداف وارزش ها درایجاد مفهومی از امنیت وشادمانی ضروری است .رویکرد بهبود کیفیت زندگی اهداف وارزش ها را باورهایی درباره ی مهم ترین مسائل زندگی وچگونگی زیستن ،هم در حال حاضر وهم درآینده می داند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه

پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه

پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه

 پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ماده 59 قانون مجازات اسلامی :
اعمال زير جرم محسوب نمی شود :
2- هر نوع عمل جراحی يا طبی مشروع که با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستــــــــان يا نمايندگان قانونی آنها و رعايت موازين فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود . در موارد فوری اخذ رضايت ضروری نخواهـــــد بود .
ماده 319 قانون مجازات اسلامی : پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه
هر گاه طبيبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايـی که شخصاً انجام می دهد يا دستور آن را صادر مـــی کند هر چند با اذن مريض يا ولی او باشـــــد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالی شود ضامن است پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه
اگر طبيب در جريان معالجه بيمار سبب اتلاف يا خسارتــــــی گردد ضامن بوده و محکوم به پرداخت ديه است . فقهای اماميه به منظور رفع مسئـوليت طبيب و سقوط ضمان وی تمهيداتی انديشيده اند که برائت گرفتن قبل از معالجه از جمله آنها است . منظور از ضمان , ضمان مالی و مدنی است . پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان

پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان

پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

   منظور از افت تحصیلی « کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است . افت تحصیلی به معنای دقیق آن ، زمانی است که فاصله قابل توجهی بین توان و استعداد بالقوه و توان بالفعل فرد در فعالیتهای درسی و پیشرفت تحصیلی مشهود باشد. هم تکرار پایه های تحصیلی یک دوره و هم ترک تحصیل پیش از پایان دوره را نیز می توان به عنوان افت تحصیلی تلقی کرد .

 

 

Òتعاريف افت تحصيلي:

پاورپوینت در ارتباط با اکسیژن رسانی در پرستاری - 32 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اکسیژن رسانی در پرستاری - 32 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اکسیژن رسانی در پرستاری - 32 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اکسیژن رسانی در پرستاری

پاورپوینت در ارتباط با اکسیژن رسانی در پرستاری

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

—عملکرد طبیعی دستگاه تنفسی:

پاورپوینت در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران - 60 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران - 60 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران - 60 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

پاورپوینت در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

Ò

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) 2 اردیبهشت سال 1358 تاسیس شد.

پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری - 53 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری - 53 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری - 53 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری

پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری

پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

بعضی از آزمایشات نیاز به رعایت ناشتا بودن ویا حذف بعضی از مواد از رژیم غذایی قبل از خون گیری دارند.
HDL و TG (تری گلیسرید):بیمار باید از سه هفته قبل رژیم غذایی ثابت داشته باشد و از سه روز قبل از نمونه گیری الکل مصرف نکرده باشد و حداقل از 24 ساعت قبل نیز ورزش سنگین انجام نداده باشد.  پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری
Phenylketonuria):نوزاد باید تغذیه مطلوب (پروتئین) به مدت 48 ساعت قبل از ازمایش داشته باشد.
Metanephrines,urine or plasma :بیماران از مصرف تمامی غذاهای حاوی متیل گزانتین نظیر شکلات-قهوه-چای و نوشابه ها به مدت 24 ساعت منع شوند.
: فعالیت بدنی شدید سبب افزایش آنزیمهای AST,ALT می گردد و بایداجتناب گردد. پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری
Calcium ionized,serum : بیمار باید برای 30 دقیقه قبل از نمونه گیری دراز بکشد.
:Glucose, CSF از آنجائیکه برای اندازه گیری گلوکز CSF ، گلوکز سرم یکبار باید چک شود.حالت مطلوب ان است که قند سرم 2 ساعت قبل از انجام ازمایش بر روی CSF اندازه گیری شود. پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری
PSA,serum:بیمار نباید اخیرامعاینه رکتال(DRE)و یا بیوپسی سوزنی پروستات شده باشد
Prolactin:باورزش ،درد و استرس ونيز بعد از غذا خوردن افزايش مي يابد.با توجه به ريتم سيركادين توصيه مي شود 3تا4 ساعت بعداز بيدار شدن وبين ساعت 8تا10 صبح نمونه گرفته شود.
دربیماران حامله برای انجام GCT نیازی به ناشتایی ندارند.50گرم پودر گلوکز به صورت خوراكي مصرف می شودوبعداز یک ساعت نمونه خون گرفته می شود. درصورتیکه نتیجه بیشتر از 140 mg/dl باشد ،آزمایش غربالگری دیابت حاملگی مثبت تلقی می شودوآزمایش GTT با 100گرم پودر گلوکز ونمونه گیریهای ناشتا ، یک ،دو و سه ساعت بعد از بلع گلوکز تکرار می شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن

پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن

پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

به محض تولد نوزاد، يك پرستار آموزش ديده و يا يك متخصص اطفال به كمك تست آپگار ، ميزان سلامت كودك را ارزيابي مي كند. اين آزمايش يك تا پنج دقيقه بعد از تولد انجام مي گيرد و هدف آن اطمينان از وضعيت كودك و احتمال نياز وي به كمك هاي ويژه جهت تطابق با محیط جديدش است. براي انجام اين آزمون ، معيارهاي زير اندازه گيري مي شوند:
تعداد ضربان قلب  پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن
تنفس
قوام عضلاني
پاسخ هاي رفلكسي
رنگ پوست پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن
ترکیب شیر این مادران متناسب با نیاز تغذیه ای نوزادان آنهاست.
مواد ضد میکروبی موجود در شیر این مادران موجب کاهش بروز عفونت در نوزادان آن ها می شود.
با توجه به ترکیب خاص شیر این مادران، هضم و جذب آن برای دستگاه گوارش نارس این نوزادان آسان تر است.
این نوع تغذیه موجب افزایش وزن مناسب روزانه در این نوزادان می شود.
درجه حرارت آن مناسب بوده و احتمال آلودگی آن بسیار کم است.  پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن
مادر به طور فعال می تواند در مراقبت از نوزاد خود شرکت نماید.
ضریب هوشی نوزادان نارس که از شیر مادر تغذیه می شوند، به مراتب بیشتر از نوزادانی است که با شیر خشک تغذیه می گردند.
کودکان خیلی کم وزن (VLBW) تقریباً در تمام تست ها ی ادراکی حرکتی به طور معنا داری پایین تر از کودکان متولد شده با وزن طبیعی هستند (Liebhardt 2000). این کودکان در کپی کردن اشکال ناموفق تر از کودکان عادی بودند. همچنین هماهنگی چشم و دست در کودکان کم وزن پایین تر از عادی بود. و در نهایت این کودکان در درک اشکال سه بعدی نسبت به کودکانی که با وزن طبیعی به دنیا آمده بودند؛ مشکلات بیشتری از خود نشان دادند. شاید بتوان این مشکلات را به IQ افراد یا آسیب عصبی این کودکان نسبت داد (Robertson 1990).

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ويتامين B1 (تيامين) در تبديل غذا به انرژي كمك مي كند.
نقش اين ويتامين در عملكرد قلب و سيستم عروقي ، مغز و سيستم عصبي حائز اهميت است.
ميزان مجاز مصرف روزانه : 1/5 ميلي گرم پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی
ويتامين B1 (تيامين) در نان ها و غلات غني شده ، همچنين در ماهي ، گوشت كم چرب و شير يافت مي شود. پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی
ناتواني در جذب نياسين (ويتامين B3 ) يا اسيدآمينه تريپتوفان ممكن است موجب ابتلا به بيماري پلاگر شود. پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی
اين بيماري با پيدايش زخم هاي زبر و ناهموار ، همچنين تغييرات مخاط دهان و نشانه هاي روحي و رواني پديدار مي شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 34 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 34 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 34 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

بيش از 230 ميليون كودك سنين قبل از مدرسه دچار كمبود ويتامين آ هستند.
85 ميليون كودك سنين مدرسه از كمبود ويتامين آ رنج مي برند.
يك ميليون كودك در هر سال به دليل كمبود ويتامين آ جان خود را از دست مي دهند.
سالانه 14 ميليون كودك زير پنج سال دچار ضايعات چشمي ناشي از كمبود ويتامين آ ميشوند
كه حداقل 350هزار نفر از آنان بينايي خود را از دست مي دهند. پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
نتايج بررسي مصرف مواد غذائي كه در سال 81-1379 توسط انیستیتو تحقيقات تغذيه كشور انجام شده است نیز حاکی از کمبود ویتامین A در خانوارهای کشور می باشد .
این بررسی حاکی از آن است که در حدود 55 در صد خانوارهای کشور کمتر از 90% نیاز روزانه ویتامین A دریافت می کنند و
42% خانوارهای کشور در معرض ناامنی شدید از نظر دریافت ویتامین A( کمتر از 70% نیاز روزانه ) قرار دارند .
براساس گزارشات بین المللی در زمینه شیوع کمبودویتامین A در کشور های شرق مدیترانه ، ایران از نظر کمبود در حد متوسط قرار دارد .

نقش ويتامين A در سلامت: پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
ويتامين A از مواد مغذي مورد نياز است كه براي عملكرد طبيعي سيستم بينائي ، رشد و تكامل ، حفظ سلامت سلولها ، سيستم ايمني بدن و توليد مثل ضروري است .
همچنين به دليل نقش ويتامين Aدر متابوليسم آهن ، اغلب كم خونی فقر آهن با کمبود ویتامین A همراه است و در مطالعات نشان داده شده است که تجویز همزمان مکمل ویتامین A و آهن نقش موثرتری در کاهش کم خونی داشته است . پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
تاثیر ویتامین Aبرافزایش مقاومت بدن در مقابل ابتلا به بیماریها و کاهش مرگ ومیر کودکان به اثبات رسیده است .
تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که دریافت کافی ویتامین A موجب کاهش شدت بیماریها به ویژه اسهال مقاوم ، اسهال خونی ، سرخک و مالاریا می شود .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

بيش از 230 ميليون كودك سنين قبل از مدرسه دچار كمبود ويتامين آ هستند.
85 ميليون كودك سنين مدرسه از كمبود ويتامين آ رنج مي برند.
يك ميليون كودك در هر سال به دليل كمبود ويتامين آ جان خود را از دست مي دهند.
سالانه 14 ميليون كودك زير پنج سال دچار ضايعات چشمي ناشي از كمبود ويتامين آ ميشوند
كه حداقل 350هزار نفر از آنان بينايي خود را از دست مي دهند. پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
نتايج بررسي مصرف مواد غذائي كه در سال 81-1379 توسط انیستیتو تحقيقات تغذيه كشور انجام شده است نیز حاکی از کمبود ویتامین A در خانوارهای کشور می باشد .
این بررسی حاکی از آن است که در حدود 55 در صد خانوارهای کشور کمتر از 90% نیاز روزانه ویتامین A دریافت می کنند و
42% خانوارهای کشور در معرض ناامنی شدید از نظر دریافت ویتامین A( کمتر از 70% نیاز روزانه ) قرار دارند .
براساس گزارشات بین المللی در زمینه شیوع کمبودویتامین A در کشور های شرق مدیترانه ، ایران از نظر کمبود در حد متوسط قرار دارد .

نقش ويتامين A در سلامت: پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
ويتامين A از مواد مغذي مورد نياز است كه براي عملكرد طبيعي سيستم بينائي ، رشد و تكامل ، حفظ سلامت سلولها ، سيستم ايمني بدن و توليد مثل ضروري است .
همچنين به دليل نقش ويتامين Aدر متابوليسم آهن ، اغلب كم خونی فقر آهن با کمبود ویتامین A همراه است و در مطالعات نشان داده شده است که تجویز همزمان مکمل ویتامین A و آهن نقش موثرتری در کاهش کم خونی داشته است . پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
تاثیر ویتامین Aبرافزایش مقاومت بدن در مقابل ابتلا به بیماریها و کاهش مرگ ومیر کودکان به اثبات رسیده است .
تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که دریافت کافی ویتامین A موجب کاهش شدت بیماریها به ویژه اسهال مقاوم ، اسهال خونی ، سرخک و مالاریا می شود .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن

پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن

پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

جدول جمعيت بر حسب سن و جنس :

* جمعيت تحت پوشش خانه بهداشت بر حسب روستاهاي اصلي و قمر و كل مطابق با سرشماري كه در ابتداي هر سال صورت مي گيرد به تفكيك گروههاي سني و جنسي در اين جدول ثبت مي گردد. پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن

ستونهاي مربوط به جمعيت زنان در فاصله سني 10 تا 49 سال هر يك به دو قسمت تقسيم شده است:
درهررديف ستون سمت راست ( ستون سفيد) براي نوشتن جمعيت كل زنان و ستون چپ ( رنگي) براي ثبت رقم جمعيت زنان همسردار در آن گروه سني است.
* اين جدول به تفكيك روستاهاي اصلي و قمر براي مناطق روستايي و در مناطق شهري فقط در ستون مربوط به جمعيت شهري و بر حسب گروههاي سني مادران از 10 تا 49 سال براي علت مرگ مادر به روش چوب خطي پر مي شود. در پر كردن اين جدول بايد به تعاريف خاصي نظير خونريزي ، عفونت بعد از زايمان ، مسموميت حاملگي و ... توجه داشت. پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن

- خونريزي : اگر مادري در طول بارداري ، زايمان و يا تا 40 روز بعد از زايمان ، به علت خونريزي از مجراي زايماني بميرد ، بايد در رديف مرگ به علت خونريزي يك علامت زده شود.

- عفونت بعد از زايمان: اگر مادري 2 تا روز بعد از زايمان و به دنبال تب بيش از 38 درجه سانتي گراد بميرد بايد به عنوان عفونت بعد از زايمان ثبت شود
مسموميت حاملگي: مسموميت حاملگي چند علامت دارد:
فشار خون بالاتر از حد معمول- وجود آلبومين در ادرار- استفراغ شديد- سرگيجه – تاري ديد و ... پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن
چنانچه مادري با يك يا چند علامت از علايم مذكور بميرد بايد در رديف مرگ به علت مسموميت حاملگي منظور گردد.
- بيماريهاي قلبي: اگر مرگ مادر در دوران بارداري ، حين زايمان يا تا 40 روز بعد از زايمان به تشخيص پزشك به علت داشتن عارضه قلبي مادر باشد ، در اين قسمت علامت زده شود.
- ساير : اگر مرگ مادر در دوران بارداري ، حين زايمان يا تا 40 روز بعد از زايمان به علتي غير از علت فوق باشد در رديف ” ساير“ ثبت مي شود.
اين جدول به 5 بخش تقسيم شده است و اطلاعات در هر بخش به تفكيك روستاي اصلي و قمر براي مناطق روستايي و در مناطق شهري ، جداگانه ثبت مي شود:
بخش اول : تعداد دختران و پسران مرده بدنيا آمده به روش چوب خطي علامت زده مي شود. در دو حالت ، نوزاد مرده به دنيا آمده حساب مي آيد:
الف) نوزادي كه بعد از هفته بيستم حاملگي بدنيا آمده است و هيچيك از علايم حياتي را ندارد (حتي يك نفس هم نكشيده و گريه نكرده است)
ب) نوزادي كه با وزن بيش از 500 گرم ( بدون احتساب وزن جفت) بدنيا آمده و در زمان تولد فاقد علايم حياتي است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با مهندسی امنیت نرم افزار - 26 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهندسی امنیت نرم افزار - 26 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهندسی امنیت نرم افزار - 26 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهندسی امنیت نرم افزار

پاورپوینت در ارتباط با مهندسی امنیت نرم افزار

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

nنتایج بدست آمده از این گزارش

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي -37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي -37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي -37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

عوامل متفرقه

    امروزه كلرامفنيكل به خاطر عوارضش به ندرت  مورد استفاده قرار مي گيرد، اين دارو هنوز هم گاهي در درمان عفونت هاي كودكان، به ويژه آنجايي كه CNS را مبتلا مي كند، ايفاء نقش مي كند. اين عوامل به پيتيديل ترانسفراز، كه جزئي از ريبوزوم 50S است، متصل شده و موجب مهار سنتز پروتئين باكتريايي مي شود.

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

 

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

 

    مترونيدازول، كه از طريق اختلال در سنتز DNAعمل مي كند، يك نقش منحصر به فرد به عنوان يك عامل  ضد بي هوازي و همچنين برخوردار از فعاليت ضد انگلي و ضد كرمي، دارد.

   ريفامپين ، كه RNA پلي مراز باكتريايي را مهار مي كند، داراي نقشي عمده در درمان T.B است و همچنين در عفونت هاي باكتريايي ديگر بيماران كودك مفيد است، و معمولاً به عنوان دومين عامل (سينرژيستي) براي درمان عفونت هاي اس. ارئوس يا براي حذف كلونيزاسيون H.آنفلوانزا نوع b و N . مننژيتيديس به حساب مي آيد.

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

 

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

 

استرپتوگرامين ها و اگزازوليدينون ها

   ظهور ارگانيسم هاي فوق العاده مقاوم گرم مثبت، به ويژه VRE نياز به ابداع گروه هاي جديد آنتي بيوتيكي را براي درمان اين عفونت ها ايجاب نموده است.

   يكي از اين گروه ها ، گروه استرپتوگرامين است. در حال حاضر داروي مجاز اين گروه، دالفوپريستين – كينوپريستين، به شكل تزريقي براي بيماران بالاي 16 سال تاييد شده است.

    اين دارو در درمان MRSA ، استافيلوكوكوس كوآگولاز منفي، پنوموكوك حساس به پني سيلين و مقاوم به پني سيلين، و E. فاسيوم مقاوم به وانكومايسين اما نه E. فكاليس مناسب است.

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

لينكوزاميدها

     سردسته گروه آنتي بيوتيكي لينكوزاميدكليندامايسين است كه براي اعمال اثرخود درسطح ريبوزومي عمل ميكند. طيف فعاليت شامل هوازي ها وبي هوازي هاي گرم مثبت است .

    كليندامايسين فعاليت قابل توجهي درمقابل ارگانيسم هاي گرم منفي ندارد.يك نقش مهم براي كليندامايسين دردرمان عفونت هاي ناشي ازMRSAمشخص شده است.

   كليندامايسين رابا توجه به نفوذ پايدارش درمايعات بدن (بجز CNS )و بافت ها و استخوان ها، مي توان در درمان عفونت هاي ناشي از  MRSAمورد استفاده قرار داد. 

 

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

 

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي است

 

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت در ارتباط با معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها

پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها

پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

امروزه با پيشرفت زيادی که در الکترونيک و کاربرد تراشه های نيمه هادی بوجود آمده است تحول بزرگی درهدايت خودرو و ترمزهای آن رخ داده است که استفاده از ترمزهای ABS يکی از انهاست .  پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها
استفاده از سيستم‌هاي کمکي و تقويت کننده الکترونيکي و مکانيکي نيز براي هر چه بهتر کردن فعاليت ترمزها بر روي انواع خودروهاي جديد به کار گرفته مي‌شود اين سيستم‌ها با وارد آوردن اندک فشاري به پدال ترمز فعال شده و بهترين نتيجه را در اختيار راننده قرار مي‌دهد .
همه کسانی که تجربه ممتد رانندگی با اتومبيل به خصوص در جاده های خيس و لغزنده را دارند به خوبی می دانند که در اين شرايط چقدر کنترل خودرو مشکل است و تا چه اندازه خطر سر خوردن و به خصوص هنگام ترمزهای ناگهانی وجود دارد که کمترين نتيجه آن پرتاب خودرو به بيرون جاده است .
ترمزهاي ABS در بيان ساده دستگاهي الکترونيکي هستند که در هنگام ترمزگيري باکنترل فشار (قطع و وصل کردن فشار) هيدروليک در کسري از ثانيه ارتباط لنت را با ديسک يا کاسه برقرار و قطع مي‌کنند و تکرار سريع و مداوم اين عمل باعث از ميان رفتن حالت بلوکه کردن يا قفل کردن ترمزها مي‌شود .
اهميت اين گونه ترمزها نيز بيشتر در سطوح خيس و لغزنده يا ترمزگيري در سرعت‌هاي بالا بيشتر نمايان مي‌شود .
در اين گونه موارد راننده از کنترل کامل بر روي وسائل نقليه خود برخوردار است . پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها
سيستم ترمز مجهز به ABS قادر است وضعيت ايمن‌تري را براي خودرو ايجاد کند .
کاهش خط ترمز افزايش پايداري خودرو در جاده‌هاي لغزنده افزايش کنترل فرمان ،کاهش اثر شرايط متفاوت جاده بر روي لاستيک‌ها ، کاهش‌ مقدار لرزش لاستيک و سيستم تعليق در ترمز و پايداري خودرو در جاده‌هاي ناهمگن به هنگام ترمز شديد از فوايد اين سيستم است .
نکات ايمني پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها
با اين که سيستم ABS داراي ايمني بالايي است، ولي وجود آن در خودرو نبايد باعث سرپيچي راننده از رعايت مقررات رانندگي به خصوص سرعت‌هاي غيرمجاز، رعايت نکردن فاصله ايمني و سرعت مناسب در پيچ‌ها شود.به عبارت ديگر بهره‌مندي از سيستم‌هاي ايمني به معناي ناديده گرفتن ايمني نيست. انجام تغييرات شخصي در خودرو (مثلا ترمز، بدنه‌ها و يا چرخ‌ها) مي‌تواند بر عملکرد سيستم ABS تاثير منفي بگذارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با سفارشهای عمومی برا ی تغذیه در ماه مبارک رمضان - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سفارشهای عمومی برا ی تغذیه در ماه مبارک رمضان - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سفارشهای عمومی برا ی تغذیه در ماه مبارک رمضان - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سفارشهای عمومی برا ی تغذیه در ماه مبارک رمضان

پاورپوینت در ارتباط با سفارشهای عمومی برا ی تغذیه در ماه مبارک رمضان

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

oسبزی را در افطار میل کنید. سبزی در سحری، گاهی منجر به تشنگی در طول روز میشود.

پاورپوینت در ارتباط با قوانين و دستورالعمل ها سقط جنين - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با قوانين و دستورالعمل ها سقط جنين - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با قوانين و دستورالعمل ها سقط جنين - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با قوانين  و  دستورالعمل ها سقط جنين

پاورپوینت در ارتباط با قوانين  و  دستورالعمل ها سقط جنين

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

nقانون سقط درمانی(مصوب 1384)

پاورپوینت در ارتباط با حرکات کششی - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حرکات کششی - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حرکات کششی - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حرکات کششی

پاورپوینت در ارتباط با حرکات کششی

پول شما وزندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

uمفصل ران در قسمت بالاي ران ، زير استخوان خاصره قرار دارد و به شما اجازه مي دهد پاي خود را بلند و يا خم كنيد.

پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده

پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده

پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

تعريف:
روش انديشه و زندگي که به صورت داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسؤلانه توسط افراد و زوجين در جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي خانواده‌ها اتخاذ مي‌شود و از اين رو در توسعه اجتماعي کشور سهم مؤثري دارد.
اهداف: پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده
1)پرهيز از تولد کودک ناخواسته 2)داشتن کودک به تعداد دلخواه 3)تنظيم فواصل بين بارداريها 4)مراقبت زنان و زايمان در رابطه با سن پدر و مادر 5)تعيين تعداد کودکان براي خانواده پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده
در نهايت هدف از برنامه‌های تنظيم خانواده فراهم نمودن زمينه مساعد براي تأمين سلامت جسمي و روحي کل خانواده مي‌باشد و تنها مترادف با کنترل مواليد نيست.
6 مرحله مشاوره ، خلاصه شده در کلمهGATHER عبارتند از:
G(GREET) : احترام به مراجعه کننده با نزاکت و برخورد گرم.
A(ASK) : از داوطلب در مورد خودش سوال کنيد (دليل مراجعه، کمک به بيان خواسته ها و نظرهای خود و احساسات و باورهای وی، کمک جهت تفکر کامل درباره انتخابهای موجود، ايجاد اين باور که مشاور، خواهان ارائه خدمت موثر می‌باشداگاهی از دانش و تجربيات مراجعه کننده،
T(TELL) : پاسخ به نيازها و نگرانيها با توجه به موقعيت مراجعه کننده.
H(HELP) : کمک به داوطلب برای اتخاذ بهترين تصميم.
E(EXPLAIN) : توضيح هر آنچه که لازم يا شفاف کننده است.
R(RETURN) : برنامه ريزی جهت ويزيت مجدد.
قرص های ترکيبی: پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده
قرص های ترکيبی به سه شکل LD و HD و تری فازيک موجود می‌باشد. اين قرصها بهترين روش برای اوايل ازدواج که زوجين نمی‌خواهند فوراً بچه‌دار شوند می‌باشد.
نحوه مصرف صحيح:
مصرف اين قرص ها بايد در 5 روز اول قاعدگی ( روز اول تا روز پنجم ) اغاز گردد. برای اطمينان بيشتر بهتر است که مصرف آن روز اول خونريزی قاعدگی شروع شود. قرص در ساعت خاصی از شبانه روز تا پايان بسته 21 عددی خورده می‌شود مصرف بسته بعدی پس از يک فاصله 7 روزه آغاز خواهد شد، ديگر مهم نيست که در اين 7 روز چه زمانی قاعدگی رخ می دهد. مهم اين است بين مصرف دو بسته قرص بايد 7 روز کامل فاصله و استراحت باشد. در اولين دوره مصرف قرص در دو هفته اول بايد علاوه بر آن از روش ديگری مثل کاندوم هم استفاده کرد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان

پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان

پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

تيروئيد غده كوچكي است كه در جلوگردن قراردارد وظيفه اصلي اين غده توليد و ترشح هورموني بنام تيروكسين در بدن است اين هورمون نقش مهمي در سوخت و ساز سلولهاي مختلف و رشد و نمو بدن دارد . پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان

اثرات هورمون تيروكسين در رشد و تكامل مغز بسيار مهم و ضروري است . اگر به هر دليلي اين هورمون توليد نشود و يا توليد آن كم و يا غير طبيعي باشد عوارضي در بدن پديدار مي گردد به عنوان مثال نوزاد دچار عقب ماندگي ذهني و كوتاهي قد خواهد شد .  پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان
وظیفه اصلی غده تیروئید ساخت ، ذخیره و آزاد سازی هورمون است. هورمون‏های تیروئید که T3 و T4 (تيروكسين) نامیده می‏شوند بسیاری از اعمال حیاتی بدن مانند متابولیسم انرژی ، ضربان قلب و دمای بدن را کنترل می‏کنند و روی وزن ، ذهن و نیز دوره‌هاي قاعدگي و باروری تاثیر می‏گذارند .
غده تیروئید برای تولید هورمون نیاز به ید دارد که آن را از غذایی که می‏خوریم تامین می‏کند. در داخل غده، یدی که از خون جذب می‏شود به اسید آمینه تیروزین متصل می‏شود و مجموع آن دو در ساخت هورمون‏های تیروئید نقش اساسي دارند.
1- عوامل مساعد كننده گذرا : پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان
كمبود يد شايع ترين علت كم كاري گذراي مادرزادي تيروئيد مي باشد. و در ميزان بروز بيماري نقش بسزائي دارد .
استفاده زن باردار از بعضي داروها مثل داروهاي ضد تيروئيد داروهاي حاوي مقادير زياد يد ( شربت اکسپکتورانت ) مي توانند عامل كم كاري گذرا باشند .
2- عوامل مساعدكننده دائمي :
الف) اختلال در تكامل کامل یا نسبی غده يا جايگزيني نامناسب غده تیروئید در دوران جنيني
ب) توليد ناكافي يا نامناسب هورمون هاي تيروئيد و يا اختلالات ارثي منجر به عدم ساخت هورمون تيروئيد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان

پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان

 پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

غربالگری کليه نوزادان در بدو تولد
شناسايی نوزادان مبتلا به CH و افزايش گذرای TSH
كنترل و درمان مناسب نوزادان مبتلا
پيشگيری از عقب افتادگي ذهنی و ديگرعوارض CH
ايجاد زمينه ای برای غربالگری ديگر بيماري‌های متابوليك نوزادان
بروز بالا در کشور پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان
نسبت هزينه به سود = 1 به 22
غربالگری آسان
عدم تشخيص بيش از 95% موارد در ماه اول تولد
عقب ماندگی ذهنی در 100% موارد درمان نشده
تشخيص آسان پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان
درمان موثر، آسان و ارزان
پيش آگهي بسيار خوب
وجود سيستم شبکه بهداشتی در کشور
بازده نهايی اجراي برنامه:
کاهش هزينه های اقتصادی ناشی از بيماری
کاهش ناتواني‌های حاصل از بيماری پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان
ارتقا کيفيت زندگی بيماران و خانواده آنها
ارتقا ميانگين ضريب هوشی افراد جامعه ازطريق جلوگيری از کاهش ضريب هوشی مبتلايان

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

مطالب در ضمن تصاویر است پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی از لینک زیر استفاده کنید: پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی


پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان

پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان

پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

هیچ چیز باعث ترافیک زیاد در دراز مدت نمی‌شود به جز ارزشمند بودن. مطالبی که طرز کار چیز های مختلف را شرح می‌دهند یا به درد بخور هستند همیشه در جا های مختلف از جمله بالاترین لینک می‌شوند .

بر روی زمینه‌ی فعالیت خود بیشتر متمرکز شوید و از اخبار جدید آن حوزه مطلع باشید. پست هایتان را طوری طراحی کنید که هم برای افراد مبتدی و هم برای حرفه‌ای ها قابل استفاده باشد. من بار ها دیده‌ام که پست های ساده‌تر رتبه‌ی بهتری در موتور های جستجو می‌آورند و زیاد هم غیر‌منطقی نیست. افراد دنبال مطلبی هستند که راحت تر و زود‌تر مشکلشان را حل کند. پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان

گه گداری مطالبی مخالف افکار و باور های عمومی بنویسید ، من گاهی مطالبی در رابطه با عده‌ی خاصی در سیاست می‌نویسم.

باید فعال باشید تا بتوانید ترافیک بدست بیاورید. در وبلاگ های مرتبط با خودم نظر ‌دهید و لینک سایت را در آخر امضا هایم اضافه می‌کنم. از هر فرصت برای معرفی کردن سایت و وبلاگ خود استفاده کنید. بلافاصله تاثیر آن را خواهید دید.

سعی کنید در انجمن های مرتبط با وبلاگتان هم عضو شوید. پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان

هر جا که می‌توانید آدرس وبلاگ خودتان را بگذارید. در سربرگ های کاری ، کارت ویزیت ، بالای نامه ها ، انتهای ایمیل ها .

وبلاگ های زیادی بخوانید و دنبالک بفرستید. مطمئن باشید که موتور های جستجو سایت شما را می‌شناسند و سعی کنید رتبه‌تان را افزایش دهید. مطالبتان را در سایت های آنلاین بوکمارکینگ اضافه کنید. پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان

در وبلاگ ها نظر بگذارید ، زیاد طول نمی‌کشد تا حتی فقط موافقت یا مخالفتتان را با نویسنده اعلام کنید. با این روش همیشه بازدید کننده دریافت می‌کنید.
بایگانی مطالبتان را فراموش نکنید. هر چند وقت تمام نقد هایی که انجام داده اید را در یک پست جمع آوری کنید و ترافیک و لینک خیلی زیادی دریافت خواهید کرد.


مباحث قابل بحث بنویسید ، به نظر من نوشتن در مورد مطالب داغ و قابل بحث صرفآ برای جذب بازدید کننده کار درست و قشنگی نیست ولی موثر است.


بهترین وبلاگ های مرتبط با وبلاگ خود را پیدا کنید و با نویسنده های آنها تماس بگیرید ، آدرس وبلاگتان را بدهید و ارتباط برقرار کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا آنها وبلاگ شما را پیدا کنند ، بخوانند و احتمالآ آن را لینک کنند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان - 8 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان - 8 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان - 8 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان

پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان

پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

(ادامه) بازاریابی و روان شناسی
جنبش روان شناسی مثبت نگر بر سه موضوع کلی تاکید دارد:
1- تجاربی که مردم برای آنها ارزش قائل هستند مثل امید ، خوش بینی ، شادی
2- صفات فردی مثبت مثل ظرفیت عشق ، کار ، فعالیت ، قریحه و مهارتهای میان فردی .
3- ارزشهای مثبت گروهی و شهروندی مثل مسئولیت پذیری ، دلگرمی دادن و شکیبایی .
« بازار » به معنای دقیق کلمه جایی نیست که در آن تعارض رخ دهد بلکه برقراری تعامل میتواند
سازمان را به سمت اهداف بازاریابی سوق دهد. پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان
« بازاریاب » تنها در پناه شناخت تیپ شخصیتی خود و تیپ شخصیتی دیگران است که می تواند
ارتباطی مطلوب با دیگران برقرار سازد . این ارتباط در جهت تعامل بیشتر و تعارض کمتر شکل
خواهد گرفت .  پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان
تقسیم بندی تیپ های شخصیتی انسانها :
1- تیپ A و تیپ B (رهبر، مقلد)
2- تیپ برون گرا و تیپ درون گرا
3- تیپ نه گانه ( مدل Anagram )
تیپ های حرکتی:  پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان
1- انسانهای عالی طلب و جدی هستند .
2- دوست دارند تمام کارها به نحو احسن انجام شود .
3- مسئولیت پذیر هستند .
4- سخت گیر هستند .
5- جدی در مدیریت و بدون تعارف .
6- کار برای آنها در درجه نخست قرار دارد .
7- صفت مشخصه آنها خشم است .
8- مناسب شغلهای پرچالش هستند .
9- تمایل به کسب و کارهای مستقل دارند .
رفتار بازاریاب در مقابل مشتریان « حرکتی » :
در مقابل تیپ های حرکتی ، بازاریاب باید همه چیز را آماده کند ، با چیرگی صحبت کند ،
از افراد یا مشتری اش انتقاد نکند . این نوع افراد تعریف مثبت و به جا را بسیار دوست دارند . این افراد چون جدی هستند در کنار آنها نباید از غم و اندوه حرف بزنند .
ناخود آگاه شناختی یا ضمیر ناخودآگاه به فرآیندهای ذهنی اشاره دارد که خارج از سطح آگاهی مصرف کنندگان صورت می گیرد و به همراه فرآیندهای خودآگاه ، تجربه آنها از جهان را بوجود می آورند .
پژوهشها نشان داده اند که بیش از 95 درصد تفکرات مصرف کنندگان در ضمیر ناخودآگاه شان رخ می دهد . یعنی در آمیزه ای از خاطرات ، احساسات ، افکار و سایر فرآیندهای شناختی که ما از آنها آگاه نیستیم یا نمی توانیم آنها را بیان کنیم .
به رغم آنکه مصرف کنندگان تصور می کنند رفتارشان در اختیار عقل آنهاست ، احساسات در تصمیم گیری صحیح و منطقی آنها ، نقش بسیار جدی دارد . فراتر از آنچه مصرف کنندگان تصور می کنند . به همین دلیل است به احساسات آشکار و پنهان مصرف کنندگان توجه جدی باید کرد در غیر اینصورت دچار تناقض های فراوان و لاینحل خواهند شد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو

پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو

پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پروگلوتیدها معمولا به صورت منفرد، جدا می شوند و ممکن است با حرکات خود و با فشار از مقعد خارج شده و یا در مدفوع دیده شوند که در این صورت و در ابتدای خروج کاملا فعال بوده و از جهت ظاهری متنوع به نظر می آیند تقریبا بلافاصله پس از خروج بند، از حاشیه ی قدامی آن، جایی که شاخه های جلویی رحم پاره شده .

پروگلوتید از استروبیلا جدا می شود، مایع شیری رنگی که پر ازتخم است، خارج می گردد.  پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو
در این شرایط جنین شش قلابه از پوسته ی خود خارج شده و از طریق دیواره ی روده به عروق لنفاوی و یا خونی و سپس به داخل بافت همبند عضلات می رود و دراین مکان رشد خود را تا مرحله ی رسیدن به یک کرم حبابچه ای به نام سیستی سرکوس بوویس در مدت 15ـ 12 هفته، ادامه می دهد
انگل به صورت یک کیست صورتی رنگ رسیده به قطر 9ـ 5 میلی متر و دارای یک گردن کدر و به داخل فرو رفته و یک اسکولکس با چهار بادکش، دیده می شود.
روشهای پشیگیرانه شامل پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو
(1) از بین بردن منابع عفونت از طریق درمان مبتلایان و جلوگیری از آلودگی خاک با مدفوع انسان
(2) بازرسی گوشت از جهت سیستی سرک
(3) انجماد گوشت های گاو  پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو
(4) پختن کامل گوشت گاو است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با تايمرها - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تايمرها - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تايمرها - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تايمرها

پاورپوینت در ارتباط با تايمرها

پاورپوینت در ارتباط با تايمرها

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ميكروكنترلر PIC16F877 داراي سه تايمر با نامهاي تايمر0 ، تايمر1 و تايمر2 است كه هر كدام قابليتهاي خاص خود را دارند.
- تايمـر 0
اين تايمر داراي خصوصيات زير مي باشد:
8 بيت تايمر يا شمارنده آزاد
قابل خواندن و نوشتن پاورپوینت در ارتباط با تايمرها
8 بيت نرم افزاري قابل برنامه ريزي پيش مقياس كننده
انتخاب كلاك داخلي يل خارجي
وقفه هنگام سرريز $FF به $00
انتخاب لبه براي كلاك خارجي پاورپوینت در ارتباط با تايمرها

در طي انتقال از 255 به 0 در ثبات TMR سر ريز اتفاق مي افتد و بيت T0IF را تحت تاثير قرار مي دهد . اگر وقفه تايمر 0 فعال باشد مي توان از وقفه اين تايمر در موارد متعددي استفاده كرد. پاورپوینت در ارتباط با تايمرها

توجه: براي فعال سازي وقفه تايمر 0 علاوه بر بيت T0IE بايستي GIE كه بيت فعالسازي كل وقفه ها است نيز فعال شود.
تايمر با بيت كنترلي TMR1ON فعال و غير فعال مي شود.
اگر اسيلاتور تايمر1 فعال باشد، پايه هاي CCP2/T1OSI/RC1 و T1CKI/T1OSO/RC0 به حالت ورودي در مي آيند و مقدارTRISC1:0 ناديده گرفته مي شود.
پيش مقياس كننده تايمر 1 هنگام نوشتن در ثبات هــــاي TMR1L و TMR1H پاك مي شودو بايستــــي دوباره مقدار دهي شود.
خواندن و نوشتن ثباتهـاي TMR1L و TMR1H در حال شمردن تايمر 1 امكان پذير است.
تايمر 1 يك ورودي reset داخلي دارد كه از اين طريق توسط هر دو واحد CCP مي تواند ريست شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با تايمرها است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با تايمرها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با تایمر - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تایمر - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تایمر - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تایمر

پاورپوینت در ارتباط با تایمر

پاورپوینت در ارتباط با تایمر

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

چند نکته در مورد تایمر1:
اگر اسیلاتور تایمر1 فعال باشد پایه های RC1/T1OSI/CCP2 T1CKI/T1OSO/RC0, به حالت ورودی در می آیند و مقدار TRIC1:0 نادیده گرفته می شود.
پیش مقیاس کننده تایمر1 هنگام نوشتن در ثبات های TMR1L TMR1H , پاک می شود و بایستی دوباره مقدار دهی شود.
خواندن و نوشتن ثبات های TMR1L , TMR1H در حال شمردن امکان پذیر است ولی ممکن است مشکلی پیش بیاید چون خواندن ونوشتن این دو ثبات همزمان صورت نمی گیرد.
تایمر1 دارای یک ورودی ریست داخلی است. تایمر1 از طریق هر دو واحد CCP می تواند ریست شود. پاورپوینت در ارتباط با تایمر

عملکرد تایمر در مد شمارنده غیر همزمان: پاورپوینت در ارتباط با تایمر
اگربیت T1SYNC (T1CON.2 ) یک شود دیگر کلاک خارجی با کلاک داخلی همزمان نمی شود. در این حالت تایمر بطور غیرهمزمان
با کلاک های داخلی افزایش می یابد. تایمر1 می تواند در این مد در مدتی که میکرو در مد SLEEP قرار دارد نیز کار کند وبا ایجاد وقفه سرریز تایمر1 ، میکرو را از حالت SLEEP خارج کند.
این تایمر8 بیتی است ودارای پیش مقیاس کننده وپس مقیاس کننده می باشد.
این تایمر بعنوان PWM برای واحد CCP نیز بکار می رود.
ثبات کنترلی T2CON برای کنترل این تایمر استفاده می شود. پاورپوینت در ارتباط با تایمر
بیت های T2CKPS0,T2CKPS1 جهت تعیین پیش مقیاس کننده برای تایمر2 بکار می روند.
تایمر2 یک ثبات دوره ای 8 بیتی به نام PR2 دارد اگراین ثبات مقداردهی گردد تایمر از 00$ شروع به شمردن می کند تا به مقدار PR2 برسد و در اینجا دوباره مقدارتایمر2، 00$ می شود.
PR2 یک ثبات قابل خواندن ونوشتن است که به محض ریست میکرو با $FF مقداردهی می شود.
خروجی می تواند با استفاده از بیت های TOUTPS0:3 برای تولید وقفه تحت پس مقیاس کننده 4 بیتی قرار گیرد (1:1 تا 1:16 ) برای اینکه بیت TMR2IF یک شود بایستی ثبات TMR2 با اندازه پس مقیاس کننده مشخص شده در ثبات PR2 یکی شود.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با تایمر است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با تایمر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با علائم ظهور - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با علائم ظهور - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با علائم ظهور - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با علائم ظهور

پاورپوینت در ارتباط با علائم ظهور

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

مقدمه

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

توزيع نمونه برداري
اگر از يك جامعه 䀍uc1㿀يليون نفري نمونه‌هاي 㿋㿀uc1㿀uc1㿀فري بگيريم و ميانگين فشار خون سيستولي افراد هر نمونه را تعيين كنيم، اين ميانگين ها لزوماً با هم برابر نخواهند بود.
اين ميانگين ها لزوماً با ميانگين كل جامعه ي 䀍uc1㿀يليون نفري نيز برابر نيستند.
اگر اين نمونه برداري را بار ها تكرار كنيم، مي‌توان براي اين ميانگين ها هم يك نمودار توزيع رسم كرد. به چنين نموداري اصطلاحاً «نمودار توزيع ميانگين‌ها» يا «نمودار توزيع نمونه‌برداري» گفته می شود.


مثال
اگر نسبت افرادی که دارای بیماری قلبی هستند 0.06 باشد احتمال اینکه در نمونه ای 25 تایی نسبت برآورد شده کمتر از 0.05 باشد، بین 0.05 و 0.08 باشد و بیشتر از 0.07 باشد چقدر است؟

مثال
میانگین وزن 100 نوزاد در هنگام تولد 2.1 کیلوگرم و واریانس 25 گزارش شده است. فاصله اطمینان 95% برای میانگین وزن نوزادان در هنگام تولد بدست آورید.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه  است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه  از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه


پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

انواع کارآفرینی
کورنوال و پرلمن
Cronwall & Perlman) ) انواع مختلف کارآفرینی را به سه نوع طبقه بندی کرده اند :
 

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

پول شما و زندگی شما

 http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

عناوين مورد بحث
مقدمه اي در مورد نفوذ و سيستمهاي تشخيص نفوذ
داده كاوي و كاربرد آن در سيستم هاي تشخيص نفوذ
الگوريتم هاي بررسي شده داده‌كاوي
روش انجام تحقيقات
اهداف تحقيق

 

گام هاي انجام تحقيقات
تعيين داده
دراين گام مجموعه داده تعيين مي‌شود.
بررسي اوليه داده ها
با استفاده از دانش خبره و از طريق محاسبه اطلاعاتي از قبيل وزن داده ها، ميانگين ، مركز داده و ... تحليل هايي بر روي داده انجام مي‌گردد.
ايجاد و آموزش مدل
بعد از ايجاد مدل ميتوان آن به آن آموزش داد.
ايجاد دانش
مدل ايجاد شده داراي دانشي است كه ان را از مجموعه داده‌هاي آموزش ياد‌گرفته است. اين دانش ساختار داده را دربر دارد و الگوهاي موجود در آن را مي شناسد.
آزمايش از مدل
دانش بدست آمده براي مجموعه داده هايي كه هيچ اطلاعاتي از آنها در اختيار نيست آزمايش مي شود


انتخاب روش برچسب گذاري
روش مبتني بر شمارش: (Count Based )
در اين روش، خوشه هايي كه داراي تعداد كمي از ركورد ها هستند به عنوان حمله، برچسب گذاري شده و ساير خوشه ها دربر گيرنده ركوردهاي نرمال هستند اين روش از روشهاي متداول در برچسب گذاري خوشه‌ها است.


روش مبتني بر فاصله: ( Distance Based )
در اين روش خوشه هايي كه از ساير خوشه ها جدا افتاده اند و فاصله آنها از ساير خوشه ها زياد است به عنوان خوشه هاي غير نرمال و يا حمله تلقي مي‌شوند و خوشه هاي نزديك به هم شامل داده هاي نرمال هستند.

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

 


پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت - 87 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت - 87 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت - 87 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

اخیراً تحقیقی دربارۀ این موضوع انجام گرفته است که مدیران چگونه از اوقات کاری خود استفاده می کنند.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که 4 / 20 درصد از هفتۀ کاری آنان به هدر می رود.
این مقدار اتلاف وقت در واقع یک روز از پنج روز کاری مدیر را شامل می گردد.
بررسی فوق نشان می دهد که میز کار 3/90 درصد از مدیران و روسا به هم ریخته و آشفته است.
همه ما چیزهایی داریم که باید آنها را متناسب با زندگیمان سازیم.
لازم است که به طور همزمان، به اهداف کاری و اهداف مطرح در زندیگمان جامه عمل بپوشانیم.
در عین حال می دانیم که وقت زیادی در اختیار نداریم.
یکی از دانشمندان مشهور علم مدیریت گفته است:
«اگر هر مسئله ای را دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، سرانجام به انسان و رفتارهای او میرسیم.»
خردمندان دیگری گفته اند «عملکرد هر انسان تابع عوامل زیر است.»
توان ×تمایل=عملکرد
تمایل (نظام انگیزشی) هر فرد تحت تأثیر باورهای اوست.
و با ورهای هر انسانی برخاسته از فرهنگی است که در آن نشو و نمو یافته است.
به یاد داشته باشید که زمان، هدیه ای ارزشمند است و اندازه محدودی دارد.
محاسبه کنید که چقدر زمان در اختیار دارید و چگونه
می خواهید از آن استفاده کنید.
زمانی را که باید صرف امور خاص و فوری شود و زمانی را که باید به کار جدیدی اختصاص یابد از هم تفکیک نمایید.
با عادت هایی که باعث اتلاف وقت شما می شوند مبارزه کنید.
عادتهای کاری خود را تغییر دهید.
برای زندگی روزانه تان گزارش زمانی تهیه کنید.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

کودکی از جمله ی آزادگان       
                                 رفت برون با دو سه همزادگان
قالب شعر: مـثـنوی
جناس: آزادگان ،همزادگان
برون: بیرون همزادگان: هم سن و سال ها
جمله ی آزادگان: گروه نُجَبا
معنی :کودکی از نجیب زادگان با دوسه نفر از همسالان
خود برای تفریح بیرون رفت.

پای چو در راه نهاد آن پسر      
                                پویه همی کرد و در آمد به سر
جناس: پسر،سر
آرایه ی کنایه: پای در راه نهاد کنایه از به راه افتاد، از
 منزل خارج شد.مصراع دوم: کنایه از دویدن و با سر به زمین خورد.
معنی:وقتی که آنها به راه افتادند،پسر شروع کرد به
 دویدن وشیطنت کردن که ناگهان باسر به زمین خورد.
 پایش ازآن پویه درآمدزدست
                         مِهردل ومُهره ی پشتش شکست
جناس: مهر،مهره
مراعات نظیر: پا،دست،دل، پشت پشتش: پشتِ اومضاف و مضاف الیه مهر دل او شکست: (عاطفی) وقتی دید دوستان او از او دل سرد شدند دلش شکست. مُهره ی پشت او شکست: (جسمی) بر اثر زمین خوردن مُهره ی پشتش شکست.
معنی:بر اثر دویدن و شتاب،کنترل خود را از دست داد وزمین خورد و مهره ی پشتش شکست و همچنین دل او بر اثر صحبت های دوستان غمگین شد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ریچارد پل می گوید: تفکر نقدی یک وجه از فکر کردن در باره هر موضوع، مفهوم یا مسأله ای است که در آن متفکر، کیفیت تفکر خود را بهبود بخشد.
این نوع تفکر در برابر نوعی تفکر است که زمانی رخ می دهد که شخص شتابزده نتیجه گیری می کند و شواهدی را می پذیرد.
تفکر انتقادی ملازم با ارزیابی است
مثال: ارزیابی قانون تقاضا
تفکر انتقادی - خلاق به جای تفکر انتقادی
سوال محوری تفکر رایج: آن چیست؟
سوال محوری تفکر خلاق: آن چه باید (می تواند) باشد؟
خلاقیت، توانایی ایجاد ایده های تازه از طریق ترکیب، تغییر یا دوباره استفاده کردن از ایده های موجود است.
خلاقیت یک رویکرد است: توانایی پذیرفتن تغییر و تازگی، آمادگی بازی با ایده ها و امکاتات، انعطاف پذیری در برابر دیدگاهها درحالی که در جستجوی راههای اصلاح آن هستید.
تفکر در سطح برتر:
یعنی فکر کردن فراتر از به خاطر سپردن واقعیت ها و یا گفتن مطالب به کسی دقیقا به همان شکل که به شما گفته شده است.
تفکر را به سطحی فراتر از بازگویی حقایق می رساند. برای این کار باید:
حقایق را بفهمیم
آنها را به یکدیگر ارتباط دهیم
آنها را طبقه بندی کنیم
به روشی تازه از آنها استفاده کنیم
برای مسائل راه حل تازه ای پیدا کنیم
تفکر در سطح برتر را می توان آموخت و با تمرین، مهارتهای تفکر در سطح برتر را تقویت نمود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ریچارد پل می گوید: تفکر نقدی یک وجه از فکر کردن در باره هر موضوع، مفهوم یا مسأله ای است که در آن متفکر، کیفیت تفکر خود را بهبود بخشد.
این نوع تفکر در برابر نوعی تفکر است که زمانی رخ می دهد که شخص شتابزده نتیجه گیری می کند و شواهدی را می پذیرد.
تفکر انتقادی ملازم با ارزیابی است
مثال: ارزیابی قانون تقاضا
تفکر انتقادی - خلاق به جای تفکر انتقادی
سوال محوری تفکر رایج: آن چیست؟
سوال محوری تفکر خلاق: آن چه باید (می تواند) باشد؟
خلاقیت، توانایی ایجاد ایده های تازه از طریق ترکیب، تغییر یا دوباره استفاده کردن از ایده های موجود است.
خلاقیت یک رویکرد است: توانایی پذیرفتن تغییر و تازگی، آمادگی بازی با ایده ها و امکاتات، انعطاف پذیری در برابر دیدگاهها درحالی که در جستجوی راههای اصلاح آن هستید.
تفکر در سطح برتر:
یعنی فکر کردن فراتر از به خاطر سپردن واقعیت ها و یا گفتن مطالب به کسی دقیقا به همان شکل که به شما گفته شده است.
تفکر را به سطحی فراتر از بازگویی حقایق می رساند. برای این کار باید:
حقایق را بفهمیم
آنها را به یکدیگر ارتباط دهیم
آنها را طبقه بندی کنیم
به روشی تازه از آنها استفاده کنیم
برای مسائل راه حل تازه ای پیدا کنیم
تفکر در سطح برتر را می توان آموخت و با تمرین، مهارتهای تفکر در سطح برتر را تقویت نمود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پروتکلهاي فراواني براي رفع مشکلات امنيتي مسيريابي در اين شبکه ها مطرح شده‌اند. (مانند ARAN، SAODV، SRP، SEAD، Ariadne، SPAAR، LHAP و ...)
هر يک از اين پروتکلها داراي مزايا و معايب مربوط به خود مي‌باشند.
اکثر اين الگوريتمها در برابر حمله کرمچاله دچار ضعف هستند.
يکي از مشکلات اساسي ارائه راه حلي است که با وجود رفع مسأله، کمترين تأثير را بر کارآيي شبکه و سربار ترافيکي آن داشته باشد.
از تجهيزات تعيين موقعيت مانند GPS براي تعيين موقعيت فعلي گره ها استفاده مي کند.
هر گره تنها مي تواند بسته هاي ارسالي از سوي همسايه هاي تک گام خود را دريافت کند.
در صورت عدم وجود هيچ اطلاعي از الگوريتم سيلابي استفاده مي کند.
اين پروتکلها شامل SRP، SEAD و غيره هستند.
SRP نيز از MAC براي تصديق اصالت پيام استفاده مي نمايد. (همانند Ariadne)
SEAD نيز از توابع درهم سازي در پيامهاي ارسالي استفاده مي کند. (همانند SAODV)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی - 31 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی - 31 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی - 31 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

طرحی کارا جهت انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی
انتقال ويدئو، شبکه های موردی، چالش ها
راهکارهای مقابله با خطا در جريان ويدئو
نمونه هائی از کارهای مرتبط
طرح پيشنهادی
درستی سنجی
جمع بندی و کارهای آينده
انتقال ويدئو، شبکه های موردی، چالش ها
راهکارهای مقابله با خطا در جريان ويدئو
نمونه هائی از کارهای مرتبط
طرح پيشنهادی
درستی سنجی
جمع بندی و کارهای آينده
خصوصيات جريان ويدئوی چندتوصيفی
امکان انتقال در چند کانال مجزا
عدم نياز به بازخورد
اهميت يکسان همه ی جريان ها
خصوصيات عمومی انتقال در چندمسير
افزايش ظرفيت تجمعي
متعادل سازي بهتر بار ترافيکی شبکه
افزونگي مسير براي بازيابي از خطا
فرضيات اساسی
عدم وابستگی مسيرهای مجزا
مستقل بودن احتمال رخداد خطا در مسيرهای مجزا

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

آزادی ارزشی است که در سرشت انسان وجود دارد
و مبارزه با دست آوردن این حق همواره در
سرخط عملکرد های انسان قرار داشته است.

انسان فطرتا می خواهد که آزاد باشد و هرکاری
که می خواهد آنجام دهد.
هر کس حق آزدی عقیده و بیان دارد و حق مزبور
شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی
نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و
انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی
آزاد باشد.

مادهء 34: آزادی بیان از تعرض مصون است.
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلهء گفتار، نوشته،
تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون
اساسی اظهار نماید.

هر افغان حق دارد مطابق با احکام قانون به طبع و نشر
مطالب بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پیرومتر یا ترموالکتریک
ترمومتر دیگری در صنایع بکار میرود بنام : پیرومتر یا ترموالکتریک - اساس این ترمومتر بر این خاصیت است که اگر فصل مشترک دو سیم فلزی مختلف را حرارت دهیم جریان برق در آنها برقرار میشود و بوسیله یک «میلی آمپرمتر» دقیق میتوان ثابت کرد که هرچه درجه حرارت زیادتر شود شدت جریان حاصل نیز بیشتر خواهد شد و با اندازه گرفتن شدت جریان درجه حرارت را معلوم میسازند. باید دانست که اختراع ترمومتر را به بسیاری از دانشمندان نسبت میدهند ولی حقیقت آن است که گالیله دانشمند ایتالیایی پیش از سال 1597 م . این ابزار را اختراع کرده و سپس تکامل یافته است . (از لاروس قرن بیستم و کتاب فیزیک تالیف رهنما).
پيرومترهاي غير تماسي مادون قرمز با قابليت اندازه‌گيري سريع دما بين 50- تا 1800 درجه سانتي‌گراد از فاصله زياد به همت محققان ايراني طراحي و ساخته شد
پيرومترها كاربرد بسيار وسيعي در بخش‌هاي مختلف صنعتي دارند به طوري استفاده از آنها در مواردي نظير كنترل توليد آلياژهاي مختلف مواد، ريخته‌گري‌هاي دقيق با روش‌هاي مخصوص، عمليات حرارتي فلزات براي دستيابي به مشخصات فني بالاتر، آبكاري‌هاي صنعتي، جوشكاري‌هاي دقيق و استاندارد، توليد محصولات پتروشيمي و ساير صنايع تا حد زيادي اجتناب ناپذير است.
پيرومترهاي ساخته شده كه به مرحله توليد انبوه نيز رسيده‌اند قادرند دما را از فاصله - حداكثر - هفت متري در بازه 50- تا 1800 درجه سانتي‌گراد در مدت زماني كمتر از 50 ميلي ثانيه اندازه‌گيري كنند. دستگاه پيرومتر تشعشع مادون قرمزي را كه از جسم مي‌آيد اندازه‌گيري كرده و بدون نياز به همدمايي يا تماس با آن، در مدت زمان بسيار كمي ، دماي جسم را نشان مي‌دهد.
تفاوت پيرومتر با ترموكوپل‌هاي صنعتي
در ترموكوپل به دليل نياز به همدمايي غلاف ترموكوپل با ماده، بايد آن را روي جسم قرار داد و زمان زيادي را براي اين كار صرف كرد در حالي كه در پيرومتر، سنسور با قرار گيري در محيط، دماي جسم را اندازه‌گيري كرده و از طريق نمايشگر رايانه‌يي به كاربر نشان مي‌دهد. پيرومتر از سه قسمت اپتيكي، اپتوالكترونيكي و الكترونيكي تشكيل شده كه با جريان 9 ولت و دقت اندازه‌گيري 2 درصد، عمل مي‌كند.
دستگاه در سه بازه دمايي 50ـ تا 100 درجه، 100 تا 600 درجه و 600 تا 1800 درجه سانتي‌گراد طراحي شده كه نمونه آخر در عمليات حرارتي بخش صنعت متقاضيان بيشتري دارد.
مزاياي پيرومترها :
پيرومتر حالت عملياتي دارد و با توجه به شرايط مختلفي كه كاربر نياز دارد، طراحي شده و با اتصال بي‌سيم به رايانه مي‌تواند دياگرام‌هاي دماي اندازه‌گيري شده را نشان دهد، ضمن آن كه با توجه به توليد اين دستگاه در داخل كشور، تعميرات و كاليبراسيون آن به سهولت امكان‌پذير است.
محدوده کاری دما سنج
باید توجه داشت که با ترمومترهای جیوه ای نمی توان سرماهای کمتراز 35 درجه زیر صفر را اندازه گیری کرد زیرا جیوه در 39 - درجه سانتی گراد منجمد میشود. از این روی برای اندازه گیری سرماهای شدید از ترمومترهای الکلی استفاده می کنند زیرا الکل در 120 درجه سانتی گراد مایع است و بالعکس در 78 درجه سانتی گراد بجوش می آید از این روی ترمومتر ماگزیما و منیما را بطور مرکب بکار می برند که از الکل و جیوه تشکیل می یابد این نوع میزان الحراره می تواند حداکثر درجه حرارت و حداقل آنرا در مدت معینی مثلا یک شبانه روز تعیین کند و از یک میزان الحراره الکلی دراز تشکیل شده است و برای اینکه جای زیاد نگیرد ساقه آنرا دو مرتبه خم کرده اند و در قسمت خمیده آن که بشکل «ایو»ی فرانسه می باشد جیوه ریخته شده و بدین ترتیب الکل به دو قسمت تقسیم می شود: یک قسمت در طرف راست لوله باقی می ماند که بالای آن حباب خالی از هواست کمی الکل در آن بخار می شود و طرف چپ آن منتهی به مخزن الکل است . در بالای دو طرف جیوه دوسوزن فولادی موسوم به نشانه قرا دارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین

l

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

بزوري (ادامه)

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

    پس از مرگ کریم خان، آقامحمد خان از شیراز فرار کرد و پس از جنگهای فراوان سلسله زندیه را نابود کرد و به پادشاهی رسید. آقامحمد خان موفق گردید دو قبیله اشاقهباش و یوخاریباش (به معنای ساکن ناحیه بالا رودخانه و ساکن ناحیه پایین رودخانه) تقسیم شده بود و این دو قبیله را با هم متحد کرده و نیروی نظامی خود را استحکام بخشد.

 

     در زمان این دودمان حکومتهای استانی در مناطق گوناگون سرزمین ایران با جنگ یا مصالحه از میان رفتند و جای خود را به سامانهای فدرالی با تبعیت از دولت مرکزی دادند و «کشور» ایران دوباره زیر یک پرچم شکل گرفت.

 

nموسس سلسله قاجار

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

آموزش و پرورش سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر است نهاد آموزش و پرورش پرهزینه است امّا باید این هزینه‌ها را به حساب سرمایه گذاری منظور کرد.

 

Educational Planning

 

کاربرد روشهای تحلیلی در مورد هریک از

مولفه‌های نظام آموزشی به منظور استقرار

یک نظام کارآمد.

تعریف کیفیت آموزشی :

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

Øبیشترین خطر بروز سل فعال در مبتلایان به سل نهفته در افراد مبتلا به اچ آی وی است

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

توسعه فعالیت های اکتشافی استخراج و بهره برداری از منابع نفتی در کشورهای نفت خیز سبب بروز مشکلات زیست محیطی متعددی برای آن کشورها شده که یکی از مهمترین آنها آلودگی منابع آب و افزایش مقدار هیدروکربن ها در آب می باشد.

 

بسیاری از ترکیبات آلی که از صنایع نفت و پتروشیمی و صنایع پایین دستی آنها به منابع محیط زیست وارد می شوند، مقاوم به تجزیه بیولوژیک بوده و دارای پتانسیل سميت برای انسان می باشند. تصفیه این ترکیبات در فرایندهای تصفیه بیولوژیک معمولاً با مشکل مواجه است و اصطلاحاً به آنها ترکیبات مقاوم به تجزیه (Refractory) می گویند.

nنفت و  ترکیبات آن

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

نحوه مروری بر ادبیات جهان:
بررسی تاثیر آترازین و آلاکلار برفرایندخودپالایی رودخانه ها توسط کانکان درسال 1996:
کانکان جهت ارزیابی پیامدهای منفی این آفت کش ها برروی موجودات اتوتروفیک آبی از روش های زیر استفاده کرد:
-جلوگیری از جذب مواد غذایی خالص (24ساعت تست سمیت حاد)
-جلوگیری از رشد کلروفیل a موجود در جلبک Scenedesmus subspicatus(72ساعت تست سمیت مزمن).
نتایج تایج بدست آمده از مطالعات وی نشان داد که آترازین و آلاکلار عملا“تاثیری روی تجزیه بیولوژیکی ارگانیسم های هتروتروفیک ندارند در حالی که تاثیرمعکوس آنها روی ارگانیسم های اتوتروفیک مانند جلبکها قابل بررسی است.
مروری بر ادبیات ایران:
بررسی خودپالایی رودخانه سیاهرود توسط جناب دکتر کرباسی وآقای مهندس صابری در سال 1376:
در زمستان به علت درجه حرارت پایین وبالا بودن دبی میزان جذب اکسیژن بالا رفته ودرنتیجه اکسیژن محلول در آب زیادتر شده و باعث افزایش فعالیتهای میکروارگانیسمهای آب رودخانه شده درنتیجه قدرت خودپالایی رودخانه را افزایش می دهد.عکس این حالت در تابستان اتفاق می افتد.
انتخاب قطعات مورد بررسی رودخانه ها:
محل ورود فاضلاب- در اين مقطع BOD,DO و ميزان جريان رودخانه تغيير مي نمايد.
محل آبگيري از رودخانه- در اين محلها ميزان جريان رودخانه كاهش مي يابد.
تغيير مشخصات هيدروليكي رودخانه
محلهايي كه نياز به حفظ اكسيژن محلول در حد معين باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با شيوه هاي جستجو و یافتن اطلاعات با کیفیت در اينترنت - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با شيوه هاي جستجو و یافتن اطلاعات با کیفیت در اينترنت - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با شيوه هاي جستجو و یافتن اطلاعات با کیفیت در اينترنت - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با شيوه هاي جستجو و یافتن اطلاعات با کیفیت در اينترنت  - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با شيوه هاي جستجو و یافتن اطلاعات با کیفیت در اينترنت  - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با شيوه هاي جستجو و یافتن اطلاعات با کیفیت در اينترنت  - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با شيوه هاي جستجو و یافتن اطلاعات با کیفیت در اينترنت  - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با شيوه هاي جستجو و یافتن اطلاعات با کیفیت در اينترنت  - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با شيوه هاي جستجو و یافتن اطلاعات با کیفیت در اينترنت  - 35 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

بخش اول :
آشنایی با دلایل و ابزارهای بازیابی اطلاعات

چرا به ابزار هایی برای بازیابی اطلاعات نیازمندیم؟
از چه ابزارهایی برای جستجوی اطلاعات بهره می برید؟
راهنماهای موضوعی
موتورهای جستجو
راهنماهای موضوعی با موتور جستجو
ابرموتورهای جستجو

بخش دوم :

چگونه به جستجوی اطلاعات بپردازیم؟

شیوه های شروع جستجو
ترفندها و نکته های جستجو
جستجوی ساده و پیشرفته
معیارهای ارزیابی منابع بازیابی شده
اصول اخلاقی و حق مولف
استناد به منابع اینترنتی

 بخش سوم :

آشنایی با برخی منابع رایگان اینترنتی:

منابع رایگان فارسی

منابع رایگان انگلیسی زبان
موتورهای جستجوی تخصصی
مجلات الکترونیکی
پایان نامه های الکترونیکی
کتابهای الکترونیکی
روزنامه های الکترونیکی

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با شيوه هاي جستجو و یافتن اطلاعات با کیفیت در اينترنت  - 35 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با شيوه هاي جستجو و یافتن اطلاعات با کیفیت در اينترنت  - 35 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل چاقی کودکان - 45 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل چاقی کودکان - 45 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل چاقی کودکان - 45 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل چاقی کودکان - 45 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل چاقی کودکان - 45 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل چاقی کودکان - 45 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل چاقی کودکان - 45 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل چاقی کودکان - 45 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل چاقی کودکان - 45 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

شيوع چاقي در كودكان در سراسر جهان به سرعت در حال افزايش است.

مطالعه اي كه در طي سالهاي 1993 تا 1997 در شهر اصفهان انجام شده است، دو برابر شدن شيوع چاقي در كودكان ايراني را در طي مدت ذكر شده، نشان مي دهد

مطالعه اي در سطح كشوري در 23 مركز استان ايران در فاصله سالهاي    2004- 2003 ، نشان داد كه شيوع اضافه وزن و چاقي در كودكان دبستاني به ترتيب 8/9٪ و 4/4٪ بود .

طور كلي درصد چاقي در كشور ايران 15 درصد بيان شده است.

l اگر چه ژن در کل تعیین کننده‌ی این نیست که مولودی که والدینش چاق هستند، حتما اضافه وزن داشته باشد؛ اما با اینحال ممکن است فرزندی استعداد چاقی را از پدر یا مادرش به ارث ببرد. تحقیقات نشان داده‌اند که 6٪ تا 85٪ جمعیت بر اساس ژن‌هایشان در خطر بدست آوردن اضافه وزن می‌باشند
lاز عوامل هورمونی چاقی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

پاورپوینت در ارتباط با دو سده تکاپوي توسعه در ايران - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دو سده تکاپوي توسعه در ايران - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دو سده تکاپوي توسعه در ايران - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دو سده تکاپوي توسعه در ايران - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دو سده تکاپوي توسعه در ايران - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دو سده تکاپوي توسعه در ايران - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دو سده تکاپوي توسعه در ايران - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دو سده تکاپوي توسعه در ايران - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دو سده تکاپوي توسعه در ايران - 24 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ميزان توفيق اقدامات؛

تشخيص بزنگاه

آغاز جسورانه

طرح موضوع موثر و تاريخي

عنايت شايان به پيش نيازها

اجماع بس ناکافي

تجميع ايده پرداز، طراح، مجري

غيبت هم نوايان – پيش برندگان

تعبيه نکردن تريبون اجتماعي

نقطه چين رويت شدني

ناماندگاري

 

موج سوم؛  نقطه چين عملکرد صدراعظم ميرزا حسين‌خان مشيرالدوله(سپهسالار)

دغدغه

دولت نوين

مدرنيسم

 

عملکرد

تنظيمات

دارالشوراي دربار

صندوق عدالت

کمک کار تجارت و انکشاف

بهداشت عمومي

پاکسازي اجتماعي

نشر

برگردان دانش روز

• ۳سال جنرال قنسول تفليس

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی - 23 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

رعايت اصول و موازين بهداشتي در كليه مراحل تهيه ، توليد ، حمل و نقل ، نگهداري ، فروش و عرضه مصرف مواد غذايي در جهت كاهش دادن آلودگي هاي فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي را در حدي كه براي سلامت انسان زيان آور نباشد .

nبطور كلي عوامل كه موجب فساد مواد غذايي مي شوند عبارتند از :

پاورپوینت در ارتباط با تشخیص پرستاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تشخیص پرستاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تشخیص پرستاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تشخیص پرستاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تشخیص پرستاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تشخیص پرستاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تشخیص پرستاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تشخیص پرستاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تشخیص پرستاری - 17 اسلاید

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پیامد های مراقبت غیر مبتنی بر زبان مشترک

پاورپوینت بررسی رفتار سازه های فولادی - 70 اسلاید

پاورپوینت بررسی رفتار سازه های فولادی - 70 اسلاید

پاورپوینت بررسی رفتار سازه های فولادی - 70 اسلاید

پاورپوینت بررسی رفتار سازه های فولادی - 70 اسلاید

پاورپوینت بررسی رفتار سازه های فولادی - 70 اسلاید

پاورپوینت بررسی رفتار سازه های فولادی - 70 اسلاید

پاورپوینت بررسی رفتار سازه های فولادی - 70 اسلاید

پاورپوینت بررسی رفتار سازه های فولادی - 70 اسلاید

پاورپوینت بررسی رفتار سازه های فولادی - 70 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت بررسی رفتار سازه های فولادی - 70 اسلاید  فهرست مطالب :

1- بررسی تاثیر عوامل سختی و مقاومت و کاهندگی مقاومت و سختی روی سازه

2- کمانش موضعی تحت نیروهای متناوب و نمودارهای پسماند آن

3- رفتار تیر تحت نیروهای متناوب و استاتیکی

4- رفتار تیر ستون تحت نیروهای استاتیکی و متناوب

5- بررسی مقاومت تیر ستون

6- بادبند همگرا و مدل تحلیلی حلقه پسماند بادبند

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت بررسی رفتار سازه های فولادی - 70 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت بررسی رفتار سازه های فولادی - 70 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با سازه های نو و سازه های چادری - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سازه های نو و سازه های چادری - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با  سازه های نو و سازه های چادری - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با   سازه های نو و سازه های چادری - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با   سازه های نو و سازه های چادری - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با   سازه های نو و سازه های چادری - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با   سازه های نو و سازه های چادری - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با   سازه های نو و سازه های چادری - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با   سازه های نو و سازه های چادری - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با   سازه های نو و سازه های چادری - 16 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با   سازه های نو و سازه های چادری - 16 اسلاید باوجود ناپایداری  چادر ها از زمانهای بسیار دور بشر با قوه ی ابتکار  و نبوغ خود توانسته است راهها و وسایلی برای استفاده از غشا در کاربرد های سازه ای  بیابد که انگیزه ی اصلی آن استفاده مناسب از وزن سبک چادر ها بوده است.

برای مثال چادر کوچ نشینان غشا ئیست که قادر به پوشش دهانه های چندین متریست .البته در صورتیکه پوشش آن بوسیله ی اعضای فشاری (دیرک) به درستی نگه داشته شود و بوسیله طناب های کششی مهاری پایدار گردد.

چادر ها برای پوشش های موقتی مناسب هستند و تنها زمانیکه بسیار پیشتنیده شوند به عنوان سقف های دائمی قابل قبول میباشند.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با   سازه های نو و سازه های چادری - 16 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با   سازه های نو و سازه های چادری - 16 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید نوروبشر:

 

برا ی انسان نخستین ،نوربعنوان  وسیله ای  برا ی محاسبه ی زمان محسوب می شد.

از دوران ماقبل از تاریخ همواره اجسام  نورانی که تجسمی از یک شیی زنده را درذهن بیدار می کردند توسط بشر موردستایش واحترام قرارگرفته ومشتاقانه برایشان جشن می گیرفتند آنها راعبادات کرده می پرستید از  این توجه بیش از   به عضونور دراغلب فرهنگ های اولیه بشری ودرجوامعی با آداب ورسوم وعقایدمذهبی متفاوت همچنان در طول  زمان مشاهده می شودبرخی از جوامع نورخورشید به خاطر روشن نمودن عالم که مسیرحرکت زندگی را نشان می داده می پرستیدند وبرخی دیگر درخشش اجسام نورانی رابعنوان  عامل ایجاد فعل  وانفعالاتی روزآور جهت دست یابی به حیطه هایی ماورای  دیفای زمینی تلقی می کردند.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با نور و روشنایی - 36 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت در ارتباط با یهودیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت - 20 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت - 20 اسلاید طبق قبالا ارزش عددی کوچک (گیمتریا)(کپی شدة آن در عربی و فارسی حروف ابجد نام دارد) کلمه اسرائیل عدد 10 میشود همچنین گیمتریای کوچک כךמה ( علم و دانش ) نیز عدد 10 میباشد و  فرمانهای خداوند که شالوده توراه است به صورت 10 فرمان نازل شدند، همچنین در دوران حکومت فرعون مصر و در برخورد دو نظام فکری الهی و مصر( در هر دوره این برخورد وتضاد به صورت مختلف وجود دارد )  مصریان توسط 10 ضربت تنبیه شدند.  ارزش عددی حرف عبری ( י ) که نام اعظم خداوند،کلمۀ یهودی، کلمۀ اسرائیل  با آن آغاز میشود 10 میباشد.  در بالای تمام حروف عبری حرف (י 10) نیز وجود دارد وطبق قبالا دنیا با آن ( י 10 ) خلق شده  این اشارات و دیگر رموز توراه به صراحت نشانه از خالقی دارد که از مخلوقاتش انتظار خلاقیت وپیشرفت را دارد. شاید این حرف چندین دهۀ پیش قابل درک نبود اما امروزه پس از هزاران سال  با پیشرفت درتکنولوژی  قابل فهم تر میباشد که چگونه از یک حرف ویا عدد میتوان چیزی را خلق کرد و امروز با چشم خود میبینیم از همین اعداد و حروف وبرنامه ریزی صحیح میتوان دنیایی را خلق و یا نابود کرد، توسط همین 0-1 در چند سال اخیر به تکنولوژی دست پیدا کرده ایم که ما را قادر میسازد محمولۀ پستی  را که از یک سر دنیا به نقطۀ دیگر دنیا ارسال کرده ایم را رد یابی کرده و از محل آن آگاهی پیدا کنیم. در حالی که بشر در طی چند دهه به چنین پیشرفتهایی دست یافته قدر مسلم خداوند با حکمت ابدی خود نظارتی غیر قابل تصور از روح ما که توسط قالبی فیزیکی در حال انتقال به هدفی والا است را دارد .

با کسب علم ودانش برای خود، خانواده و اجتماع راه ترقی را پیدا کرده خلاق وسازنده پیشرفت کنیم و با آگاهی، از نفوذ ویروسهای مخرب در مغز خود جلوگیری کنیم، طبق فرمان توراه هم نوع خود را مانند خود دوست داشته باشیم،   آدم باشیم و از آدمها که در یهودیت مظهر نفاق و دودستگی است دوری کنیم آن موقع مطمئنأ از هر دینی که باشیم برگزیده خواهیم بود.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با یهودیت - 20 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با یهودیت - 20 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با آزمايشگاه خواص سیالات مخزن - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آزمايشگاه خواص سیالات مخزن - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آزمايشگاه خواص سیالات مخزن - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آزمايشگاه خواص سیالات مخزن - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آزمايشگاه خواص سیالات مخزن - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آزمايشگاه خواص سیالات مخزن - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آزمايشگاه خواص سیالات مخزن - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آزمايشگاه خواص سیالات مخزن - 25 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با آزمايشگاه خواص سیالات مخزن - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آزمايشگاه خواص سیالات مخزن - 25 اسلاید عناوین آزمایش ها

nآزمایش اندازه گیری میزان آسفالتین(І)

پاورپوینت در ارتباط با سازه پل - 60 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سازه پل - 60 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سازه پل - 60 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با سازه پل - 60 اسلاید تعریف پل


پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود.پلهای متحرک نیز جهت عبور کشتیها و قایقهای بلند از زیر آنها ساخته شده است.


ساخت پلهای سنگی به دوران قبل از رومیها بر می گردد که در خاور میانه و چین پلهای زیادی بدین شکل برپا شده است. در اروپا نیز اولین پلهای طاقی را 800 سال قبل از میلاد مسیح، برای عبور از رودخانه ها از جنس مصالح سنگی ساخته اند.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با سازه پل - 60 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با سازه پل - 60 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 پاورپوینت در ارتباط با بیماری سل - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیماری سل - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیماری سل - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیماری سل - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیماری سل - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیماری سل - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیماری سل - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیماری سل - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیماری سل - 21 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با بیماری سل - 21 اسلاید بیماری سل در سراسر جهان شیوع یافته و باعث شده است میلیون ها مبتلا به آن جان خود را از دست بدهند. از دهه 50 قرن 20 م تا بحال ، بدنبال پیشرفت پزشکی و دارویی و بهبود شرایط بهداشتی ، شیوع بیماری سل  تا اندازه ای مورد کنترل قرار گرفته است. با این حال ، در سال های اخیر بعضی گشورها به کار پیشگیری و درمان این بیماری چندان اهمیت نداده و سرمایه گذاری برای مقابله با آن را کاهش داده و به دنبال افزایش جمعیت بخصوص جمعیت مهاجر و غیره ، این بیماری دوباره شیوع یافته است .

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با بیماری سل - 21 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با بیماری سل - 21 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

 


پاورپوینت در ارتباط با یولاف - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یولاف - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یولاف - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یولاف - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یولاف - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یولاف - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یولاف - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یولاف - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یولاف - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یولاف - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یولاف - 22 اسلاید یولاف در ابتدا علف هرز مزارع گندم و جو بوده و با گسترش دامنه ی کشت  گندم و جو به صورت گیاه زراعی درآمده است.

دلیل اصلی عملکرد بالای این گیاه در عرض های جغرافیایی بالا سازش آن با  سرما است.تولید جهانی یولاف در سال 2005 حدود 4/21 میلیون تن بوده  است.دارای گونه های تترا پلوییدو دیپلویید و هگزاپلوییدی می باشد.مهمترین کشورهای تولید کننده ی یولاف آمریکا.کانادا و لهستان می باشند.عمده ترین  ارقام یولاف زراعی از گونه ی sativa می باشند.دانه یولاف به طور مستقیم  مورد استفاده ی اسب.گوسفند و پرندگان قرار می گیرد

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با یولاف - 22 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با یولاف - 22 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با کمر درد های ناشی از کار - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمر درد های ناشی از کار - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمر درد های ناشی از کار - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمر درد های ناشی از کار - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمر درد های ناشی از کار - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمر درد های ناشی از کار - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمر درد های ناشی از کار - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمر درد های ناشی از کار - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمر درد های ناشی از کار - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمر درد های ناشی از کار - 35 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با کمر درد های ناشی از کار - 35 اسلاید ساختار کمر 

یک کمر سالم، قوی، انعطاف پذیر و بدون درد است. عملکرد اصلی کمر محافظت از اندام فوقانی ، نگهداری از طناب نخاعی، کمک به انعطاف پذیری و محلی برای اتصال عضلات و «لیگامان»هاست.
ستون فقرات کمری (قوس کمر) از 5 مهره تشکیل شده است که به همراه دیسکها، ریشه های اعصاب، عضلات و «لیگامان»ها می باشد. مهره ها و دیسکها ی مابین آنها بیشترین فشار را تحمل کرده و بزرگترین اعضای فقرات کمر هستند. یک ستون فقرات سالم دارای راستای صحیح به همراه سه قوس طبیعی و وضعیت اندامی موزون می باشد که به توسط عضــلات پشت، شــــکم ، باسن و پا محافظت می  شود.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با کمر درد های ناشی از کار - 35 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با کمر درد های ناشی از کار - 35 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  - 17 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  - 17 اسلاید مقدمه 

حسابداري صنعتي حوزه اي از حسابداري است . كه با هزينه يابي  محصول سر كار دارد ، هزينه يابي محصول اطلاعات موردنياز را براي تهيه صورتهاي مالي در مورد قيمتتمام شده موجوديها و قيمت تمام شده كالاي فروش رفته فراهم مي آورد . حسابداري صنعتي گاههي اوقات حسابداري مديريت ني ناميده مي شود بايد به عنوان بازوي مديريت در ارتباط با برنامه ريزي و كنترل فعاليتها تلقي گردد . در حقيقت حسابداري صنعتي مديريت را با ابزار حسابداري مورد نياز جهت برنامه ريزي ، كنترل و ارزيابي عمليات مجهزمي نمايد.

امروزه يكي از زمينه ها ي فعاليت انجمن هاي حسابداران خبره كشوورهاي مختلف سعي در ارائه مناسبترين روشهاي  محاسبه قيمت تمام شده محصولات است . زيرا ادامه فعاليت مؤسسات توليدي در صورتي امكان پذير است كه قيمتهاي محاسبه شده  دقيق و قابل رقابت در بازار توايد باشند . در غير اينصورت يعني ارائه غلط اطلاعات موجب گمراهي مديران تصميم گيرنده و در نتيجه از دست دادن بازار فروش و نهايتاٌ تعطيلي بنگاه اقتصادي خواهد گرديد . چگونگي محاسبه قيمت تمام شده طي ساليان متمادي از تحولات و تغيرات چشمگيري بر خوردار بوده و هدف اصلي از اين تغييرات ، دستيابي به روشهاي محاسبه  دقيق قيمت تمام شده محصولات بوده است . به دليل اهميت موضوع  روش هاي مختلف محاسبه قيمت تمام شده مورد برسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد .

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  - 17 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  - 17 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با فيزيك نور و اتم - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فيزيك نور و اتم - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فيزيك نور و اتم - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فيزيك نور و اتم  - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فيزيك نور و اتم  - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فيزيك نور و اتم  - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فيزيك نور و اتم  - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فيزيك نور و اتم  - 21 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با فيزيك نور و اتم  - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فيزيك نور و اتم  - 21 اسلاید هدف كلى تعيين حدود فيزيك كلاسيك و فيزيك كوانتمى است.

nپايان قرن 19 و شروع قرن 20 مقارن با بحرانى در فيزيك بود .

پاورپوینت در ارتباط با ویندوز ویستا - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویندوز ویستا - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویندوز ویستا - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویندوز ویستا - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویندوز ویستا - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویندوز ویستا - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویندوز ویستا - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویندوز ویستا - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویندوز ویستا - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویندوز ویستا - 23 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با ویندوز ویستا - 23 اسلاید ویندوز ویستا نسل بعدی سیستم عامل ویندوز محبوب ترین و کارآمد ترین پیش بینی میشود مایکروسافت سیستم عامل جدیدش را در حوالی پائیز 2006 راهی بازار کند.

از زمانی که ویستا با اسم رمز Longhorn یا گاو شاخ دراز معرفی شد، تا به امروز که به ویستا تغییر نام داده است برخی از قابلیتهایی که به همراه آن معرفی شده بود از آن حذف شده و برخی دیگر نیز به آن افزوده شده است، به عنوان مثال سیستم مدیریت فایل WinFS که با نسخه ی اولیه لانگهورن ارائه شده بود در نسخه ی نهایی ویستا وجود نخواهد داشت. اما به هر حال لیست امکانات و تکنولوژی های به کار گرفته شده در این ویندوز اکنون آنقدر دارای ثبات شده است که اگر قصد خرید یک کامپیوتر جدید را دارید سیستمی را جمع آوری کنید که با سیستم عامل آتی که قرار است عرضه شود سازگاری کامل داشته باشد و قرار نباشد در کمتر از چند ماه دوباره متحمل هزینه برای ارتقای سیستم خود بشوید.

متن فوق تنها یک اسلاید ازپاورپوینت در ارتباط با ویندوز ویستا - 23 اسلاید  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ویندوز ویستا - 23 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با نوجوانی و بلوغ - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نوجوانی و بلوغ - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نوجوانی و بلوغ - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نوجوانی و بلوغ - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نوجوانی و بلوغ - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نوجوانی و بلوغ - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نوجوانی و بلوغ - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نوجوانی و بلوغ - 22 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با نوجوانی و بلوغ - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نوجوانی و بلوغ - 22 اسلاید چكيده

ما براي رسيدن به اهداف خود و فهميدن علت هنجارها و ناهنجاريها نوجوانان به تحقيق پرداختيم و به دوره اي به نام بلوغ برخورديم و متوجه شديم كه بلوغ يك دورة كوتاه و دورة تغيير و رشد سريع جسمي و روحي است. از نظر فرهنگ و بستر بلوغ دورغ دوره اي است كه صفات ثانويه ي جنسي در فرد ظاهر مي شود كه در دختران از سن 11 سالگي شروع و به 14 سالگي ختم مي شود و  در پسران از 12 سالگي شروع و به 16 سالگي ختم مي شود. بلوغ سه مرحله دارد. پيش بلوغ – بلوغ و پس بلوغ كه در اين دوران تغييراتي در خود ظاهر مي شود و به يك فرد منفي گرا تبديل مي شود و ممكن است رفتارهاي نامطلوبي را از خودش نشان دهد. بعد از بلوغ به نوجواني مي رسيم. اين دوره هم زمان با بلوغ شروع مي شود و به كمال خاتمه مي يابد و در واقع انتقال مرحله ي كودكي به بالندگي است و سني است كه در رفتارهاي افراد تغيير ايجاد مي شود و يك سن مهم و مسئله آفرين است. به طوري كه شايد نوجوانان از پس حل آنها برنمي آيند و اكثراً به جستجوي هويت خود راهي مي شوند. اين تغييرات در رفتارهاي نوجوانان باعث هنجارها و ناهنجاريهايي مي شود كه آنها را انجام مي دهند.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با نوجوانی و بلوغ - 22 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با نوجوانی و بلوغ - 22 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت در ارتباط با کمبود آهن و کم خونی فقر آهن - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمبود آهن و کم خونی فقر آهن - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمبود آهن و کم خونی فقر آهن - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمبود آهن و کم خونی فقر آهن - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمبود آهن و کم خونی فقر آهن - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمبود آهن و کم خونی فقر آهن - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمبود آهن و کم خونی فقر آهن - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمبود آهن و کم خونی فقر آهن - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کمبود آهن و کم خونی فقر آهن - 20 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با کمبود آهن و کم خونی فقر آهن - 20 اسلاید اگر براي ساختن گلبول هاي قرمز خون ، آهن به مقدار کافي در دسترس نباشد، ابتدا فرد از ذخاير آهن بدن خود استفاده مي کند.

Ø اگر کمبود آهن ادامه پيدا کند ذخاير آهن بدن تخليه مي شود و کم خوني فقر آهن بروز مي کند.

پاورپوینت در ارتباط با سیاره زحل - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیاره زحل - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیاره زحل - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیاره زحل - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیاره زحل - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیاره زحل - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیاره زحل - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیاره زحل - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیاره زحل - 16 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

اورپوینت در ارتباط با سیاره زحل - 16 اسلاید سیاره گوش دار

گالیله اخترشناس ایتالیایی نخستین کسی بود که در سال 1610میلادی زحل را درون تلسکوپ مشاهده کرد. در آن زمان زحل دورترین سیاره منظومه شمسی به شمار می رفت، او نمی توانست زحل را به وضوح ببیند . به نظر می رسید که در دو طرف آن گوش هایی وجود دارد

متوجّه شد که گوش ها در واقع حلقه اند که به دور زحل کشیده شده اند

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با سیاره زحل - 16 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با سیاره زحل - 16 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با حجاز تا کربلا - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حجاز تا کربلا - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حجاز تا کربلا - 25 اسلاید

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با حجاز تا کربلا - 25 اسلاید همراه با سيدالشهدا (از مدينه تا كربلا)

 

§فلسفه قيام ابي عبدالله الحسين (ع) را در سخنان آن حضرت، در آغاز حركت از مدينه و موضع‌گيري‌هاي ايشان در برابر حوادثي كه در منزلگاه‌هاي ميان راه روي داده است، مي‌توان يافت.

پاورپوینت در ارتباط با آموزش المپیاد فیزیک - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آموزش المپیاد فیزیک - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آموزش المپیاد فیزیک - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آموزش المپیاد فیزیک - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آموزش المپیاد فیزیک - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آموزش المپیاد فیزیک - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آموزش المپیاد فیزیک - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آموزش المپیاد فیزیک - 27 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با آموزش المپیاد فیزیک - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آموزش المپیاد فیزیک - 27 اسلاید موضوع: شکست نور(قسمت اول)

شكست نور
قوانین شكست نور

ضریب شكست

عمق ظاهری و عمق واقعی

رابطه بین سرعت نور و ضریب شكست

اصل فرما

زاویه حد

بازتابش کلی
منشور ( انحراف-پاشیدگی – بازتاب)

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با آموزش المپیاد فیزیک - 27 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با آموزش المپیاد فیزیک - 27 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با دستگاه تناسلی - 15 اسلاید آلت تناسلی

nبافت اسفنجی قابل نعوظ

پاورپوینت در ارتباط با قیام های پس از واقعه عاشورا - 110 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با قیام های پس از واقعه عاشورا - 110 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با قیام های پس از واقعه عاشورا - 110 اسلاید

 

 

 

 

 

پاورپوینت در ارتباط با قیام های پس از واقعه عاشورا  - 110 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با قیام های پس از واقعه عاشورا  - 110 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با قیام های پس از واقعه عاشورا  - 110 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با قیام های پس از واقعه عاشورا  - 110 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت در ارتباط با قیام های پس از واقعه عاشورا  - 110 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با قیام های پس از واقعه عاشورا  - 110 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با قیام های پس از واقعه عاشورا  - 110 اسلاید بي ترديد هر حرکت و جنبشي که با هدف ايجاد نظام جديد و اصلاحات

معنوي برپا شود، به دنبال خود تأثير و پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيمي

خواهد داشت . قيام خونين سيدالشهدا قيامي است که درمحرم سال شصت

 ویک هجری به وقوع پيوست و طي آن خاندان امام حسين به اسارت گرفته شدند و حکام آن روز جشن پيروزي برپا کردند اما طولي نکشيد که

 شعاع وجودي اين نهضت خونين عالم را درنورديد و از فرداي عاشورا،

صداي عاشوراييان در کوي و برزن ها پيچيد، علم پيروزي برافراشت ، کاخ بيدادگري را لرزاند

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با قیام های پس از واقعه عاشورا  - 110 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با قیام های پس از واقعه عاشورا  - 110 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

پاورپوینت در ارتباط با بودجه ها، سياستها، بهترين روشها، سيستم حمايتي و پاداشها - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بودجه ها، سياستها، بهترين روشها، سيستم حمايتي و پاداشها - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بودجه ها، سياستها، بهترين روشها، سيستم حمايتي و پاداشها - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بودجه ها، سياستها، بهترين روشها، سيستم حمايتي و پاداشها 

پاورپوینت در ارتباط با بودجه ها، سياستها، بهترين روشها، سيستم حمايتي و پاداشها 

پاورپوینت در ارتباط با بودجه ها، سياستها، بهترين روشها، سيستم حمايتي و پاداشها 

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

رئوس كلي طرح :

ارتباط بودجه ها با استراتژي

استراتژي ماهرانه ، سياست هاي حمايتي و رويه ها

ايجاد بهترين روش ها و تعهد به رشد مستمر

ايجاد سيستم هاي حمايتي

طراحي استراتژي ، سيستم هاي پاداش حمايتي

 

ارتباط دادن بودجه به استراتژي

§ اجرا كنندگان استراتژي نياز به اين دارند كه

پاورپوینت در ارتباط با سکته مغزی - 60 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سکته مغزی - 60 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سکته مغزی - 60 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سکته مغزی

پاورپوینت در ارتباط با سکته مغزی

پاورپوینت در ارتباط با سکته مغزی

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

lسكته‌ مغزي‌

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ساختمان و طرز کار و کاربرد اسیلوسکوپ

همانطور که قبلا“ گفته شد از اسیلوسکوپ برای دیدن شکل موج و اندازه گیری ولتاژ ، اختلاف فاز ،اندازه گیری فرکانس و زمان تناوب ، رسم منحنی مشخصه ولت آمپر دیود و ترانزیستور استفاده می شود.

نکته: از اسیلوسکوپ برای اندازه گیری ولتاژهای کم و فرکانس در حدود چند صد مگا هرتز استفاده می شود.

نکته: با اسیلوسکوپ ولتاژ با  فرکانس صفر تا چند صد مگا هرتز را می تواند تحلیل کرد.

ساختمان اسیلوسکوپ

 ساختمان اسیلوسکوپ از دو قسمت اصلی درست شده که عبارتند از

1- لامپ اشعه کاتدی(CRT)

2- مدارهای آماده سازی لامپ و سیگنال

بعد از تولید اشعه باید آن را متمرکز  کرد و باید به آن شتاب کافی  داد تا دارای انرژی کافی برای روشنایی داشته باشد. برای این کار از آندهای شتاب دهنده استفاده می شود.

آند شتاب دهنده اولیه و آند متمرکز کننده(آند فوکوس کننده)  و آند شتاب دهنده را عدسی الکترونی گویند.

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن

شکل موج ایجاد شده بر روی صفحه اسیلوسکوپ از برخورد اشعه الکترونی به صفحه نمایش و حرکت اشعه در جهات مختلف می باشد.

سوالی که مطرح می شود این است چرا شکل موج ایجاد شده پیوسته می باشد؟

وقتی که اشعه از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت می کند اثر آن تا مدتی در چشم انسان باقی می ماند. ثانیا“ این عمل باید در زمان های مساوی باید تکرار شود. از این روست که اسیلوسکوپ برای نمایش شکل موج های متناوب به کار می رود.

هر نقطه صفحه اسیلوسکوپ دارای دو مختص عمودی و افقی می باشد. با توجه به اینکه هر شکل موج دارای دو بعد می باشد لذا پس هر نقطه شکل موج دارای دو مولفه افقی و عمودی می باشد. برای انحراف اشعه در راستای افقی و عمودی پس از تفنگ الکترونی دو صفحه انحراف عمودی و افقی قرار دارد. این صفحات به ولتاژ وصل می باشند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با سازماندهی و رهبری - 45 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سازماندهی و رهبری - 45 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سازماندهی و رهبری - 45 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سازماندهی و رهبری

پاورپوینت در ارتباط با سازماندهی و رهبری

پاورپوینت در ارتباط با سازماندهی و رهبری

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

تعاريف و مفاهيم

پاورپوینت در ارتباط با فشار و آثار آن - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فشار و آثار آن - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فشار و آثار آن - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فشار و آثار آن

پاورپوینت در ارتباط با فشار و آثار آن

پاورپوینت در ارتباط با فشار و آثار آن

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

سوراخ ها در ارتفاع یکسان
سطح آب یکسان
بطری 1/5 و 2 لیتری

 

1- فشار ناشی از مایع در حال سکون تنها به فاصله از سطح آزاد مایع بستگی دارد و به شکل و حجم ظرف بستگی ندارد.

 

2- هرچه فاصله(عمق) از سطح آزاد مایع بیشتر شود، فشار آن بیشتر می شود.

 

3- فشار در نقاط هم عمق از سطح آزاد مایع یکسان است.

پاورپوینت در ارتباط با فشار و آثار آن

پاورپوینت در ارتباط با فشار و آثار آن

پاورپوینت در ارتباط با فشار و آثار آن

اگر بر بخشی از مایعی که درون ظرفی محصور است فشار وارد شود، این فشار بدون تغییر به بخش های دیگر مایع و
 دیواره های ظرف نیز وارد می شود
.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با فشار و آثار آن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با فشار و آثار آن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با آموزش بهداشت عمومی - 28 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آموزش بهداشت عمومی - 28 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آموزش بهداشت عمومی - 28 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آموزش بهداشت عمومی

پاورپوینت در ارتباط با آموزش بهداشت عمومی

پاورپوینت در ارتباط با آموزش بهداشت عمومی

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

هدف برنامه
ارتقاءسطح آگاهي جامعه با آموزش عمومي باعث تغيير رفتار ميگردد.
ارائه مطالب آموزشي به جامعه نيازمند راه وروش منظم، باقاعده ومنطقي است.
آگاهي از كم وكيف اين راه ها وروشها وانتخاب بهترين آن درارائه محتواي آموزشي به جامعه وظيفه آموزش دهندگان است.
درآموزش عمومي جامعه روشهای آموزشي متداول و كلاسيك كمتر كاربري داشته و نيازمند برنامه ريزي و استفاده از ابزار و وسائل كمك آموزشي(سمعي وبصري) هستيم .
1-1سخنراني Lecture پاورپوینت در ارتباط با آموزش بهداشت عمومی
مطالب بطور سيستماتيك ومستقيم ازآموزش دهنده به آموزش گيرنده منتقل ميگردد.
مزايا پاورپوینت در ارتباط با آموزش بهداشت عمومی
ازوسائل كمك آموزشي استفاده مي شود.
ازنظراقتصادي مقرون به صرفه است وهزينه زيادي ندارد.
دربعضي مواردنبودياكاهش كتاب راجبران مينمايد
در وقت آموزش گيرنده صرفه جويي مينمايد
معايب پاورپوینت در ارتباط با آموزش بهداشت عمومی
آموزش يكطرفه است وآموزش گيرنده غيرفعال
به تفاوتهاي فردي آموزش گيرندگان توجهي نميشود(غيركلاسيك
درآموزش گيرندگان ايجاد رقابت نميكند
بيشتراز زمان تمركز(13دقيقه )آموزش گيرندگان است
در سمپوزيوم از تمامي سخنرانان خواسته ميشود كه همگي درباره موضوع معيني صحبت كنند وسخنرانان مطالب خودرا به گونه اي آماده مينمايند كه هركدام درباره جنبه خاصي ازموضوع مورد نظرسخنراني نمايد
فايده سمپوزيوم براي آموزش گيرندگان اينست كه آگاهي لازم را در مورد جنبه هاي مختلف يك موضوع بدست ميآورند
رئيس سمپوزيوم بايد ازافراد متخصص درآن موضوع بوده وسمپوزيوم رابراي افرادآگاه ومطلع افتتاح نمايد
سخنرانان قبلا طي جلسه اي در مورد موضوع صحبت خود هماهنگي داشته تاازتكرارمطالب خودداري شود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با آموزش بهداشت عمومی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با آموزش بهداشت عمومی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با سکته قلبی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سکته قلبی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سکته قلبی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سکته قلبی

پاورپوینت در ارتباط با سکته قلبی

پاورپوینت در ارتباط با سکته قلبی

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

آنفارکتوس میوکارد (MI)

آنفارکتوس میوکارد فرایندی است که در آن قسمت از عضله میوکارد بعلت قطع یا کاهش جریان خون شریان کرونری بطور دائمی از بین می رود.

انفارکتوس میوکارد معمولا“ بدنبال انسداد حاد یک شریان کرونر، و قطع ناگهانی جریان خون و اکسیژن به عضله قلب ایجاد می شود.

اصطلاحات انسداد شریان کرونری، حمله یا سکته قلبی و آنفارکتوس میوکارد همگی مترادف هم می باشند.

شیوع

پاورپوینت در ارتباط با سکته قلبی

 

پاورپوینت در ارتباط با سکته قلبی

 

پاورپوینت در ارتباط با سکته قلبی

 

سالانه حدود 5/1 -1 میلیون آمریکایی دچار MI می شوند که از بین این مبتلایان حدود یک سوم می میرند.

حدود 40% افرادی که دچار MI می شوند زیر 65 سال و حدود 5% آنها کمتر از 40 سال می باشند حدود 20% افرادی که در آمریکا بعلت MI فوت می کنند زیر 65 سال می باشند.

اتیولوژی

I معمولا (اما نه همیشه) بعلت کاهش شدید یا قطع جریان خون شریان کرونر بعلت ترومبوز ناشی از ضایعات آترواسکلروز پیشرفته می باشد.

سایر علل MI شامل:

.1اسپاسم شریانهای کرونری ( در 30% موارد)،

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

دیافراگم:Diaphragm                         

یک گنبد عضلانی که قفسه سینه را از حفره شکم جدا می کند. انقباض دیافراگم و عضلات دیواره قفسه سینه هوا را به درون ریه می آورد و استراحت این عضلات ، هوا را از ریه ها خارج می کند.

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی

پاورپوینت در ارتباط با سیستم تنفسی

راه های هوایی درون ریه به شاخه های باریک تری تبدیل می شوند که در انتها به sac های هوایی ختم می گردد که توسط عروق خونی باریک احاطه شده است.

پاورپوینت در ارتباط با سازمان‌های اداری و اجتماعی تمدن‌اسلامی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سازمان‌های اداری و اجتماعی تمدن‌اسلامی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سازمان‌های اداری و اجتماعی تمدن‌اسلامی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سازمان‌های اداری و اجتماعی تمدن‌اسلامی

پاورپوینت در ارتباط با سازمان‌های اداری و اجتماعی تمدن‌اسلامی

پاورپوینت در ارتباط با سازمان‌های اداری و اجتماعی تمدن‌اسلامی

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

•سازمان‌های اداری و اجتماعی

پاورپوینت در ارتباط با کارگاه برنامه ریزی و طراحی تدریس و یادگیری - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کارگاه برنامه ریزی و طراحی تدریس و یادگیری - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کارگاه برنامه ریزی و طراحی تدریس و یادگیری - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کارگاه برنامه ریزی و  طراحی تدریس و یادگیری

پاورپوینت در ارتباط با کارگاه برنامه ریزی و  طراحی تدریس و یادگیری

پاورپوینت در ارتباط با کارگاه برنامه ریزی و  طراحی تدریس و یادگیری

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

•مفاهیم برنامه درسی

پاورپوینت در ارتباط با مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء - 90 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء - 90 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء - 90 اسلاید

پاورپوینت در ابتطا با مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء 

پاورپوینت در ابتطا با مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء 

پاورپوینت در ابتطا با مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

3.4   تعریف یک کلاس با استفاده از تابع عضو (ادامه)

پاورپوینت در ارتباط با مقایسه ای بر متدولوژی های ساختیافته و شی گرا - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مقایسه ای بر متدولوژی های ساختیافته و شی گرا - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مقایسه ای بر متدولوژی های ساختیافته و شی گرا - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مقایسه ای بر متدولوژی های ساختیافته و شی گرا

پاورپوینت در ارتباط با مقایسه ای بر متدولوژی های ساختیافته و شی گرا

پاورپوینت در ارتباط با مقایسه ای بر متدولوژی های ساختیافته و شی گرا

oمقایسه بین متدولوژی RUP و SSADM

پاورپوینت در ارتباط با مقايسه اقتصادي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني در معدن سنگ آهن سه چاهون - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مقايسه اقتصادي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني در معدن سنگ آهن سه چاهون - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مقايسه اقتصادي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني در معدن سنگ آهن سه چاهون - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مقايسه اقتصادي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني در معدن سنگ آهن سه چاهون

پاورپوینت در ارتباط با مقايسه اقتصادي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني در معدن سنگ آهن سه چاهون

پاورپوینت در ارتباط با مقايسه اقتصادي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني در معدن سنگ آهن سه چاهون

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

مشخصات فني استخراج به روش SLC

پاورپوینت در ارتباط با حل مساله با جستجو در هوش مصنوعی - 53 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حل مساله با جستجو در هوش مصنوعی - 53 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حل مساله با جستجو در هوش مصنوعی - 53 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حل مساله با جستجو در  هوش مصنوعی

پاورپوینت در ارتباط با حل مساله با جستجو در  هوش مصنوعی

پاورپوینت در ارتباط با حل مساله با جستجو در  هوش مصنوعی

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

—    مسئله های خوش تعریف و راه حل ها

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن - 14 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن - 14 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن - 14 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

در زمانهای قدیم پادشاه مهربانی در شهر حاکم بود .

روزی پسر پادشاه در رودخانه غرق شد و آب او را برد.

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن

پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن

پادشاه گفت هر کس پسر من را نجات دهد من به او جوایز فراوانی می دهم.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با داستانی کوتاه درباره نیکی کردن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ویژگی های مدیران

مدیران با تفکر جهانی باید جهانی بیندیشند لازمه چنین تفکری داشتن شناخت و تحلیل مبتنی بر واقعیت از اوضاع سیاسی – فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی جهان است.

آشنائی با بشر ایدئولوژیکی و گرایشهای مسلط در زمینه های عقیدتی به مدیران جهانی کمک می کند تا از هنجارها بایدها نبایدها در جوامع دیگر آگاه شوند و آنها را به عنوان متغیرهایی در فرایند تصمیم گیری خویش دخالت دهند و همزمان با تفکر جهانی اقدامات علمی خویش را با مقتضیات هر محل منطبق سازند.

مدیران ارشد در قرن 21 باید تجربه کار در محیط ها- کشورها- شرکتها و صنایع متنوع را داشته باشند بواقع دارای دانائی مهارتهای چندگانه و چند بعدی باشند. بنابراین آنها باید دارای ویژگیهای زیر باشد

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

ویژگی های قابل توجه:

قدرت تصمیم گیری سریع و موثر

همگامی با پیشرفت و دانش

جانشین کردن مغزها به جای دستها

توجه به محیط بین المللی کار

دارا بودن نظام تفکر

آموزش گسترده و پیوسته

مشتری مداری

فرهنگ آفرینی و مدیریت از راه ارزشها و باورهای کارکنان

توجه ویژه به فناوری اطلاعات و ارتباطات

توجه ویژگی به مسئولیتهای اجتماعی و پاسخگوئی در برابر پیامهای اجتماعی

قدرت همگام شدن با محیط اجتماعی- اقتصادی

پیروی از سیاست سازندگانی، نوآوری  و همگامی با دگرگونیهای سریع محیط

توانائی هماهنگ ساختن تخصص های گوناگون و بهره گیری از آنها برای رسیدن به هدفهای سازمانی توام با نظم

ایجاد توانمندی تحول

انعطاف پذیر و مخاطره جو

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

چه باید کرد

1-  تعامل منطقی و ارزشي در سطح بین المللی

2- ثبات سیاسی و مدیریتی  در کشور و بصورت خاص در

3- روشن کردن اهداف کمی و کیفی جهت افت و تصویب و ابداع آن در بالاترین سطح نظام

4- اداره صنعت نفت بصورت بنگاه اقتصادی مشابه سازمانهای نفتی سایر کشورها

5- جلوگیری از نظارتهای غیرهدفمند

6- تربیت مدیران در کلاس جهانی

7- عدم برخورد سیاسی با صنعت و دست برداشتن از برخوردهای ستیزه جویانه

8- مشارکت بین المللی با شرکتهای بزرگ نفتی دنیا

9- کوچک کردن صنعت نفت

10- حفظ یکپارچگی صنعت نفت

11- ارزش گذاری به تجربه – تخصص و دانش

12- فراهم ساختن امکانات و شرایط جهت کارکنان

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه

پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه

پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

nاطلاعاتی که برای تشکيل جلسه لازم است :

پاورپوینت در ارتباط با كنترل عفونت در سل - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با كنترل عفونت در سل - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با كنترل عفونت در سل - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با  كنترل عفونت در سل

پاورپوینت در ارتباط با  كنترل عفونت در سل

پاورپوینت در ارتباط با  كنترل عفونت در سل

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

حفاظت تنفسي

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین های B2&B1 - سی و شش اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین های B2&B1 - سی و شش اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین های B2&B1 - سی و شش اسلاید

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

علائم سندرم کورساکوف
-
ناتوانی در شکل گیری خاطرات جدید
-
از دست دادن حافظه (می تواند شدید باشد)
-
داستان ساختن (درددل کردن)
-
دیدن و یا شنیدن چیزهایی که واقعی نیستند (توهم)
ممکن است این علائم را در ترک الکل مشاهده کنید

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1

 

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1

 

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1


منابع غذایی

حبوبات و گوشتها خصوصا گوشت قرمز منابع غنی از ویتامین "ب-1" هستند.
بیشترین میزان:

 در مخمر ، جگرو سبوس غلات ( گندم، جو و برنج) است
برنج پرقوت سفید، دانه های گل آفتابگردان، بادام زمینی، سبوس گندم، مخمر آبجو، شیر سویا، لوبیا و .... شیر، میوه جات و سبزیجات اگر به میزان كافی مصرف شوند منابع خوبی برای ویتامین "ب-1" هستند.

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1

 

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1

 

پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1
نحوة مصرف

قبل از مصرف باید با پزشک مشورت شود

 بزرگسالان بین 1.1تا 1.5 میلی گرم از این ویتامین را همراه با آب ترجیحاً بعد از غذا، روزانه مصرف كنند. خانم های حامله روزانه 1.5 میلی گرم و زنان شیرده 1.6میلی گرم از این ویتامین در روز استفاده كنند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1 است

 

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباطط با ویتامین های  B2&B1 از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با امنيت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات - 100 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با امنيت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات - 100 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با امنيت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات - 100 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با  امنيت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات

پاورپوینت در ارتباط با  امنيت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات

 

فهرست مطالب

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

حركت شتابان و اجتناب‌ناپذير به سوي جامعه اطلاعاتي
v مخاطرات نوظهور ناشي از حركت به سوي جامعه اطلاعاتي
v ماهيت مخاطرات و دليل وسعت آنها
v چه بايد كرد ؟

دستكاري 100 سايت دولتي در سال 82

پاورپوینت در ارتباط با داروهای خواب آور و آرام بخش - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با داروهای خواب آور و آرام بخش - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با داروهای خواب آور و آرام بخش - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با داروهای خواب آور و آرام بخش

پاورپوینت در ارتباط با داروهای خواب آور و آرام بخش

پاورپوینت در ارتباط با داروهای خواب آور و آرام بخش

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

—طبقه بندی و فارماکوکينتيک

پاورپوینت در ارتباط با بیوسنسور (زیست حسگر) - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیوسنسور (زیست حسگر) - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیوسنسور (زیست حسگر) - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیوسنسور (زیست حسگر)

پاورپوینت در ارتباط با بیوسنسور (زیست حسگر)

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پیوند کووالانسی

پاورپوینت در ارتباط با فرهنگ وتاثیر آن بر بهداشت مادر و نوزاد و نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی - 45 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فرهنگ وتاثیر آن بر بهداشت مادر و نوزاد و نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی - 45 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فرهنگ وتاثیر آن بر بهداشت مادر و نوزاد و نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی - 45 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فرهنگ وتاثیر آن بر بهداشت مادر و نوزاد و نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی

پاورپوینت در ارتباط با فرهنگ وتاثیر آن بر بهداشت مادر و نوزاد و نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

.1 از سال 1357 تا 1367

پاورپوینت در ارتباط با عناصر و جزئيات ساختماني يك - 95 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عناصر و جزئيات ساختماني يك - 95 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عناصر و جزئيات ساختماني يك - 95 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عناصر و جزئيات ساختماني يك

پاورپوینت در ارتباط با عناصر و جزئيات ساختماني يك

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

سرفصل هاي تدريس :

- مبحث خاك و خاكبرداري

پاورپوینت در ارتباط با بیماریهای آبله مرغان، سل، اوریون، فقر آهن، مخملک، تالاسمی - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیماریهای آبله مرغان، سل، اوریون، فقر آهن، مخملک، تالاسمی - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیماریهای آبله مرغان، سل، اوریون، فقر آهن، مخملک، تالاسمی - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیماریهای آبله مرغان، سل، اوریون، فقر آهن، مخملک، تالاسمی

پاورپوینت در ارتباط با بیماریهای آبله مرغان، سل، اوریون، فقر آهن، مخملک، تالاسمی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

آبله مرغان CHICKEN POX  :

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

نظام آموزشی ابتدایی در ژاپن

مدارس ابتدایی در ژاپن بسیار جالب و دیدنی هستند، ساختار و نظام آموزش ابتدایی ژاپن به پرورش شخصیت کودک در این دوره بسیار توجه دارند. فضای فیزیکی مدارس ابتدایی بسیار مجهز و درخور توجه هست، به طوری که اکثر مدارس ابتدایی در ژاپن استخر دارند و فضای فیزیکی بسیار تمیز و با طراوت هستند.

اما چرا مدارس ابتدایی؟ 
اکثر پژوهشگران آموزش و پرورش ژاپن، مدارس ابتدایی ژاپن را بسیار سرزنده، بزرگ، جالب و جاذب توصیف کرده اند، برای مثال «کومینگر» می گوید: 
مدارس ابتدایی، گل سرسبد آموزش و پرورش ژاپن هستند. ژاپن در مقایسه با ایالات متحده آمریکا، سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی خود را در مقاطع ۱۲ سال تحصیلی (ابتدایی تا دبیرستان) و مقدار کم تری از آن را در آموزش دانشگاهی خویش، هزینه می کند.

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن

 

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن

 

کسانی که می خواهند در آینده معلمان ابتدایی و متوسطه شوند ، باید یک لیسانس چهار ساله را به همراه چندین دوره در نظریه های آموزشی و پداگوژی ، به عنوان قسمتی از لیسانس حرفه ای معلمی ، داشته باشند .

 دوره های دوساله کالج نیز، در آموزش وجود دارند که فارغ التحصیلان این دوره ، می توانند در پایه های 1 تا 9 تدریس کنند. متوسط سن معلمان ژاپن در دوره ابتدایی 40 سال و دردوره اول متوسطه ( پایه های 7 تا 9 ) ، 39 سال و برای دوره دوم متوسطه ( پایه های 10 تا 12 ) ، 42 سال است. ژاپن از سال 1961 ، عضو انجمن ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است و قبل از شرکت در مطالعه تیمز ، در مطالعه های تطبیقی دیگر این انجمن از قبیل ، SIMSS,FISS,SISS,FIMSS شرکت کرده است.

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن

  تحصيلات‌ دانشگاهي  

 ‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ ژاپن‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و گذراندن‌ موفقيت‌آميز امتحانات‌ سراسري‌ ورودي‌ دانشگاه‌ها (NCUEE)

مراكز آموزش‌ عالي‌ در ژاپن‌ به‌ سه‌ دسته‌ دولتي، محلي‌ و خصوصي‌ تقسيم‌ مي‌شوند. 

دانشگاه‌هاي‌ دولتي و محلي‌تحت‌ پوشش‌ وزارت‌ آموزش، علوم‌ و فرهنگ‌ ژاپن‌ هستند.

دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ نيز با مجوز اين‌ وزارتخانه‌ فعاليت‌ مي‌كنند و با در نظر گرفتن‌ مسائل‌ آموزشي، درصدي‌ از     هزينه‌هاي‌ خود را نيز از دولت‌ دريافت‌ مي‌كنند.

تعداد دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ در ژاپن‌ به‌ مراتب‌ از دانشگاه‌هاي‌ دولتي‌ بيشتر است. از نظر آماري‌ دانشگاه‌هاي‌ دولتي‌ 18 درصد، دانشگاه‌هاي‌ محلي‌ 9 درصد و دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ 73 درصد از مراكز آموزش‌ عالي‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌اند.  

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روش هاي صحیح مطالعه و یادگیری - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش هاي صحیح مطالعه و یادگیری - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش هاي صحیح مطالعه و یادگیری - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش هاي صحیح مطالعه و یادگیری

پاورپوینت در ارتباط با روش هاي صحیح مطالعه و یادگیری

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

فهرست

vمقدمه

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس نمایش علمی - 14 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس نمایش علمی - 14 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس نمایش علمی - 14 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

یکی از روش های قابل اجرا در یادگیری مهارتهای عملی ،به ویژه در موقعیت هایی که امکانات وتجهیزات برای آموزش محدود باشد ،روش نمایش علمی است .
برخی اصطلاح روش نمایش علمی را مرکب از توضیح ونمایش یک مهارت تازه به گروه بزرگی از دانش آموزان وسپس انجام تمرینهای منظم از طرف دانش آموزان می دانند.دراین روش معلم طرز کار یک وسیله یاچگونگی ساخت یک شی رااز راه توضیح ونمایش به دانش آموزان می آموزند .درصورت محدودبودن امکانات ،این روش مناسبترین آموزش برای آموختن مهارت است . پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی
مهمترین حسن این روش استفاده از اشیای حقیقی و واقعی در موقعیت های آموزشی است .از این روش بیشتر برای درس های مربوط به حوزه های روانی –حرکتی به کار می رود.
قبل ازتدریس ،معلم باید هدفهای تعیین شده رابرای دانش آموزان توضیح دهد وسپس دقیقا به توضیح آنچه دانش آموزان باید درحین یاپساز نمایش انجام دهند بپردازد،نحوه وعلت انجام دادن مهارت را توضیح داده و وسایلی راکه ممکن است درضمن عمل با آن برخورد کنند معرفی نماید .
موفقیت دانش آموزان در یادگیری مهارت جدید به کیفیت توضیح معلم بستگی دارد معلم موثر وقت زیادی راصرف توضیح ونمایش مطلب جدید می کند .
تمرین منظم می تواند در سه مرحله اجرا شود : پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی
1.تمرین هدایت شونده :با نظارت معلم انجام می شود .نقش معلم کنترل کار دانش آموزان ودادن بازخورد اصلاحی هنگام نیاز است .
2. تمرین نیمه مستقل : معلم به دانش آموز استقلال بیشتری می دهد ، او مدت حضورش درکنار دانش آموزان را کاهش داده تا به تدریج استقلال واعتمادبه نفس آنها درفرآیند عمل تقویت شود . پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی
3.تمرین مستقل : معلم درفرآیند فعالیت حضور ندارد وتنها نتیجه کار دانش آموزان را ارزشیابی می کند .هدف از تمرین مستقل ،یادگیری مطالب جدید برای اطمینان از مهارت آموزی وافزایش روانی مهارت وانتقال آن به موقعیت جدید است .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس  نمایش علمی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

یکی از قدیمی ترین و متداول ترین روش های آموزش ،در فرآیند یاددهی –یادگیری ، به ویژه در رشته هایی چون آموزش زبان ، ادبیات وتاریخ است .
هدف اصلی این روش ، ایجاد مهارت دریافت درست اطلاعات وذخیره سازی آن ها در حافظه ،به منظور بازیافت وبه کارگیری آن ها در فعالیت های مختلف علمی است .

* دیدگاه اول : پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری
بسیاری از افراد دیدی منفی نسبت به روش یادسپاری در محیط های آموزشی دارند ومعتقدند معلمان ومجریان برنامه های درسی،باید شرایطی را فراهم کنند که دانش آموزان به جای انباشت فرآورده های علمی در ذهن ، روش کسب اطلاعات وکاربرد آن ها را بیاموزند.دراین دیدگاه ،یادسپاری صرفا به معنای ذخیره سازی اطلاعات به صورت طوطی وار در ذهن وبازیافت آن ها امری غیرقابل پذیرش است. پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری

این مرحله ، مستلزم آن است که دانش آموزان از موضوع یادگیری آگاه باشند،بادقت روی مفاهیم ، قواعد ، اصول وقوانین آن متمرکز شوند.هرچه اطلاعات سازمان یافته تر ومنظم تر ومشاهده ومقایسه مصادیق یادگیری دقیق تر باشد ، یادسپاری وذخیره سازی آن در حافظه آسان تر خواهد بود . پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش - 80 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش - 80 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش - 80 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

این اصول کلیدی یادگیری، شامل برخی اصول تکمیلی تدریس هستند، که در ادامه به آنها اشاره می شود:
از یادگیرندگانتان انتظارات بالایی داشته باشید، ولی منطقی باشید، و خودتان را به عنوان استاندارد در نظر نگیرید. تعداد کمی از یادگیرندگان ممکن است خیلی زودتر از آنچه که شما انتظار داشته اید یاد بگیرند یا ممکن است با همان روال که شما برنامه ریزی کرده اید بتوانند پیش بروند. پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش
کارتان را از جایی که یادگیرندگان هستند شروع کنید. آنچه که آنها در حال حاضر می دانند و یا نمی دانند را بفهمید، و همینطور چیزی که آنان معتقدند درست است؛ همچنین با سبک زندگی آنان آشنا شوید. از مواد و محتوایی استفاده کنید که یادگیرندگان دارند با آن زندگی می کنند، به این معنی که در رابطه با مشکلات دنیای واقعی، موضوعات مربوط به مشاغل آینده آن ها و تجربیات روزمره آنان صحبت کنید.  پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش
در تدریس و طرح موضوع شور و اشتیاق از خود نشان دهید، چه اینکه این احساسات مسری هستند.
مردم یادگیرنده به دنیا می آیند، از دوره نوزادی دارای کنجکاوی سیری ناپذیری هستند آگاهی شان را در مورد یادگیری افزایش می دهند. آن ها میلیاردها مورد از ویژگی ها و جزئیات اشیاء، افراد دیگر، زبان خودشان و چگونگی انجام کارها را جذب می کنند (یاد می گیرند) و به یاد می آورند. (برانسفورد، براون؛ کوکینگ؛ 1999).
مردم از طریق مرور تفصیلی (Elaborative Rehearsal) یاد می گیرند؛ به این معنی که دانش جدید را به آنچه که در حال حاضر می دانند پیوند می دهند و اینگونه یاد می گیرند (برانسفورد و همکاران، 1999؛ تایگر، 1999). پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش
مردم آنچه را که به زندگی شان مربوط باشد یاد می گیرند (اسوینیسکی، 2004).
افراد زمانی یاد می گیرند که انگیزه این کار توسط دیگران در زندگی انان به وجود آمده باشد (فلد من).
افراد زمانی که یادگیری معلم محور است و افراد در یادگیری منفعل هستند، به خوبی یاد نمی گیرند. در مقابل، زمانی که انان در یادگیری فعال و درگیر هستند، به خوبی یاد می گیرند. مغز انسان زمانی که در یک حالت منفعل است، برای مدت طولانی نمی تواند تمرکز کند
رشد شناختي عبارت است از پيشرفت يادگيرنده از الگوهاي ساده به الگوهاي پيچيده تر شناخت (دانستن). طراحی درس و تدریس باید مراحل رشد دانشجویان را مورد توجه قرار دهد و فرصت هایی را برای دانشجویان فراهم آورد تا بتوانند به شیوه های پیچیده تر شناخت دست یابند.
الگوي پري
ويليام پري، استاد زبان انگليسي دانشگاه هاروارد، اوايل دهه 1950 ميلادي، دريافت كه دانشجويان سال اول دانشگاه، پيرامون فعاليت هاي كلاسي خود سوالات متفاوتي نسبت به دانشجويان سال دوم مطرح مي كنند. همين وضعيت درباره دانشجويان سال هاي بالاتر نيز صدق مي كرد. وي به طبقه بندي اين گونه سوالات پرداخت؛ چنين سوالاتي بيان كننده نحوه تفكر هر گروه درباره دانش (علم) و به نحوي گوياي نحوه نگرش آنها به شغل دانشجويي، استادان و همسالان شان بود.
او یک الگوي رشد عقلاني را ارايه داد كه از چهار مرحله اصلي و مراحل فرعي متعدد شكل يافته است. وي معتقد بود اين مراحل طبيعي به صورت متوالي اتفاق مي افتند. 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل

پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل

پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

کرامت:
کرامت همان نزاهت از پستی و فرومایگی است. روح بزرگوار و منزه از هر پستی را کریم می گویند(جوادی آملی،1369، ص21). خدای سبحان انسان را به عنوان نوع کریم معرفی کرد. فرمود: «و لقد کرمنا بنی آدم» یعنی این نوع انسان، فی نفسه، کریم خلق شده و شایستگی کرامت زاید را هم دارد(جوادی آملی،1369، ص18).
تکریم: پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل
مقصود از این اصل آن است که مربی در مقام تربیت باید کرامت متربی را حفظ کند و مایه عزت نفس او را فراهم آورد.  پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل
قال علی بن الحسین علیه السلام: وَ أَمَّا حَقُّ الزَّوْجَةِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا لَكَ سَكَناً وَ أُنْساً فَتَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ فَتُكْرِمَهَا(صدوق، 1400، ص370).
تغافل مصدر باب تفاعل از ریشه غفل آمده است.غفلت به معنی عدم توجه و چشم پوشی کردن است. غفلت سهوی است که از قلت حفظ و قلت بیداری عارض می شود(راغب اصفهانی، ج1، ص609). تغافل خود را به غفلت زدن، خویشتن را غافل وانمود کردن و چشم پوشی کردن معنا شده است(احمد بن فارس،1404).
براساس این روش، مربی در برخی موقعیت ها با وجود آگاهی از خطا و لغزش متربی، به منظور صیانت از کرامت او، خود را غافل از آن وانمود کرده و سعی می کند با استفاده از سایر روش ها در اصلاح او موفق شود.  پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته - 144 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته - 144 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته - 144 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

3- ديدگاه ديگري هم وجود دارد كه جريان تحقيق را بصورت
معرفی می کند.(circular)فرایند چرخه ای
4- اين رويكرد داراي انواعي است كه غالباٌ با تحقيق در عمليات مرتبط هستند و پژوهش را يك فرايند دوراني مي دانند.
4)پروژه تحقيقي خود را بخشي از يك فعاليت بزرگتر در نظر بگيرید. پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

5)فردي را پيدا كنيد كه شما را در انجام اين تحقيق پشتيباني كند.

6)به خودتان قول بدهيد كه كارتان را با موفقيت به پايان خواهيد برد. پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته
بسياري از كساني كه براي اولين بار دست به تحقيق مي زنند مايلند كه فكر كنند كه آنها در كار حقيقت يك دربارۀ مسأله يا موضوع خاصي هستند و مي خواهند ((حقايقي)) را كشف كنند يا قضايي را اثبات يا رد نمايند. پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته - 144 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته - 144 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته - 144 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

3- ديدگاه ديگري هم وجود دارد كه جريان تحقيق را بصورت
معرفی می کند.(circular)فرایند چرخه ای
4- اين رويكرد داراي انواعي است كه غالباٌ با تحقيق در عمليات مرتبط هستند و پژوهش را يك فرايند دوراني مي دانند.
4)پروژه تحقيقي خود را بخشي از يك فعاليت بزرگتر در نظر بگيرید. پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

5)فردي را پيدا كنيد كه شما را در انجام اين تحقيق پشتيباني كند.

6)به خودتان قول بدهيد كه كارتان را با موفقيت به پايان خواهيد برد. پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته
بسياري از كساني كه براي اولين بار دست به تحقيق مي زنند مايلند كه فكر كنند كه آنها در كار حقيقت يك دربارۀ مسأله يا موضوع خاصي هستند و مي خواهند ((حقايقي)) را كشف كنند يا قضايي را اثبات يا رد نمايند. پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی

پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی

پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

روش مشاوره آدلر بر مشاهدات بالینی متکی است .به نظر آنسباکر و آنسباکر ، احساس کهتری و میل به قدرت جویی بروز مشکلاتی را موجب می گردد وچون اکثر مشکلات اصولا براثر روابط اجتماعی نامناسب به وجود می آیند ، فرد باید از طریق شرکت در گروه ، نحوه رفتار و تعامل صحیح اجتماعی را یاد بگیرد .
آدلر انسان را موجودی اجتماعی وخلاق می انگارد که هر عملش دارای هدفی است و احساس حقارت ؛ فرد را وامی دارد تابه طور جدی به جبران آن بپردازد .انسان برای نیل به هدفهایش از تمام امکانات خود بهره می گیرد .مشاوره فرد را در شناخت و بررسی هدف ها یاری می دهد . پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی

مشاور گروه می کوشد رابطه ای حسنه را با اعضاء برقرار سازد .این رابطه که بر اعتماد و درک متقابل متکی است اعضاء را در کسب بینش ودر نتیجه تغییر رفتار کمک می کند .
هر فرد با مشاهده رفتار سایر اعضاءودریافت بازخوردهای لازم ، می تواند رفتارش را بهتر بشناسد و درصدد تغییر آن برآید .
مشاوره فرآیندی است که بدان وسیله فرد نحوه ایجاد ارتباط با خود ودیگران را می آموزد .ایجاد بصیرت در مراجع ، از عوامل مهم در تغییر رفتار به شمار می رود .
جلسه گروه باید دارای نظم و ترتیب باشد ، زیرا بدون وجود نظم ،روابط و تعامل گروه دچار اغتشاش و آشفتگی می گردد.

بررسی وقایع در زمان حال و موقعیت موجود ، از ویژگی های مهم گشتالت درمانی است . پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی
مشاور هر فرد را تشویق می کند تا آنچه را هم اکنون می بیند و می شنود و تجربه می کند نه تنها اظهار دارد ، بلکه انجام هم بدهد و با آن به خوبی مقابله کند .
مشاور و اعضای گروه ،تماس ادراکی بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند .
هر عضو گروه باید بداند که در مقابل اعمال ،احساسات و افکارش مسئول است .
گشتالت درمانگر افراد داوطلب را در مشاوره گروهی قرار می دهد. پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی ورزشی - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی ورزشی - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی ورزشی - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی ورزشی

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی ورزشی

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی ورزشی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

همچنين مي توان گفت كه روان شناسي ورزشي:
دانش گزينش درست و برانگيختن مناسب ورزشكار به منظور توليد حداكثر عملكرد مي باشد.

و روان شناسان ورزشي با كاربرد اين دانش سعي دارند تا :
1-اطلاعات مربوط به شرايط خاص ورزشكاران در تمرين و مسابقه را گردآوري نمايند.
2-زمينه هاي ذهني لازم را در ورزشكار براي موفقيت در اجرا فراهم آورند.
3-عوارض ناشي از شرايط نامطلوب را كاهش دهند...
1- تفاوت اجرا هنگام تمرين در مقايسه با مسابقه
2- تحت تاثير قرار گرفتن عملکرد در حضور تماشاگران
3- تغييرپذيری اعتماد به نفس
4- اضطراب و ترس هنگام مسابقه
5- آگاه نبودن از دليل و انگيزه شرکت در رقابت
6- نسبت دادن ارزش خود به تواناييها در اجرای ورزشي
7- تغيير پذيری در توجه و تمرکز
8- عملکرد ضعيف پس از برگشت به حالت اوليه پس از آسيب ديدگي
9- توسل به شيوه های مختلف برای رسيدن به اوج عملکرد
10- تاکيد نتايج بسياری از تحقيقات بر اهميت توجه به ابعاد روان شناختي ورزشکاران
و راههاي استعداد يابي
كاربردهاي روان شناسي .....
تنش زدايي و آرامش بخشي ( Relaxation )
مربيان و ورزشكاران مي تواند و مي بايست در صورت لزوم با بكار گيري مهارتهاي ذهني از جمله :
-آرامش دهي (آرام سازي ) با استفاده از تصوير سازي ذهني
-آرامش دهي خود گردان
-تمرينات آرامش تدريجي يا پيش رونده
-آرامسازي براساس بازخورد زيستي
فشار ناشي از رقابت هاي سخت وسنگين را كاهش داده يا كنترل نمايند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی ورزشی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی ورزشی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی - 19 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی - 19 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی - 19 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

روانشناسی علمی است که از دو تبار متأثراست از یکسو
از روانشناسی و حوزه های مختلف آن و از سوی دیگر از علوم سیاسی و سیاستگذاران.

علم سیاست که با روابط سیاسی انسانها سرو کار دارد نمی تواند اثرهای روانشناختی را نادیده بگیرد.  پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی
والتر لیمپن در دهه 1910:
بزرگترین خطای تفکر سیاسی ما این است که بدون اشاره به انسان بخواهیم از علم سیاست سخن بگوییم.
دوالاس :
نیاز به وجود رابطه نزدیک بین دو رشته “روانشناسی” و”علم و سیاست” را ضروری میدانست. پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی
جیمز بریس:
علم سیاست ریشه بر روانشناسی دارد. پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی


به گونه های مختلفی تعریف شده است، نخستین دسته از روانشناسان حوزه کار خود را مطالعه فعالیت های ذهنی میدانستند.
روانشناسی تقریبا با همه جنبه های انسان سروکار دارد، پژوهشهای روانشناختی در تمام زندگی فردی و اجتماعی توسعه دارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو - 135 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو - 135 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو - 135 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

عوامل مؤثر در نوع و درجه رغبت ها :
جنس
هوش  پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو
محيط
فرصت هاي رشد رغبت ها
رغبت هاي همگنان  پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو
موقعيت نوجوان در گروه
استعدادها
رغبت هاي خانوادگي
گرايش هاي همسالان و والدين
ارزش هاي اجتماعي
امكانات مالي  پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو
استعداد ذهني
گرايش هاي نوجوان به معلمان ، مديران و انضباط تحصيلي
موفقيت در فعاليت هاي فوق برنامه
ميزان پذيرش اجتماعي ميان همكلاسان
رغبت هاي شغلي
حداقل سني كه اگر كودك مرتكب خلافي شود به دادگاه احضار مي شود در كشورهاي مختلف متفاوت است
- مجازات و روش هاي آن در كشورهاي مختلف متفاوت است
انواع تخلفات : دزدي ، توهين به مردم ، تجاوز به اصول ديگران ، هتك ناموس ، قمار بازي ، مشروب خواري ، اعتياد قاچاق ، فرار از مدرسه ، رفتار خشن

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی - 76 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی - 76 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی - 76 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

در رویکرد روانکاوی تاکید بر انگیزه های ناهشیار است که ریشه در تکانه های جنسی و پرخاشگرانه ی واپس رانده دارد.

همزمان با رشد رفتارگرایی در آمریکا، فروید روانکاوی را در اوایل قرن بیستم در اروپا پایه گذاری کرد. 

فرض بنیادی در این نظریه این است که بخش عمده رفتار،ریشه در فرایندهای ناهشیار دارد. پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی
رویکرد زیست شناختی در پی آن است که اعمال را به رویدادهایی در بدن ،به ویژه در مغز و دستگاه عصبی ، ارتباط دهد
برای مثال در رویکرد زیستی به افسردگی سعی می شود این اختلال بر حسب تغییرات غیر عادی در میزان انتقال دهنده های عصبی تبیین شود.
رویکرد زیست شناختی د رزمینه کارکرد قسمتهای مختلف مغز پیشرفت های چشمگیری داشته است. پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی
رویکرد پدیدارشناختی بر تجربه های ذهنی فرد و انگیزش در جهت خودشکوفایی تاکید می ورزد.
روان شناسی پدیدار شناختی یا انسان گرا بیشتر با ادبیات و معارف انسانی د مساز است تا با علم. پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی
طبق این نظریه در همه ی ما این نیاز اساسی وجود دارد که توانایی بالقوه ی خود را تا بالاترین حد شکوفا سازیم و به پیشرفتی فراتر از سطح کنونی خود دست یابیم.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی روش جدیدی است که در سال 2006 به وسیله ی فریش ارائه شد .این درمان ، انسجام به هم پیوسته ی شناخت درمانی وروانشناسی مثبت نگر است ودربرگیرنده ی رویکردی برای افزایش رضایت وشادی در زندگی است .از طرفی هم می شود گفت که نوعی معنادرمانی است ، چون به مراجعان کمک می کند که به دنبال معنادارترین چیزهایی باشند که فکر می کنند برای سلامتی وشادی آن ها هم در حال حاضر وهم درطی دوره ی زندگیشان لازم وضروری است .
در دنیای امروز ،نه فقط کمیت زندگی ، بلکه کیفیت زندگی وارزیابی که فرد از زندگیش دارد ، ارزش زیادی پیدا کرده است ،چرا که میزان لذتی که فرد از زندگی می بردومیزان رضایتی که از زندگی دارد مهمترین فرصت را برای داشتن یک زندگی شاد به او می دهد.  پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی
هدف متخصصان بالینی در قرن اخیر ، یاری رساندن به دیگران جهت غلبه یافتن بر دردها ورنج هایشان بود .اگرچه این هدف درخور تحسین است ، اما برطرف کردن رنج ودرد کافی نیست .به مراجعان باید کمک کرد تا توانمندی های خود را نشان داده ومنابع شخصی ونقاط قوت جدید خود را کشف کنند .روان شناسان بالینی در موقعیت عالی برای کمک کردن به دیگران هستند تا در مقیاس کیفیت زندگی از اعداد منفی به صفر وسپس به سوی دامنه های مثبت حرکت کنند
3- معنایابی : پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی
همه ی انسان ها درمورد مهم ترین مسائل زندگی وچگونگی زندگی کردن هم در حال حاضر وهم در آینده ، به بینش ونگرشی نیازمندند.این نگرش هم به افراد مذهبی وهم به افراد غیر مذهبی در پاسخ به این پرسش که معنا یا هدف زندگی چیست ؟کمک می کند.پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی

این اهداف وارزش ها درایجاد مفهومی از امنیت وشادمانی ضروری است .رویکرد بهبود کیفیت زندگی اهداف وارزش ها را باورهایی درباره ی مهم ترین مسائل زندگی وچگونگی زیستن ،هم در حال حاضر وهم درآینده می داند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه

پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه

پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه

 پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ماده 59 قانون مجازات اسلامی :
اعمال زير جرم محسوب نمی شود :
2- هر نوع عمل جراحی يا طبی مشروع که با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستــــــــان يا نمايندگان قانونی آنها و رعايت موازين فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود . در موارد فوری اخذ رضايت ضروری نخواهـــــد بود .
ماده 319 قانون مجازات اسلامی : پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه
هر گاه طبيبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايـی که شخصاً انجام می دهد يا دستور آن را صادر مـــی کند هر چند با اذن مريض يا ولی او باشـــــد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالی شود ضامن است پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه
اگر طبيب در جريان معالجه بيمار سبب اتلاف يا خسارتــــــی گردد ضامن بوده و محکوم به پرداخت ديه است . فقهای اماميه به منظور رفع مسئـوليت طبيب و سقوط ضمان وی تمهيداتی انديشيده اند که برائت گرفتن قبل از معالجه از جمله آنها است . منظور از ضمان , ضمان مالی و مدنی است . پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با رضايت نامه و برائت نامه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان

پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان

پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

   منظور از افت تحصیلی « کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است . افت تحصیلی به معنای دقیق آن ، زمانی است که فاصله قابل توجهی بین توان و استعداد بالقوه و توان بالفعل فرد در فعالیتهای درسی و پیشرفت تحصیلی مشهود باشد. هم تکرار پایه های تحصیلی یک دوره و هم ترک تحصیل پیش از پایان دوره را نیز می توان به عنوان افت تحصیلی تلقی کرد .

 

 

Òتعاريف افت تحصيلي:

پاورپوینت در ارتباط با اکسیژن رسانی در پرستاری - 32 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اکسیژن رسانی در پرستاری - 32 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اکسیژن رسانی در پرستاری - 32 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اکسیژن رسانی در پرستاری

پاورپوینت در ارتباط با اکسیژن رسانی در پرستاری

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

—عملکرد طبیعی دستگاه تنفسی:

پاورپوینت در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران - 60 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران - 60 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران - 60 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

پاورپوینت در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

Ò

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) 2 اردیبهشت سال 1358 تاسیس شد.

پاورپوینت در ارتباط با دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی - 68 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی - 68 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی - 68 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی

پاورپوینت در ارتباط با دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی

پاورپوینت در ارتباط با دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ISO 15189 الزامات فنی
کارکنان آزمايشگاه
فضا وشرايط محيطی آزمايشگاه
تجهيزات آزمايشگاهی
فرآيند قبل ازآزمايش پاورپوینت در ارتباط با دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی
فرآيند انجام آزمايش
اطمينان از کيفيت انجام آزمايش
فرآيند پس ازآزمايش
گزارش نتايج پاورپوینت در ارتباط با دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی
انتخاب محل تأسيس آزمايشگاه :

- آزمايشگاه حتي المقدور در مناطق مسکوني نباشد يا رضايت کتبی ازساکنين ساختمان گرفته شود .
- آزمايشگاه بهتر است در جوار مکانهايي که داراي سرو صدا و تنش هستند داير نگردد. (جوشکاري، موتورخانه، آهنگري و...)
- آزمايشگاه بايد در محلی که دسترسی افراد بيمار يا ناتوان به آنجا مقدور باشد، مثلا حتی الامکان درطبقه همکف داير شده درغير اينصورت با استفاده از آسانسور ، سطح شيب دار، کوريدور وغيره دسترسی به آن تسهيل گردد.  پاورپوینت در ارتباط با دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی
- آزمايشگاه بيمارستان بهتر است نزديک و يا داخل ساختمان بيمارستان تأسيس گرديده بطوريکه فاصله زيادي با بخشهاي بيمارستان نداشته باشد . آزمايشگاههاي اورژانس و يا آزمايشگاه عصرو شب بيمارستانها بايد در جايي داير گردد که مراجعه بيماران درمانگاه و يا ارسال نمونه هاي بخشها به راحتي صورت پذيرد
شرايط فيزيکي و تاسيسات ساختمان :

- ارتفاع سقف آزمايشگاه حداقل 240 سانتيمتر باشد.
- کف آزمايشگاه بايد قابل شستشو بوده ترجيحا دارای کف شوی باشد ، وجود کف شوی در اتاق شستشو و ميکروب شناسی الزامی است .
- ديوارهاي آزمايشگاه حداقل تا ارتفاع 5/1 متر بايد قابل شستشو باشد (رنگ های قابل شستشو و مقاوم مثل رنگ روغن توصيه می شود)
- در صورتيکه درب های آزمايشگاه چوبي است ، بارنگ قابل شستشو و مقاوم مانند رنگ روغن رنگ آميزی شده باشد . ترجيحا درب ها دارای پنجره باشند
- خرابی و فرسودگی در ساختمان وجود نداشته باشد .
- پهناي درب هاي اصلي ودرب هاي داخلي در حدی باشد که تجهيزات و مبلمان آزمايشگاهی براحتی قابل جابجايی باشند
- آزمايشگاه مي بايست لوله کشي براي آب گرم و سرد ، با فشار مناسب داشته باشد .
- آزمايشگاه می بايست سيستم مناسب گرمايش و سرمايش داشته باشد . دامنه تغييرات ايده آل دما در آزمايشگاه 5 + /- درجه سانتی گراد است .
- سيستم لوله کشي گاز آزمايشگاه بايد استاندارد بوده و نکات ايمني لازم در مورد آن رعايت شده باشد و به تعداد کافی خروجی گاز در آزمايشگاه تعبيه گردد .
- در صورت استفاده از کپسول گاز ، کپسول ها درمکان مناسب و امن ، دارای تهويه مطلوب ، دور از منابع حرارتی و نزديک به محل مصرف قرار داده شوند.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری - 53 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری - 53 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری - 53 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری

پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری

پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

بعضی از آزمایشات نیاز به رعایت ناشتا بودن ویا حذف بعضی از مواد از رژیم غذایی قبل از خون گیری دارند.
HDL و TG (تری گلیسرید):بیمار باید از سه هفته قبل رژیم غذایی ثابت داشته باشد و از سه روز قبل از نمونه گیری الکل مصرف نکرده باشد و حداقل از 24 ساعت قبل نیز ورزش سنگین انجام نداده باشد.  پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری
Phenylketonuria):نوزاد باید تغذیه مطلوب (پروتئین) به مدت 48 ساعت قبل از ازمایش داشته باشد.
Metanephrines,urine or plasma :بیماران از مصرف تمامی غذاهای حاوی متیل گزانتین نظیر شکلات-قهوه-چای و نوشابه ها به مدت 24 ساعت منع شوند.
: فعالیت بدنی شدید سبب افزایش آنزیمهای AST,ALT می گردد و بایداجتناب گردد. پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری
Calcium ionized,serum : بیمار باید برای 30 دقیقه قبل از نمونه گیری دراز بکشد.
:Glucose, CSF از آنجائیکه برای اندازه گیری گلوکز CSF ، گلوکز سرم یکبار باید چک شود.حالت مطلوب ان است که قند سرم 2 ساعت قبل از انجام ازمایش بر روی CSF اندازه گیری شود. پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری
PSA,serum:بیمار نباید اخیرامعاینه رکتال(DRE)و یا بیوپسی سوزنی پروستات شده باشد
Prolactin:باورزش ،درد و استرس ونيز بعد از غذا خوردن افزايش مي يابد.با توجه به ريتم سيركادين توصيه مي شود 3تا4 ساعت بعداز بيدار شدن وبين ساعت 8تا10 صبح نمونه گرفته شود.
دربیماران حامله برای انجام GCT نیازی به ناشتایی ندارند.50گرم پودر گلوکز به صورت خوراكي مصرف می شودوبعداز یک ساعت نمونه خون گرفته می شود. درصورتیکه نتیجه بیشتر از 140 mg/dl باشد ،آزمایش غربالگری دیابت حاملگی مثبت تلقی می شودوآزمایش GTT با 100گرم پودر گلوکز ونمونه گیریهای ناشتا ، یک ،دو و سه ساعت بعد از بلع گلوکز تکرار می شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با اصول نمونه گیری از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن

پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن

پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

به محض تولد نوزاد، يك پرستار آموزش ديده و يا يك متخصص اطفال به كمك تست آپگار ، ميزان سلامت كودك را ارزيابي مي كند. اين آزمايش يك تا پنج دقيقه بعد از تولد انجام مي گيرد و هدف آن اطمينان از وضعيت كودك و احتمال نياز وي به كمك هاي ويژه جهت تطابق با محیط جديدش است. براي انجام اين آزمون ، معيارهاي زير اندازه گيري مي شوند:
تعداد ضربان قلب  پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن
تنفس
قوام عضلاني
پاسخ هاي رفلكسي
رنگ پوست پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن
ترکیب شیر این مادران متناسب با نیاز تغذیه ای نوزادان آنهاست.
مواد ضد میکروبی موجود در شیر این مادران موجب کاهش بروز عفونت در نوزادان آن ها می شود.
با توجه به ترکیب خاص شیر این مادران، هضم و جذب آن برای دستگاه گوارش نارس این نوزادان آسان تر است.
این نوع تغذیه موجب افزایش وزن مناسب روزانه در این نوزادان می شود.
درجه حرارت آن مناسب بوده و احتمال آلودگی آن بسیار کم است.  پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن
مادر به طور فعال می تواند در مراقبت از نوزاد خود شرکت نماید.
ضریب هوشی نوزادان نارس که از شیر مادر تغذیه می شوند، به مراتب بیشتر از نوزادانی است که با شیر خشک تغذیه می گردند.
کودکان خیلی کم وزن (VLBW) تقریباً در تمام تست ها ی ادراکی حرکتی به طور معنا داری پایین تر از کودکان متولد شده با وزن طبیعی هستند (Liebhardt 2000). این کودکان در کپی کردن اشکال ناموفق تر از کودکان عادی بودند. همچنین هماهنگی چشم و دست در کودکان کم وزن پایین تر از عادی بود. و در نهایت این کودکان در درک اشکال سه بعدی نسبت به کودکانی که با وزن طبیعی به دنیا آمده بودند؛ مشکلات بیشتری از خود نشان دادند. شاید بتوان این مشکلات را به IQ افراد یا آسیب عصبی این کودکان نسبت داد (Robertson 1990).

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ويتامين B1 (تيامين) در تبديل غذا به انرژي كمك مي كند.
نقش اين ويتامين در عملكرد قلب و سيستم عروقي ، مغز و سيستم عصبي حائز اهميت است.
ميزان مجاز مصرف روزانه : 1/5 ميلي گرم پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی
ويتامين B1 (تيامين) در نان ها و غلات غني شده ، همچنين در ماهي ، گوشت كم چرب و شير يافت مي شود. پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی
ناتواني در جذب نياسين (ويتامين B3 ) يا اسيدآمينه تريپتوفان ممكن است موجب ابتلا به بيماري پلاگر شود. پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی
اين بيماري با پيدايش زخم هاي زبر و ناهموار ، همچنين تغييرات مخاط دهان و نشانه هاي روحي و رواني پديدار مي شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ویتامین بی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 34 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 34 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 34 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

بيش از 230 ميليون كودك سنين قبل از مدرسه دچار كمبود ويتامين آ هستند.
85 ميليون كودك سنين مدرسه از كمبود ويتامين آ رنج مي برند.
يك ميليون كودك در هر سال به دليل كمبود ويتامين آ جان خود را از دست مي دهند.
سالانه 14 ميليون كودك زير پنج سال دچار ضايعات چشمي ناشي از كمبود ويتامين آ ميشوند
كه حداقل 350هزار نفر از آنان بينايي خود را از دست مي دهند. پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
نتايج بررسي مصرف مواد غذائي كه در سال 81-1379 توسط انیستیتو تحقيقات تغذيه كشور انجام شده است نیز حاکی از کمبود ویتامین A در خانوارهای کشور می باشد .
این بررسی حاکی از آن است که در حدود 55 در صد خانوارهای کشور کمتر از 90% نیاز روزانه ویتامین A دریافت می کنند و
42% خانوارهای کشور در معرض ناامنی شدید از نظر دریافت ویتامین A( کمتر از 70% نیاز روزانه ) قرار دارند .
براساس گزارشات بین المللی در زمینه شیوع کمبودویتامین A در کشور های شرق مدیترانه ، ایران از نظر کمبود در حد متوسط قرار دارد .

نقش ويتامين A در سلامت: پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
ويتامين A از مواد مغذي مورد نياز است كه براي عملكرد طبيعي سيستم بينائي ، رشد و تكامل ، حفظ سلامت سلولها ، سيستم ايمني بدن و توليد مثل ضروري است .
همچنين به دليل نقش ويتامين Aدر متابوليسم آهن ، اغلب كم خونی فقر آهن با کمبود ویتامین A همراه است و در مطالعات نشان داده شده است که تجویز همزمان مکمل ویتامین A و آهن نقش موثرتری در کاهش کم خونی داشته است . پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
تاثیر ویتامین Aبرافزایش مقاومت بدن در مقابل ابتلا به بیماریها و کاهش مرگ ومیر کودکان به اثبات رسیده است .
تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که دریافت کافی ویتامین A موجب کاهش شدت بیماریها به ویژه اسهال مقاوم ، اسهال خونی ، سرخک و مالاریا می شود .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 34 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 34 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 34 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

بيش از 230 ميليون كودك سنين قبل از مدرسه دچار كمبود ويتامين آ هستند.
85 ميليون كودك سنين مدرسه از كمبود ويتامين آ رنج مي برند.
يك ميليون كودك در هر سال به دليل كمبود ويتامين آ جان خود را از دست مي دهند.
سالانه 14 ميليون كودك زير پنج سال دچار ضايعات چشمي ناشي از كمبود ويتامين آ ميشوند
كه حداقل 350هزار نفر از آنان بينايي خود را از دست مي دهند. پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
نتايج بررسي مصرف مواد غذائي كه در سال 81-1379 توسط انیستیتو تحقيقات تغذيه كشور انجام شده است نیز حاکی از کمبود ویتامین A در خانوارهای کشور می باشد .
این بررسی حاکی از آن است که در حدود 55 در صد خانوارهای کشور کمتر از 90% نیاز روزانه ویتامین A دریافت می کنند و
42% خانوارهای کشور در معرض ناامنی شدید از نظر دریافت ویتامین A( کمتر از 70% نیاز روزانه ) قرار دارند .
براساس گزارشات بین المللی در زمینه شیوع کمبودویتامین A در کشور های شرق مدیترانه ، ایران از نظر کمبود در حد متوسط قرار دارد .

نقش ويتامين A در سلامت: پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
ويتامين A از مواد مغذي مورد نياز است كه براي عملكرد طبيعي سيستم بينائي ، رشد و تكامل ، حفظ سلامت سلولها ، سيستم ايمني بدن و توليد مثل ضروري است .
همچنين به دليل نقش ويتامين Aدر متابوليسم آهن ، اغلب كم خونی فقر آهن با کمبود ویتامین A همراه است و در مطالعات نشان داده شده است که تجویز همزمان مکمل ویتامین A و آهن نقش موثرتری در کاهش کم خونی داشته است . پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
تاثیر ویتامین Aبرافزایش مقاومت بدن در مقابل ابتلا به بیماریها و کاهش مرگ ومیر کودکان به اثبات رسیده است .
تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که دریافت کافی ویتامین A موجب کاهش شدت بیماریها به ویژه اسهال مقاوم ، اسهال خونی ، سرخک و مالاریا می شود .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با تفکر - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تفکر - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تفکر - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تفکر

پاورپوینت در ارتباط با تفکر

پول شما  زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

برخی از دانشمندان انسان را حیوان متفکر می دانند و تفکر را فصل ممیز انسان از حیوان قرار می دهند.با اینکه پاره ای از آزمایشها نشان می دهد که تفکر در سطح پایین و ابتدایی آن در میان بعضی از حیوانات دیده می شود در عین حال تفکر بازتابی مخصوص انسان است و علاوه بر جنبه فرهنگی طبیعت انسان این ویژگی انسان را از سایر حیوانات مشخص و ممتاز می سازد.

پاورپوینت در ارتباط با صحت، مرض و سوء مزاج - 32 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با صحت، مرض و سوء مزاج - 32 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با صحت، مرض و سوء مزاج - 32 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با صحت، مرض و سوء مزاج

پاورپوینت در ارتباط با صحت، مرض و سوء مزاج

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

§تعريف تندرستی، بيماری و انواع آن

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

بيش از 230 ميليون كودك سنين قبل از مدرسه دچار كمبود ويتامين آ هستند.
85 ميليون كودك سنين مدرسه از كمبود ويتامين آ رنج مي برند.
يك ميليون كودك در هر سال به دليل كمبود ويتامين آ جان خود را از دست مي دهند.
سالانه 14 ميليون كودك زير پنج سال دچار ضايعات چشمي ناشي از كمبود ويتامين آ ميشوند
كه حداقل 350هزار نفر از آنان بينايي خود را از دست مي دهند. پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
نتايج بررسي مصرف مواد غذائي كه در سال 81-1379 توسط انیستیتو تحقيقات تغذيه كشور انجام شده است نیز حاکی از کمبود ویتامین A در خانوارهای کشور می باشد .
این بررسی حاکی از آن است که در حدود 55 در صد خانوارهای کشور کمتر از 90% نیاز روزانه ویتامین A دریافت می کنند و
42% خانوارهای کشور در معرض ناامنی شدید از نظر دریافت ویتامین A( کمتر از 70% نیاز روزانه ) قرار دارند .
براساس گزارشات بین المللی در زمینه شیوع کمبودویتامین A در کشور های شرق مدیترانه ، ایران از نظر کمبود در حد متوسط قرار دارد .

نقش ويتامين A در سلامت: پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
ويتامين A از مواد مغذي مورد نياز است كه براي عملكرد طبيعي سيستم بينائي ، رشد و تكامل ، حفظ سلامت سلولها ، سيستم ايمني بدن و توليد مثل ضروري است .
همچنين به دليل نقش ويتامين Aدر متابوليسم آهن ، اغلب كم خونی فقر آهن با کمبود ویتامین A همراه است و در مطالعات نشان داده شده است که تجویز همزمان مکمل ویتامین A و آهن نقش موثرتری در کاهش کم خونی داشته است . پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ
تاثیر ویتامین Aبرافزایش مقاومت بدن در مقابل ابتلا به بیماریها و کاهش مرگ ومیر کودکان به اثبات رسیده است .
تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که دریافت کافی ویتامین A موجب کاهش شدت بیماریها به ویژه اسهال مقاوم ، اسهال خونی ، سرخک و مالاریا می شود .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ویتامین آ از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن

پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن

پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

جدول جمعيت بر حسب سن و جنس :

* جمعيت تحت پوشش خانه بهداشت بر حسب روستاهاي اصلي و قمر و كل مطابق با سرشماري كه در ابتداي هر سال صورت مي گيرد به تفكيك گروههاي سني و جنسي در اين جدول ثبت مي گردد. پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن

ستونهاي مربوط به جمعيت زنان در فاصله سني 10 تا 49 سال هر يك به دو قسمت تقسيم شده است:
درهررديف ستون سمت راست ( ستون سفيد) براي نوشتن جمعيت كل زنان و ستون چپ ( رنگي) براي ثبت رقم جمعيت زنان همسردار در آن گروه سني است.
* اين جدول به تفكيك روستاهاي اصلي و قمر براي مناطق روستايي و در مناطق شهري فقط در ستون مربوط به جمعيت شهري و بر حسب گروههاي سني مادران از 10 تا 49 سال براي علت مرگ مادر به روش چوب خطي پر مي شود. در پر كردن اين جدول بايد به تعاريف خاصي نظير خونريزي ، عفونت بعد از زايمان ، مسموميت حاملگي و ... توجه داشت. پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن

- خونريزي : اگر مادري در طول بارداري ، زايمان و يا تا 40 روز بعد از زايمان ، به علت خونريزي از مجراي زايماني بميرد ، بايد در رديف مرگ به علت خونريزي يك علامت زده شود.

- عفونت بعد از زايمان: اگر مادري 2 تا روز بعد از زايمان و به دنبال تب بيش از 38 درجه سانتي گراد بميرد بايد به عنوان عفونت بعد از زايمان ثبت شود
مسموميت حاملگي: مسموميت حاملگي چند علامت دارد:
فشار خون بالاتر از حد معمول- وجود آلبومين در ادرار- استفراغ شديد- سرگيجه – تاري ديد و ... پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن
چنانچه مادري با يك يا چند علامت از علايم مذكور بميرد بايد در رديف مرگ به علت مسموميت حاملگي منظور گردد.
- بيماريهاي قلبي: اگر مرگ مادر در دوران بارداري ، حين زايمان يا تا 40 روز بعد از زايمان به تشخيص پزشك به علت داشتن عارضه قلبي مادر باشد ، در اين قسمت علامت زده شود.
- ساير : اگر مرگ مادر در دوران بارداري ، حين زايمان يا تا 40 روز بعد از زايمان به علتي غير از علت فوق باشد در رديف ” ساير“ ثبت مي شود.
اين جدول به 5 بخش تقسيم شده است و اطلاعات در هر بخش به تفكيك روستاي اصلي و قمر براي مناطق روستايي و در مناطق شهري ، جداگانه ثبت مي شود:
بخش اول : تعداد دختران و پسران مرده بدنيا آمده به روش چوب خطي علامت زده مي شود. در دو حالت ، نوزاد مرده به دنيا آمده حساب مي آيد:
الف) نوزادي كه بعد از هفته بيستم حاملگي بدنيا آمده است و هيچيك از علايم حياتي را ندارد (حتي يك نفس هم نكشيده و گريه نكرده است)
ب) نوزادي كه با وزن بيش از 500 گرم ( بدون احتساب وزن جفت) بدنيا آمده و در زمان تولد فاقد علايم حياتي است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با گردشگری - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با گردشگری - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با گردشگری - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با گردشگری

پاورپوینت در ارتباط با گردشگری

پاورپوینت در ارتباط با گردشگری

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

جهانگردییکی از صنابع در حال رشد جهان بوده و عموماً کشورها در تمام مراحل توسعه به طور فزاینده ای به آن وابسته هستند . توسعه این صنعت به ویژه در کشورهایی که بدنبال دستیابی به رشد پایدار می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است .  پاورپوینت در ارتباط با گردشگری
ایران بویژه از قرن هفدهم میلادی اوج دوران حکومت صفویان بعنوان یک کشور جذاب نظر بسیاری از گردشگران اروپایی را به خود جلب کرد .
دو تعریف فنی (WTO) : گردشگری عبارتست از فعالیت افراد برای استراحت کار و دلایل دیگر به خارج از سکونت معمول خویش سفر کرده که حداقل 24 ساعت و حداکثر یکسال باشد .  پاورپوینت در ارتباط با گردشگری
محصول عبارتست از آنچه بتواند برای جلب تتوجه ، تملک ، کاربرد یا هدف به بازار عرضه شود و خواسته یا نیازی را برآورده سازد . محصول شامل اقلام فیزیکی ، خدمات ، اشخاص ، مکانها ، سازمانها و ایده های می شود . ( کاتلر و آرمسترانگ )  پاورپوینت در ارتباط با گردشگری

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با گردشگری است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با گردشگری از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت در ارتباط با مهندسی امنیت نرم افزار - 26 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهندسی امنیت نرم افزار - 26 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهندسی امنیت نرم افزار - 26 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهندسی امنیت نرم افزار

پاورپوینت در ارتباط با مهندسی امنیت نرم افزار

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

nنتایج بدست آمده از این گزارش

پاورپوینت در ارتباط با افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش - 43 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش - 43 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش - 43 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش

پاورپوینت در ارتباط با افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

حرکات مهم استخوان کتف:

1- کشش بالایی (Elevation)

2-کشش پایینی(Depression)

3-نزدیک شدن به خط میانی بدن(Adduction or retraction)

4- دور شدن از خط میانی بدن  (Abduction or protraction)

5-چرخش بالایی(Upward rotation)

6- چرخش پایینی(Downward rotation)

پاورپوینت در ارتباط با افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش

پاورپوینت در ارتباط با افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش


7- ؤضعيت آماري ناهنجاري

بيشترين ناهنجارهاي قامتي كه دختران به آن مبتلا هستند ، داشتن شانه هاي نا متقارن است

بر اساس پژوهشي كه توسط دفتر فعاليت هاي ورزشي سازمان آموزش و پرورش بر روي يك ميليون دانش آموز دختر صورت گرفته است

6- روشهاي درمان با ورزش

 1. 3 تمرینات تقویتی

فرد در حالی که بازوها در کنار تنه آویزان هستند٬ می ایستد و عمل بالا بردن کتفها را انجام می دهد. برای لحظاتی این وضعیت را حفظ می کند. سپس٬ به آرامی شانه ها را پائین می آورد

پاورپوینت در ارتباط با افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش

 

پاورپوینت در ارتباط با افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي -37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي -37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي -37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

عوامل متفرقه

    امروزه كلرامفنيكل به خاطر عوارضش به ندرت  مورد استفاده قرار مي گيرد، اين دارو هنوز هم گاهي در درمان عفونت هاي كودكان، به ويژه آنجايي كه CNS را مبتلا مي كند، ايفاء نقش مي كند. اين عوامل به پيتيديل ترانسفراز، كه جزئي از ريبوزوم 50S است، متصل شده و موجب مهار سنتز پروتئين باكتريايي مي شود.

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

 

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

 

    مترونيدازول، كه از طريق اختلال در سنتز DNAعمل مي كند، يك نقش منحصر به فرد به عنوان يك عامل  ضد بي هوازي و همچنين برخوردار از فعاليت ضد انگلي و ضد كرمي، دارد.

   ريفامپين ، كه RNA پلي مراز باكتريايي را مهار مي كند، داراي نقشي عمده در درمان T.B است و همچنين در عفونت هاي باكتريايي ديگر بيماران كودك مفيد است، و معمولاً به عنوان دومين عامل (سينرژيستي) براي درمان عفونت هاي اس. ارئوس يا براي حذف كلونيزاسيون H.آنفلوانزا نوع b و N . مننژيتيديس به حساب مي آيد.

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

 

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

 

استرپتوگرامين ها و اگزازوليدينون ها

   ظهور ارگانيسم هاي فوق العاده مقاوم گرم مثبت، به ويژه VRE نياز به ابداع گروه هاي جديد آنتي بيوتيكي را براي درمان اين عفونت ها ايجاب نموده است.

   يكي از اين گروه ها ، گروه استرپتوگرامين است. در حال حاضر داروي مجاز اين گروه، دالفوپريستين – كينوپريستين، به شكل تزريقي براي بيماران بالاي 16 سال تاييد شده است.

    اين دارو در درمان MRSA ، استافيلوكوكوس كوآگولاز منفي، پنوموكوك حساس به پني سيلين و مقاوم به پني سيلين، و E. فاسيوم مقاوم به وانكومايسين اما نه E. فكاليس مناسب است.

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

لينكوزاميدها

     سردسته گروه آنتي بيوتيكي لينكوزاميدكليندامايسين است كه براي اعمال اثرخود درسطح ريبوزومي عمل ميكند. طيف فعاليت شامل هوازي ها وبي هوازي هاي گرم مثبت است .

    كليندامايسين فعاليت قابل توجهي درمقابل ارگانيسم هاي گرم منفي ندارد.يك نقش مهم براي كليندامايسين دردرمان عفونت هاي ناشي ازMRSAمشخص شده است.

   كليندامايسين رابا توجه به نفوذ پايدارش درمايعات بدن (بجز CNS )و بافت ها و استخوان ها، مي توان در درمان عفونت هاي ناشي از  MRSAمورد استفاده قرار داد. 

 

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

 

پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي است

 

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با اصول درمان ضد ميكروبي از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت در ارتباط روش هاي جلوگيري از بارداري - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط روش هاي جلوگيري از بارداري - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط روش هاي جلوگيري از بارداري - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط روش هاي جلوگيري از بارداري

پاورپوینت در ارتباط روش هاي جلوگيري از بارداري

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

روش مصرف

پاورپوینت در ارتباط با معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها

پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها

پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

امروزه با پيشرفت زيادی که در الکترونيک و کاربرد تراشه های نيمه هادی بوجود آمده است تحول بزرگی درهدايت خودرو و ترمزهای آن رخ داده است که استفاده از ترمزهای ABS يکی از انهاست .  پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها
استفاده از سيستم‌هاي کمکي و تقويت کننده الکترونيکي و مکانيکي نيز براي هر چه بهتر کردن فعاليت ترمزها بر روي انواع خودروهاي جديد به کار گرفته مي‌شود اين سيستم‌ها با وارد آوردن اندک فشاري به پدال ترمز فعال شده و بهترين نتيجه را در اختيار راننده قرار مي‌دهد .
همه کسانی که تجربه ممتد رانندگی با اتومبيل به خصوص در جاده های خيس و لغزنده را دارند به خوبی می دانند که در اين شرايط چقدر کنترل خودرو مشکل است و تا چه اندازه خطر سر خوردن و به خصوص هنگام ترمزهای ناگهانی وجود دارد که کمترين نتيجه آن پرتاب خودرو به بيرون جاده است .
ترمزهاي ABS در بيان ساده دستگاهي الکترونيکي هستند که در هنگام ترمزگيري باکنترل فشار (قطع و وصل کردن فشار) هيدروليک در کسري از ثانيه ارتباط لنت را با ديسک يا کاسه برقرار و قطع مي‌کنند و تکرار سريع و مداوم اين عمل باعث از ميان رفتن حالت بلوکه کردن يا قفل کردن ترمزها مي‌شود .
اهميت اين گونه ترمزها نيز بيشتر در سطوح خيس و لغزنده يا ترمزگيري در سرعت‌هاي بالا بيشتر نمايان مي‌شود .
در اين گونه موارد راننده از کنترل کامل بر روي وسائل نقليه خود برخوردار است . پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها
سيستم ترمز مجهز به ABS قادر است وضعيت ايمن‌تري را براي خودرو ايجاد کند .
کاهش خط ترمز افزايش پايداري خودرو در جاده‌هاي لغزنده افزايش کنترل فرمان ،کاهش اثر شرايط متفاوت جاده بر روي لاستيک‌ها ، کاهش‌ مقدار لرزش لاستيک و سيستم تعليق در ترمز و پايداري خودرو در جاده‌هاي ناهمگن به هنگام ترمز شديد از فوايد اين سيستم است .
نکات ايمني پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها
با اين که سيستم ABS داراي ايمني بالايي است، ولي وجود آن در خودرو نبايد باعث سرپيچي راننده از رعايت مقررات رانندگي به خصوص سرعت‌هاي غيرمجاز، رعايت نکردن فاصله ايمني و سرعت مناسب در پيچ‌ها شود.به عبارت ديگر بهره‌مندي از سيستم‌هاي ايمني به معناي ناديده گرفتن ايمني نيست. انجام تغييرات شخصي در خودرو (مثلا ترمز، بدنه‌ها و يا چرخ‌ها) مي‌تواند بر عملکرد سيستم ABS تاثير منفي بگذارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با  معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با فولاد ابزار - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فولاد ابزار - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فولاد ابزار - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با فولاد ابزار

پاورپوینت در ارتباط با فولاد ابزار

پاورپوینت در ارتباط با فولاد ابزار

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

از نظر کاربرد:هر فولادي که براي ساختن ابزارهاي برش شکل دادن يا به عبارتي شکل دادن مواد به صورت قطعات با کاربردهاي مشخص به کار رود.

از نظر ترکيب شيميايي:فولاد هاي ابزار فولاد هاي کربني يا آلياژي اند که قدرت سخت شدن وبازپخت را دارند.

بعضي از خواص مطلوب فولاد هاي ابزار مقاومت سايشي و سختي زياد مقاومت گرمايي خوب واستحکام کافي براي کار روي مواد است.
كاركرد فولادهاي ابزار در خطوط سرويس به 4 عامل بستگي دارد:
- طراحي قطعه پاورپوینت در ارتباط با فولاد ابزار
- كيفيت ساخت قطعه
- انتخاب نوع فولاد
- عمليات حرارتي پاورپوینت در ارتباط با فولاد ابزار
با كمي تفاوت در نوع عمليات حرارتي، فولادهاي ابزار براي رسيدن به خواص مطلوب مثل مقاومت به تغيير شكل، سايش و شكست بايد عمليات حرارتي شوند. تنها شكل هاي ساده و آن هم در موارد جزيي به صورت مستقيم مورد استفاده قرار مي گيرند.

با وجود تفاوت زياد در ترکيب اين دو خانواده اکثر خواص متالورژيکي آن ها مشابه است. کاربرد اصلي اين فولادها براده برداري است. ( قلم تراش، تيغه فرز، مته)
ويژگي اساسي اين فولادها حفظ سختي و مقاومت در برابر سايش در حين برش در دماي بالا است. كاربيدهاي مختلف نظيرM6C,MC,M2C نقش اصلي در مقاومت در برابر سايش را ايفا مي كنند. پاورپوینت در ارتباط با فولاد ابزار
حضور موليبدن باعث کاهش قيمت فولاد مي شود اما تمايل به رشد دانه و دکربوره شدن را افزايش مي دهد.
اين فولادها قابليت حفظ سختي در دماي بالا را ندارند اما در دماهاي پايين مقاومت سايشي بالايي دارند. عمق سختي پذيري بالا بوده و اعوجاج کمي در حين عمليات حرارتي دارند. احتمال ترک برداشتن در اشکال پيچيده حين عمليات حرارتي وجود دارد. استفاده براي برش در دماهاي پايين مقرون به صرفه تر است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با فولاد ابزار است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با فولاد ابزار از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با خونریزی مغزی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با خونریزی مغزی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با خونریزی مغزی - 10 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با خونریزی مغزی

پاورپوینت در ارتباط با خونریزی مغزی

پاورپوینت در ارتباط با خونریزی مغزی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.


خونریزی‌ داخل جمجمه که در اصطلاح ، خونریزی مغزی گفته می‌شود، بر اساس محل آن به انواع داخل مغزی ، ساب‌آراکنوئید یا زیر عنکبوتیه ، ساب دورال و اپیدورال تقسیم می‌شوند. خونریزی ساب دورال و اپیدورال اغلب بدنبال ضربه سر ، خونریزی ساب‌آراکنوئید یا زیر عنکبوتیه بدنبال ‌پارگی خودبخودی‌ یک‌ آنوریسم (قسمت‌ ضعیف‌ شده‌ یک‌ رگ‌) یا بدشکلی‌ شریانی‌ ـ وریدی و بالاخره خونریزی داخل مغزی بیشتر در زمینه فشار خون بالا و درصد اندکی بدنبال ضربه ایجاد می‌شود.

سی تی اسکن: پاورپوینت در ارتباط با خونریزی مغزی
 سی تی اسکن می رود تا به روش ارجح در بررسی صدمات حاد وارده به سر درآید.
 برتری های سی تی اسکن بر ام آر آی در 3 مورد است : اول اینکه خونریزی حاد را بهتر نشان می دهد، دوم اینکه سریعتر انجام می گیرد و سوم اینکه در پایش بیمار کاربردی تر از ام آر آی می باشد.
اندیکاسیون ها برای درخواست سی تی اسکن عبارتند از : علائم فوکال عصبی، GCS کمتر از 15، علائم افزایش فشار مغزی و تشنج بدنبال ضربه به سر.
م آر آی : پاورپوینت در ارتباط با خونریزی مغزی
 ام آر آی روش ارجح در بیمارانی است که علائم پایدار دارند ( بیش از 7 روز ) یا دچار تغییرات عصبی دیورس می شوند می باشند.
 خونریزی مغزی تاخیری یا آهسته گسترش یابنده را ام آر آی بهتر نشان می دهد.
تستهای عصبی – روانی : پاورپوینت در ارتباط با خونریزی مغزی
 انجام تست های عصبی – روانی توسط متخصص در اغلب موارد در مورد ورزشکارانی که دچار ضربه به سر و علائم عصبی بدنبال آن شده اند لازم است.

 در موارد خونریزی های زیر تخت شانه ای بدنبال ضربه به سر فرد دچار کاهش و فقدان هوشیاری پایداری می گردد و باید بسرعت جراحی شود.

 خونریزی زیر عنکبوتیه خود را با سر درد شدید بدتر شونده و علائم افزایش فشار داخل جعبه ای نشان می دهد و نیاز به جراحی اورژانس دارد.

 در افرادی که بدنبال آسیب و صدمه ناشی از ضربه به سر هنوز علائم دارند اصابت ضربه مجدد می تواند به تورم شدید و کشنده بافت مغز منجر گردد.

 سندرم ناشی از ضربه سر (post concussion syndrome) خود را بصورت بروز علائم طولانی مدت بدنبال ضربه سر نشان می دهد این علائم که امکان دارد مدتها بعد از ضربه به سر ادامه پیدا کند عبارتند از : سر درد، گیجی، اختلال حافظه، فقدان میل جنسی، اختلال تعادل و حساسیت به نور و صدا و تمرکز مختل شده و گاهی افسردگی و اضطراب.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با خونریزی مغزی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با خونریزی مغزی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با سفارشهای عمومی برا ی تغذیه در ماه مبارک رمضان - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سفارشهای عمومی برا ی تغذیه در ماه مبارک رمضان - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سفارشهای عمومی برا ی تغذیه در ماه مبارک رمضان - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سفارشهای عمومی برا ی تغذیه در ماه مبارک رمضان

پاورپوینت در ارتباط با سفارشهای عمومی برا ی تغذیه در ماه مبارک رمضان

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

oسبزی را در افطار میل کنید. سبزی در سحری، گاهی منجر به تشنگی در طول روز میشود.

پاورپوینت در ارتباط با قوانين و دستورالعمل ها سقط جنين - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با قوانين و دستورالعمل ها سقط جنين - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با قوانين و دستورالعمل ها سقط جنين - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با قوانين  و  دستورالعمل ها سقط جنين

پاورپوینت در ارتباط با قوانين  و  دستورالعمل ها سقط جنين

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

nقانون سقط درمانی(مصوب 1384)

پاورپوینت در ارتباط با زمین ساخت ورقه ای - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با زمین ساخت ورقه ای - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با زمین ساخت ورقه ای - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با زمین ساخت ورقه ای

پاورپوینت در ارتباط با زمین ساخت ورقه ای

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

نظریه آلفرد وگنر
اين قاره (پانگه آ) چند ميليون سال بعد مبدل به دو قاره بزرگ لورازيا (laurasia) و گندوانا (Gondwana) شد كه اولي شامل آمريكاي شمالي، گرينلند و بيشتر قسمتهاي آسيا و اروپاي امروزي است و دومي آمريكاي جنوبي، آفريقا ، قطب جنوب، هندوستان ، استرالياي كنوني را شامل مي شده است.
فاصله دو قاره لورازيا و گندوانا را دريايي به نام تتيس (Tethys) پر مي كرده است كه امروزه درياهاي مديترانه، مازندران و سياه را بازمانده هاي آن مي دانند. چيزي از تقسيم شدن پانگه آ نگذشته بود كه آمريكا جنوبي و آفريقا نيز به صورت يك قطعه از گندوانا جدا شدند . بعدها با پديد آمدن اقيانوس اطلس جنوبي، اين دو قاره نيز ازهمديگر مجزا گشتند.
در حدود 65 ميليون سال قبل اقيانوس اطلس توسعه بيشتري به سمت شمال يافت، استراليا از قطب جنوب جدا شد و هندوستان نيز شروع به حركت به سمت شمال و پيوستن به آسيا كرد

پاورپوینت در ارتباط با زمین ساخت ورقه ای

 

پاورپوینت در ارتباط با زمین ساخت ورقه ا

 

انطباق حاشيه ي قاره ها

وگنر، شباهت زيادي را ميان دو حاشيه ي شرقي آمريكاي جنوبي و غربي آفريقا يافته بود، و همين شباهت ظاهري مي توانست دليل بر اين موضوع باشد كه در گذشته، اين دو قاره به هم متصل بوده و بعدها از هم جدا شده اند.

پاورپوینت در ارتباط با زمین ساخت ورقه ای

 

پاورپوینت در ارتباط با زمین ساخت ورقه ا

 

اقسام سنگ ها و شباهت هاي ساختاري
اگر قاره ها در گذشته به هم متصل بوده اند، قاعدتاً بايد سنگ هايي مربوط به زمانهاي گذشته كه امروز در آنها دريافت مي شود، از لحاظ سن و جنس مشابه باشند. وجود چنين شباهتي ميان سنگ هاي شمال غرب آفريقا و شرق برزيل به اثبات رسيده است.

پاورپوینت در ارتباط با زمین ساخت ورقه ای

 

پاورپوینت در ارتباط با زمین ساخت ورقه ا

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با زمین ساخت ورقه ای است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با زمین ساخت ورقه ای از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با حرکات کششی - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حرکات کششی - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حرکات کششی - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حرکات کششی

پاورپوینت در ارتباط با حرکات کششی

پول شما وزندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

uمفصل ران در قسمت بالاي ران ، زير استخوان خاصره قرار دارد و به شما اجازه مي دهد پاي خود را بلند و يا خم كنيد.

پاورپوینت در ارتباط با آنتی بیوتیک ها - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آنتی بیوتیک ها - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آنتی بیوتیک ها - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آنتی بیوتیک ها

پاورپوینت در ارتباط با آنتی بیوتیک ها

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

Øآنتی بیوتیک ماده‌ای است که از یک میکروارگانیسم  گرفته می‌شود و میکروارگانیسمهای دیگر را از بین می‌برد یا مانع تکثیرآنها می‌شود. اما در کاربرد معمولتر این تعریف شامل انواع سنتزی آنتی‌بیوتیک ها هم می شود

پاورپوینت در ارتباط با درست کردن مواد گوناگون از سنگ - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با درست کردن مواد گوناگون از سنگ - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با درست کردن مواد گوناگون از سنگ - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با درست کردن مواد گوناگون از سنگ

پاورپوینت در ارتباط با درست کردن مواد گوناگون از سنگ

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

}1 - سنگ هاي رسوبي

پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده

پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده

پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

تعريف:
روش انديشه و زندگي که به صورت داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسؤلانه توسط افراد و زوجين در جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي خانواده‌ها اتخاذ مي‌شود و از اين رو در توسعه اجتماعي کشور سهم مؤثري دارد.
اهداف: پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده
1)پرهيز از تولد کودک ناخواسته 2)داشتن کودک به تعداد دلخواه 3)تنظيم فواصل بين بارداريها 4)مراقبت زنان و زايمان در رابطه با سن پدر و مادر 5)تعيين تعداد کودکان براي خانواده پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده
در نهايت هدف از برنامه‌های تنظيم خانواده فراهم نمودن زمينه مساعد براي تأمين سلامت جسمي و روحي کل خانواده مي‌باشد و تنها مترادف با کنترل مواليد نيست.
6 مرحله مشاوره ، خلاصه شده در کلمهGATHER عبارتند از:
G(GREET) : احترام به مراجعه کننده با نزاکت و برخورد گرم.
A(ASK) : از داوطلب در مورد خودش سوال کنيد (دليل مراجعه، کمک به بيان خواسته ها و نظرهای خود و احساسات و باورهای وی، کمک جهت تفکر کامل درباره انتخابهای موجود، ايجاد اين باور که مشاور، خواهان ارائه خدمت موثر می‌باشداگاهی از دانش و تجربيات مراجعه کننده،
T(TELL) : پاسخ به نيازها و نگرانيها با توجه به موقعيت مراجعه کننده.
H(HELP) : کمک به داوطلب برای اتخاذ بهترين تصميم.
E(EXPLAIN) : توضيح هر آنچه که لازم يا شفاف کننده است.
R(RETURN) : برنامه ريزی جهت ويزيت مجدد.
قرص های ترکيبی: پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده
قرص های ترکيبی به سه شکل LD و HD و تری فازيک موجود می‌باشد. اين قرصها بهترين روش برای اوايل ازدواج که زوجين نمی‌خواهند فوراً بچه‌دار شوند می‌باشد.
نحوه مصرف صحيح:
مصرف اين قرص ها بايد در 5 روز اول قاعدگی ( روز اول تا روز پنجم ) اغاز گردد. برای اطمينان بيشتر بهتر است که مصرف آن روز اول خونريزی قاعدگی شروع شود. قرص در ساعت خاصی از شبانه روز تا پايان بسته 21 عددی خورده می‌شود مصرف بسته بعدی پس از يک فاصله 7 روزه آغاز خواهد شد، ديگر مهم نيست که در اين 7 روز چه زمانی قاعدگی رخ می دهد. مهم اين است بين مصرف دو بسته قرص بايد 7 روز کامل فاصله و استراحت باشد. در اولين دوره مصرف قرص در دو هفته اول بايد علاوه بر آن از روش ديگری مثل کاندوم هم استفاده کرد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان

پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان

پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

تيروئيد غده كوچكي است كه در جلوگردن قراردارد وظيفه اصلي اين غده توليد و ترشح هورموني بنام تيروكسين در بدن است اين هورمون نقش مهمي در سوخت و ساز سلولهاي مختلف و رشد و نمو بدن دارد . پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان

اثرات هورمون تيروكسين در رشد و تكامل مغز بسيار مهم و ضروري است . اگر به هر دليلي اين هورمون توليد نشود و يا توليد آن كم و يا غير طبيعي باشد عوارضي در بدن پديدار مي گردد به عنوان مثال نوزاد دچار عقب ماندگي ذهني و كوتاهي قد خواهد شد .  پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان
وظیفه اصلی غده تیروئید ساخت ، ذخیره و آزاد سازی هورمون است. هورمون‏های تیروئید که T3 و T4 (تيروكسين) نامیده می‏شوند بسیاری از اعمال حیاتی بدن مانند متابولیسم انرژی ، ضربان قلب و دمای بدن را کنترل می‏کنند و روی وزن ، ذهن و نیز دوره‌هاي قاعدگي و باروری تاثیر می‏گذارند .
غده تیروئید برای تولید هورمون نیاز به ید دارد که آن را از غذایی که می‏خوریم تامین می‏کند. در داخل غده، یدی که از خون جذب می‏شود به اسید آمینه تیروزین متصل می‏شود و مجموع آن دو در ساخت هورمون‏های تیروئید نقش اساسي دارند.
1- عوامل مساعد كننده گذرا : پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان
كمبود يد شايع ترين علت كم كاري گذراي مادرزادي تيروئيد مي باشد. و در ميزان بروز بيماري نقش بسزائي دارد .
استفاده زن باردار از بعضي داروها مثل داروهاي ضد تيروئيد داروهاي حاوي مقادير زياد يد ( شربت اکسپکتورانت ) مي توانند عامل كم كاري گذرا باشند .
2- عوامل مساعدكننده دائمي :
الف) اختلال در تكامل کامل یا نسبی غده يا جايگزيني نامناسب غده تیروئید در دوران جنيني
ب) توليد ناكافي يا نامناسب هورمون هاي تيروئيد و يا اختلالات ارثي منجر به عدم ساخت هورمون تيروئيد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان

پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان

 پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

غربالگری کليه نوزادان در بدو تولد
شناسايی نوزادان مبتلا به CH و افزايش گذرای TSH
كنترل و درمان مناسب نوزادان مبتلا
پيشگيری از عقب افتادگي ذهنی و ديگرعوارض CH
ايجاد زمينه ای برای غربالگری ديگر بيماري‌های متابوليك نوزادان
بروز بالا در کشور پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان
نسبت هزينه به سود = 1 به 22
غربالگری آسان
عدم تشخيص بيش از 95% موارد در ماه اول تولد
عقب ماندگی ذهنی در 100% موارد درمان نشده
تشخيص آسان پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان
درمان موثر، آسان و ارزان
پيش آگهي بسيار خوب
وجود سيستم شبکه بهداشتی در کشور
بازده نهايی اجراي برنامه:
کاهش هزينه های اقتصادی ناشی از بيماری
کاهش ناتواني‌های حاصل از بيماری پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان
ارتقا کيفيت زندگی بيماران و خانواده آنها
ارتقا ميانگين ضريب هوشی افراد جامعه ازطريق جلوگيری از کاهش ضريب هوشی مبتلايان

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با غربالگری بيماري کم کاری تيروئيد نوزادان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

مطالب در ضمن تصاویر است پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی از لینک زیر استفاده کنید: پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی


پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی - 24 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

مطالب در ضمن تصاویر است پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی از لینک زیر استفاده کنید: پاورپوینت در ارتباط با تیرچه و بلوک سقفی


پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان

پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان

پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

هیچ چیز باعث ترافیک زیاد در دراز مدت نمی‌شود به جز ارزشمند بودن. مطالبی که طرز کار چیز های مختلف را شرح می‌دهند یا به درد بخور هستند همیشه در جا های مختلف از جمله بالاترین لینک می‌شوند .

بر روی زمینه‌ی فعالیت خود بیشتر متمرکز شوید و از اخبار جدید آن حوزه مطلع باشید. پست هایتان را طوری طراحی کنید که هم برای افراد مبتدی و هم برای حرفه‌ای ها قابل استفاده باشد. من بار ها دیده‌ام که پست های ساده‌تر رتبه‌ی بهتری در موتور های جستجو می‌آورند و زیاد هم غیر‌منطقی نیست. افراد دنبال مطلبی هستند که راحت تر و زود‌تر مشکلشان را حل کند. پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان

گه گداری مطالبی مخالف افکار و باور های عمومی بنویسید ، من گاهی مطالبی در رابطه با عده‌ی خاصی در سیاست می‌نویسم.

باید فعال باشید تا بتوانید ترافیک بدست بیاورید. در وبلاگ های مرتبط با خودم نظر ‌دهید و لینک سایت را در آخر امضا هایم اضافه می‌کنم. از هر فرصت برای معرفی کردن سایت و وبلاگ خود استفاده کنید. بلافاصله تاثیر آن را خواهید دید.

سعی کنید در انجمن های مرتبط با وبلاگتان هم عضو شوید. پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان

هر جا که می‌توانید آدرس وبلاگ خودتان را بگذارید. در سربرگ های کاری ، کارت ویزیت ، بالای نامه ها ، انتهای ایمیل ها .

وبلاگ های زیادی بخوانید و دنبالک بفرستید. مطمئن باشید که موتور های جستجو سایت شما را می‌شناسند و سعی کنید رتبه‌تان را افزایش دهید. مطالبتان را در سایت های آنلاین بوکمارکینگ اضافه کنید. پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان

در وبلاگ ها نظر بگذارید ، زیاد طول نمی‌کشد تا حتی فقط موافقت یا مخالفتتان را با نویسنده اعلام کنید. با این روش همیشه بازدید کننده دریافت می‌کنید.
بایگانی مطالبتان را فراموش نکنید. هر چند وقت تمام نقد هایی که انجام داده اید را در یک پست جمع آوری کنید و ترافیک و لینک خیلی زیادی دریافت خواهید کرد.


مباحث قابل بحث بنویسید ، به نظر من نوشتن در مورد مطالب داغ و قابل بحث صرفآ برای جذب بازدید کننده کار درست و قشنگی نیست ولی موثر است.


بهترین وبلاگ های مرتبط با وبلاگ خود را پیدا کنید و با نویسنده های آنها تماس بگیرید ، آدرس وبلاگتان را بدهید و ارتباط برقرار کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا آنها وبلاگ شما را پیدا کنند ، بخوانند و احتمالآ آن را لینک کنند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ترفندهای افزایش رتبه در موتورهای جستجو و افزایش بازدیدکنندگان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان - 8 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان - 8 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان - 8 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان

پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان

پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

(ادامه) بازاریابی و روان شناسی
جنبش روان شناسی مثبت نگر بر سه موضوع کلی تاکید دارد:
1- تجاربی که مردم برای آنها ارزش قائل هستند مثل امید ، خوش بینی ، شادی
2- صفات فردی مثبت مثل ظرفیت عشق ، کار ، فعالیت ، قریحه و مهارتهای میان فردی .
3- ارزشهای مثبت گروهی و شهروندی مثل مسئولیت پذیری ، دلگرمی دادن و شکیبایی .
« بازار » به معنای دقیق کلمه جایی نیست که در آن تعارض رخ دهد بلکه برقراری تعامل میتواند
سازمان را به سمت اهداف بازاریابی سوق دهد. پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان
« بازاریاب » تنها در پناه شناخت تیپ شخصیتی خود و تیپ شخصیتی دیگران است که می تواند
ارتباطی مطلوب با دیگران برقرار سازد . این ارتباط در جهت تعامل بیشتر و تعارض کمتر شکل
خواهد گرفت .  پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان
تقسیم بندی تیپ های شخصیتی انسانها :
1- تیپ A و تیپ B (رهبر، مقلد)
2- تیپ برون گرا و تیپ درون گرا
3- تیپ نه گانه ( مدل Anagram )
تیپ های حرکتی:  پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان
1- انسانهای عالی طلب و جدی هستند .
2- دوست دارند تمام کارها به نحو احسن انجام شود .
3- مسئولیت پذیر هستند .
4- سخت گیر هستند .
5- جدی در مدیریت و بدون تعارف .
6- کار برای آنها در درجه نخست قرار دارد .
7- صفت مشخصه آنها خشم است .
8- مناسب شغلهای پرچالش هستند .
9- تمایل به کسب و کارهای مستقل دارند .
رفتار بازاریاب در مقابل مشتریان « حرکتی » :
در مقابل تیپ های حرکتی ، بازاریاب باید همه چیز را آماده کند ، با چیرگی صحبت کند ،
از افراد یا مشتری اش انتقاد نکند . این نوع افراد تعریف مثبت و به جا را بسیار دوست دارند . این افراد چون جدی هستند در کنار آنها نباید از غم و اندوه حرف بزنند .
ناخود آگاه شناختی یا ضمیر ناخودآگاه به فرآیندهای ذهنی اشاره دارد که خارج از سطح آگاهی مصرف کنندگان صورت می گیرد و به همراه فرآیندهای خودآگاه ، تجربه آنها از جهان را بوجود می آورند .
پژوهشها نشان داده اند که بیش از 95 درصد تفکرات مصرف کنندگان در ضمیر ناخودآگاه شان رخ می دهد . یعنی در آمیزه ای از خاطرات ، احساسات ، افکار و سایر فرآیندهای شناختی که ما از آنها آگاه نیستیم یا نمی توانیم آنها را بیان کنیم .
به رغم آنکه مصرف کنندگان تصور می کنند رفتارشان در اختیار عقل آنهاست ، احساسات در تصمیم گیری صحیح و منطقی آنها ، نقش بسیار جدی دارد . فراتر از آنچه مصرف کنندگان تصور می کنند . به همین دلیل است به احساسات آشکار و پنهان مصرف کنندگان توجه جدی باید کرد در غیر اینصورت دچار تناقض های فراوان و لاینحل خواهند شد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو

پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو

پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پروگلوتیدها معمولا به صورت منفرد، جدا می شوند و ممکن است با حرکات خود و با فشار از مقعد خارج شده و یا در مدفوع دیده شوند که در این صورت و در ابتدای خروج کاملا فعال بوده و از جهت ظاهری متنوع به نظر می آیند تقریبا بلافاصله پس از خروج بند، از حاشیه ی قدامی آن، جایی که شاخه های جلویی رحم پاره شده .

پروگلوتید از استروبیلا جدا می شود، مایع شیری رنگی که پر ازتخم است، خارج می گردد.  پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو
در این شرایط جنین شش قلابه از پوسته ی خود خارج شده و از طریق دیواره ی روده به عروق لنفاوی و یا خونی و سپس به داخل بافت همبند عضلات می رود و دراین مکان رشد خود را تا مرحله ی رسیدن به یک کرم حبابچه ای به نام سیستی سرکوس بوویس در مدت 15ـ 12 هفته، ادامه می دهد
انگل به صورت یک کیست صورتی رنگ رسیده به قطر 9ـ 5 میلی متر و دارای یک گردن کدر و به داخل فرو رفته و یک اسکولکس با چهار بادکش، دیده می شود.
روشهای پشیگیرانه شامل پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو
(1) از بین بردن منابع عفونت از طریق درمان مبتلایان و جلوگیری از آلودگی خاک با مدفوع انسان
(2) بازرسی گوشت از جهت سیستی سرک
(3) انجماد گوشت های گاو  پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو
(4) پختن کامل گوشت گاو است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با عفونت کرم نواری گاو از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با تايمرها - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تايمرها - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تايمرها - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تايمرها

پاورپوینت در ارتباط با تايمرها

پاورپوینت در ارتباط با تايمرها

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ميكروكنترلر PIC16F877 داراي سه تايمر با نامهاي تايمر0 ، تايمر1 و تايمر2 است كه هر كدام قابليتهاي خاص خود را دارند.
- تايمـر 0
اين تايمر داراي خصوصيات زير مي باشد:
8 بيت تايمر يا شمارنده آزاد
قابل خواندن و نوشتن پاورپوینت در ارتباط با تايمرها
8 بيت نرم افزاري قابل برنامه ريزي پيش مقياس كننده
انتخاب كلاك داخلي يل خارجي
وقفه هنگام سرريز $FF به $00
انتخاب لبه براي كلاك خارجي پاورپوینت در ارتباط با تايمرها

در طي انتقال از 255 به 0 در ثبات TMR سر ريز اتفاق مي افتد و بيت T0IF را تحت تاثير قرار مي دهد . اگر وقفه تايمر 0 فعال باشد مي توان از وقفه اين تايمر در موارد متعددي استفاده كرد. پاورپوینت در ارتباط با تايمرها

توجه: براي فعال سازي وقفه تايمر 0 علاوه بر بيت T0IE بايستي GIE كه بيت فعالسازي كل وقفه ها است نيز فعال شود.
تايمر با بيت كنترلي TMR1ON فعال و غير فعال مي شود.
اگر اسيلاتور تايمر1 فعال باشد، پايه هاي CCP2/T1OSI/RC1 و T1CKI/T1OSO/RC0 به حالت ورودي در مي آيند و مقدارTRISC1:0 ناديده گرفته مي شود.
پيش مقياس كننده تايمر 1 هنگام نوشتن در ثبات هــــاي TMR1L و TMR1H پاك مي شودو بايستــــي دوباره مقدار دهي شود.
خواندن و نوشتن ثباتهـاي TMR1L و TMR1H در حال شمردن تايمر 1 امكان پذير است.
تايمر 1 يك ورودي reset داخلي دارد كه از اين طريق توسط هر دو واحد CCP مي تواند ريست شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با تايمرها است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با تايمرها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با تایمر - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تایمر - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تایمر - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تایمر

پاورپوینت در ارتباط با تایمر

پاورپوینت در ارتباط با تایمر

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

چند نکته در مورد تایمر1:
اگر اسیلاتور تایمر1 فعال باشد پایه های RC1/T1OSI/CCP2 T1CKI/T1OSO/RC0, به حالت ورودی در می آیند و مقدار TRIC1:0 نادیده گرفته می شود.
پیش مقیاس کننده تایمر1 هنگام نوشتن در ثبات های TMR1L TMR1H , پاک می شود و بایستی دوباره مقدار دهی شود.
خواندن و نوشتن ثبات های TMR1L , TMR1H در حال شمردن امکان پذیر است ولی ممکن است مشکلی پیش بیاید چون خواندن ونوشتن این دو ثبات همزمان صورت نمی گیرد.
تایمر1 دارای یک ورودی ریست داخلی است. تایمر1 از طریق هر دو واحد CCP می تواند ریست شود. پاورپوینت در ارتباط با تایمر

عملکرد تایمر در مد شمارنده غیر همزمان: پاورپوینت در ارتباط با تایمر
اگربیت T1SYNC (T1CON.2 ) یک شود دیگر کلاک خارجی با کلاک داخلی همزمان نمی شود. در این حالت تایمر بطور غیرهمزمان
با کلاک های داخلی افزایش می یابد. تایمر1 می تواند در این مد در مدتی که میکرو در مد SLEEP قرار دارد نیز کار کند وبا ایجاد وقفه سرریز تایمر1 ، میکرو را از حالت SLEEP خارج کند.
این تایمر8 بیتی است ودارای پیش مقیاس کننده وپس مقیاس کننده می باشد.
این تایمر بعنوان PWM برای واحد CCP نیز بکار می رود.
ثبات کنترلی T2CON برای کنترل این تایمر استفاده می شود. پاورپوینت در ارتباط با تایمر
بیت های T2CKPS0,T2CKPS1 جهت تعیین پیش مقیاس کننده برای تایمر2 بکار می روند.
تایمر2 یک ثبات دوره ای 8 بیتی به نام PR2 دارد اگراین ثبات مقداردهی گردد تایمر از 00$ شروع به شمردن می کند تا به مقدار PR2 برسد و در اینجا دوباره مقدارتایمر2، 00$ می شود.
PR2 یک ثبات قابل خواندن ونوشتن است که به محض ریست میکرو با $FF مقداردهی می شود.
خروجی می تواند با استفاده از بیت های TOUTPS0:3 برای تولید وقفه تحت پس مقیاس کننده 4 بیتی قرار گیرد (1:1 تا 1:16 ) برای اینکه بیت TMR2IF یک شود بایستی ثبات TMR2 با اندازه پس مقیاس کننده مشخص شده در ثبات PR2 یکی شود.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با تایمر است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با تایمر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با علائم ظهور - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با علائم ظهور - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با علائم ظهور - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با علائم ظهور

پاورپوینت در ارتباط با علائم ظهور

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

مقدمه

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

توزيع نمونه برداري
اگر از يك جامعه 䀍uc1㿀يليون نفري نمونه‌هاي 㿋㿀uc1㿀uc1㿀فري بگيريم و ميانگين فشار خون سيستولي افراد هر نمونه را تعيين كنيم، اين ميانگين ها لزوماً با هم برابر نخواهند بود.
اين ميانگين ها لزوماً با ميانگين كل جامعه ي 䀍uc1㿀يليون نفري نيز برابر نيستند.
اگر اين نمونه برداري را بار ها تكرار كنيم، مي‌توان براي اين ميانگين ها هم يك نمودار توزيع رسم كرد. به چنين نموداري اصطلاحاً «نمودار توزيع ميانگين‌ها» يا «نمودار توزيع نمونه‌برداري» گفته می شود.


مثال
اگر نسبت افرادی که دارای بیماری قلبی هستند 0.06 باشد احتمال اینکه در نمونه ای 25 تایی نسبت برآورد شده کمتر از 0.05 باشد، بین 0.05 و 0.08 باشد و بیشتر از 0.07 باشد چقدر است؟

مثال
میانگین وزن 100 نوزاد در هنگام تولد 2.1 کیلوگرم و واریانس 25 گزارش شده است. فاصله اطمینان 95% برای میانگین وزن نوزادان در هنگام تولد بدست آورید.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه  است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه  از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت در ارتباط با توزیع میانگین نمونه


پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

انواع کارآفرینی
کورنوال و پرلمن
Cronwall & Perlman) ) انواع مختلف کارآفرینی را به سه نوع طبقه بندی کرده اند :
 

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

پول شما و زندگی شما

 http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

عناوين مورد بحث
مقدمه اي در مورد نفوذ و سيستمهاي تشخيص نفوذ
داده كاوي و كاربرد آن در سيستم هاي تشخيص نفوذ
الگوريتم هاي بررسي شده داده‌كاوي
روش انجام تحقيقات
اهداف تحقيق

 

گام هاي انجام تحقيقات
تعيين داده
دراين گام مجموعه داده تعيين مي‌شود.
بررسي اوليه داده ها
با استفاده از دانش خبره و از طريق محاسبه اطلاعاتي از قبيل وزن داده ها، ميانگين ، مركز داده و ... تحليل هايي بر روي داده انجام مي‌گردد.
ايجاد و آموزش مدل
بعد از ايجاد مدل ميتوان آن به آن آموزش داد.
ايجاد دانش
مدل ايجاد شده داراي دانشي است كه ان را از مجموعه داده‌هاي آموزش ياد‌گرفته است. اين دانش ساختار داده را دربر دارد و الگوهاي موجود در آن را مي شناسد.
آزمايش از مدل
دانش بدست آمده براي مجموعه داده هايي كه هيچ اطلاعاتي از آنها در اختيار نيست آزمايش مي شود


انتخاب روش برچسب گذاري
روش مبتني بر شمارش: (Count Based )
در اين روش، خوشه هايي كه داراي تعداد كمي از ركورد ها هستند به عنوان حمله، برچسب گذاري شده و ساير خوشه ها دربر گيرنده ركوردهاي نرمال هستند اين روش از روشهاي متداول در برچسب گذاري خوشه‌ها است.


روش مبتني بر فاصله: ( Distance Based )
در اين روش خوشه هايي كه از ساير خوشه ها جدا افتاده اند و فاصله آنها از ساير خوشه ها زياد است به عنوان خوشه هاي غير نرمال و يا حمله تلقي مي‌شوند و خوشه هاي نزديك به هم شامل داده هاي نرمال هستند.

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

پاورپوینت در ارتباط با استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص ورود به شبكه هاي كامپيوتري

 


پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت - 87 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت - 87 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت - 87 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

اخیراً تحقیقی دربارۀ این موضوع انجام گرفته است که مدیران چگونه از اوقات کاری خود استفاده می کنند.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که 4 / 20 درصد از هفتۀ کاری آنان به هدر می رود.
این مقدار اتلاف وقت در واقع یک روز از پنج روز کاری مدیر را شامل می گردد.
بررسی فوق نشان می دهد که میز کار 3/90 درصد از مدیران و روسا به هم ریخته و آشفته است.
همه ما چیزهایی داریم که باید آنها را متناسب با زندگیمان سازیم.
لازم است که به طور همزمان، به اهداف کاری و اهداف مطرح در زندیگمان جامه عمل بپوشانیم.
در عین حال می دانیم که وقت زیادی در اختیار نداریم.
یکی از دانشمندان مشهور علم مدیریت گفته است:
«اگر هر مسئله ای را دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، سرانجام به انسان و رفتارهای او میرسیم.»
خردمندان دیگری گفته اند «عملکرد هر انسان تابع عوامل زیر است.»
توان ×تمایل=عملکرد
تمایل (نظام انگیزشی) هر فرد تحت تأثیر باورهای اوست.
و با ورهای هر انسانی برخاسته از فرهنگی است که در آن نشو و نمو یافته است.
به یاد داشته باشید که زمان، هدیه ای ارزشمند است و اندازه محدودی دارد.
محاسبه کنید که چقدر زمان در اختیار دارید و چگونه
می خواهید از آن استفاده کنید.
زمانی را که باید صرف امور خاص و فوری شود و زمانی را که باید به کار جدیدی اختصاص یابد از هم تفکیک نمایید.
با عادت هایی که باعث اتلاف وقت شما می شوند مبارزه کنید.
عادتهای کاری خود را تغییر دهید.
برای زندگی روزانه تان گزارش زمانی تهیه کنید.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پس از تکميل پرسش نامه و جدول زمان بندی کارها خواهيم دانست که :
چه درصدی از کارهايم از پيش برنامه ريزی شده بود؟
آيا روز کاري ام ساختاردرستی داشت؟
آيا کارهای برنامه ريزی شده بيش از حد انتظار به طول انجاميد؟
چرا زمانی طولانی صرف کارهای بی حاصل شد؟
چند مورد وقفه در کارهايم ايجاد شد؟
آيا بهره وری داشتم؟
چه زمانی از روز بيشترين بهره وری را داشتم؟
چگونه می توانم کنترل بيشتری بر وقت خود داشته باشم؟
برای چند درصد از وقت خود می توانستم برنامه ريزی درستی به عمل آورم؟
ميزان کارآيی ام را بر اساس امتياز های 1 تا 10 چگونه برآورد می کنم؟
رسيدگی مؤثر به کاغذ های کاری
به هنگام رسيدگی به نامه های وارده مصمم باشيد و قاطعانه عمل کنيد.
سعی کنيد هر يک از مکتوبات را يک بار بررسی کنيد.
بيش از حد از دفاتر يادداشت استفاده نکنيد.
محيط کار را در يک زمان مشخص فقط به يک پروژه اختصاص دهيد.
از کازيه به عنوان محلی برای انبار کردن کاغذ های کاری استفاده نکنيد.
روشRAFT ( – Act on it – File it – or Throw it Away Refer ارجاع کردن – اقدام کردن – بايگانی – دور ريختن ) را مورد استفاده قرار دهيد.
جهت پيگيری کارهای ناتمام يک پرونده در دست اقدام تشکيل دهيد.
کاغذ ها را در قفسه ميز دسته بندی کنيد.
وظايف رئيس جلسه پيش از آغاز آن
آيا تشکيل جلسه واقعاً ضروری است؟
چه روش های ديگری به جای تشکيل جلسه وجود دارد؟
اهداف جلسه چيست؟
چه افرادی بايد حضور داشته باشند تا از دستيابی به اهداف اطمينان حاصل شود؟
نتايج دستيابی به اهداف چيست؟
هزينه تشکيل جلسه چقدر است؟
چه وسايل وتسهيلاتی برای تشکيل جلسه ضروری است؟
اگر وجود يک دستور کار در جلسه الزامی است، آيا تهيه شده ودر اختيار همگان قرار گرفته است؟
آيا تمام شرکت کنندگان از زمان شروع و محل تشکيل جلسه آگاهی دارند؟
آيا همه شرکت کنندگان اطلاعات لازم را دريافت کرده اند؟
آيا لازم است همه شرکت کنندگان در تمام طول جلسه حضور داشته باشند؟

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل - 19 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل - 19 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل - 19 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

سيستم عامل چيست؟

سيستم عامل خود يك برنامه است كه توسط پردازنده اجرا ميشود.
يك واسط بين نرم افزار(كاربر) و سخت افزار است.
سيستم عامل اجراي بقيه نرم افزارها را مديريت ميكند.
پردازنده مرتبا بين سيستم عامل و برنامه ها منتقل ميشود.
سيستم عامل يك تخصيص دهنده منبع يا مدير منابع است.
عملا سیتم عامل وجود نداشت.
برنامه نويس مستقيما با سخت افزار در ارتباط بود.
کامپيوتر دستگاهي بود شامل تعداد لامپ، تعدادي سوييچ و يك چاپگر.
اپراتورها برنامه ها را به شكل كد ماشين بصورت دستي از طريق قسمت ورودي (مانند كارت خوان) به ماشينها ميدادند.
اگر برنامه با خطا متوقف ميشد لازم بود برنامه نويس با بررسي ثبات‌هاي پردازنده علت خطا را تعيين ميكرد.
اگر برنامه بصورت عادي كامل ميشد خروجي در چاپگر ظاهر ميشد.
كاربران به كامپيوتر به ترتيب دسترسي داشتند.

نسل 3: سيستم هاي اشتراك زماني((Time Sharing
از چند برنامگی برای رسیدن به حالت محاوره ای استفاده می کند.
پردازنده بین کاربران به اشتراک گذاشته می شود.
داشتن کاربران متعددی که از طریق پایانه خود به طور هم زمان از سیستم عامل استفاده می کنند.
اگر N کاربر داشته باشد هر كاربر از 1/N زمان مفید پردازنده استفاده می کند.
يعني زمان اجرا بين برنامه ها پخش ميشود.

مزيت: كاربر ميتواند مستقيما با كامپيوتر تعامل داشته باشد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پس از تکميل پرسش نامه و جدول زمان بندی کارها خواهيم دانست که :
چه درصدی از کارهايم از پيش برنامه ريزی شده بود؟
آيا روز کاري ام ساختاردرستی داشت؟
آيا کارهای برنامه ريزی شده بيش از حد انتظار به طول انجاميد؟
چرا زمانی طولانی صرف کارهای بی حاصل شد؟
چند مورد وقفه در کارهايم ايجاد شد؟
آيا بهره وری داشتم؟
چه زمانی از روز بيشترين بهره وری را داشتم؟
چگونه می توانم کنترل بيشتری بر وقت خود داشته باشم؟
برای چند درصد از وقت خود می توانستم برنامه ريزی درستی به عمل آورم؟
ميزان کارآيی ام را بر اساس امتياز های 1 تا 10 چگونه برآورد می کنم؟
رسيدگی مؤثر به کاغذ های کاری
به هنگام رسيدگی به نامه های وارده مصمم باشيد و قاطعانه عمل کنيد.
سعی کنيد هر يک از مکتوبات را يک بار بررسی کنيد.
بيش از حد از دفاتر يادداشت استفاده نکنيد.
محيط کار را در يک زمان مشخص فقط به يک پروژه اختصاص دهيد.
از کازيه به عنوان محلی برای انبار کردن کاغذ های کاری استفاده نکنيد.
روشRAFT ( – Act on it – File it – or Throw it Away Refer ارجاع کردن – اقدام کردن – بايگانی – دور ريختن ) را مورد استفاده قرار دهيد.
جهت پيگيری کارهای ناتمام يک پرونده در دست اقدام تشکيل دهيد.
کاغذ ها را در قفسه ميز دسته بندی کنيد.
وظايف رئيس جلسه پيش از آغاز آن
آيا تشکيل جلسه واقعاً ضروری است؟
چه روش های ديگری به جای تشکيل جلسه وجود دارد؟
اهداف جلسه چيست؟
چه افرادی بايد حضور داشته باشند تا از دستيابی به اهداف اطمينان حاصل شود؟
نتايج دستيابی به اهداف چيست؟
هزينه تشکيل جلسه چقدر است؟
چه وسايل وتسهيلاتی برای تشکيل جلسه ضروری است؟
اگر وجود يک دستور کار در جلسه الزامی است، آيا تهيه شده ودر اختيار همگان قرار گرفته است؟
آيا تمام شرکت کنندگان از زمان شروع و محل تشکيل جلسه آگاهی دارند؟
آيا همه شرکت کنندگان اطلاعات لازم را دريافت کرده اند؟
آيا لازم است همه شرکت کنندگان در تمام طول جلسه حضور داشته باشند؟

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل - 19 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل - 19 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل - 19 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل

پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

سيستم عامل چيست؟

سيستم عامل خود يك برنامه است كه توسط پردازنده اجرا ميشود.
يك واسط بين نرم افزار(كاربر) و سخت افزار است.
سيستم عامل اجراي بقيه نرم افزارها را مديريت ميكند.
پردازنده مرتبا بين سيستم عامل و برنامه ها منتقل ميشود.
سيستم عامل يك تخصيص دهنده منبع يا مدير منابع است.
عملا سیتم عامل وجود نداشت.
برنامه نويس مستقيما با سخت افزار در ارتباط بود.
کامپيوتر دستگاهي بود شامل تعداد لامپ، تعدادي سوييچ و يك چاپگر.
اپراتورها برنامه ها را به شكل كد ماشين بصورت دستي از طريق قسمت ورودي (مانند كارت خوان) به ماشينها ميدادند.
اگر برنامه با خطا متوقف ميشد لازم بود برنامه نويس با بررسي ثبات‌هاي پردازنده علت خطا را تعيين ميكرد.
اگر برنامه بصورت عادي كامل ميشد خروجي در چاپگر ظاهر ميشد.
كاربران به كامپيوتر به ترتيب دسترسي داشتند.

نسل 3: سيستم هاي اشتراك زماني((Time Sharing
از چند برنامگی برای رسیدن به حالت محاوره ای استفاده می کند.
پردازنده بین کاربران به اشتراک گذاشته می شود.
داشتن کاربران متعددی که از طریق پایانه خود به طور هم زمان از سیستم عامل استفاده می کنند.
اگر N کاربر داشته باشد هر كاربر از 1/N زمان مفید پردازنده استفاده می کند.
يعني زمان اجرا بين برنامه ها پخش ميشود.

مزيت: كاربر ميتواند مستقيما با كامپيوتر تعامل داشته باشد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با سيستم هاي عامل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم

پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

کودکی از جمله ی آزادگان       
                                 رفت برون با دو سه همزادگان
قالب شعر: مـثـنوی
جناس: آزادگان ،همزادگان
برون: بیرون همزادگان: هم سن و سال ها
جمله ی آزادگان: گروه نُجَبا
معنی :کودکی از نجیب زادگان با دوسه نفر از همسالان
خود برای تفریح بیرون رفت.

پای چو در راه نهاد آن پسر      
                                پویه همی کرد و در آمد به سر
جناس: پسر،سر
آرایه ی کنایه: پای در راه نهاد کنایه از به راه افتاد، از
 منزل خارج شد.مصراع دوم: کنایه از دویدن و با سر به زمین خورد.
معنی:وقتی که آنها به راه افتادند،پسر شروع کرد به
 دویدن وشیطنت کردن که ناگهان باسر به زمین خورد.
 پایش ازآن پویه درآمدزدست
                         مِهردل ومُهره ی پشتش شکست
جناس: مهر،مهره
مراعات نظیر: پا،دست،دل، پشت پشتش: پشتِ اومضاف و مضاف الیه مهر دل او شکست: (عاطفی) وقتی دید دوستان او از او دل سرد شدند دلش شکست. مُهره ی پشت او شکست: (جسمی) بر اثر زمین خوردن مُهره ی پشتش شکست.
معنی:بر اثر دویدن و شتاب،کنترل خود را از دست داد وزمین خورد و مهره ی پشتش شکست و همچنین دل او بر اثر صحبت های دوستان غمگین شد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ادبیات سوم راهنمایی درس دوازدهم از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ریچارد پل می گوید: تفکر نقدی یک وجه از فکر کردن در باره هر موضوع، مفهوم یا مسأله ای است که در آن متفکر، کیفیت تفکر خود را بهبود بخشد.
این نوع تفکر در برابر نوعی تفکر است که زمانی رخ می دهد که شخص شتابزده نتیجه گیری می کند و شواهدی را می پذیرد.
تفکر انتقادی ملازم با ارزیابی است
مثال: ارزیابی قانون تقاضا
تفکر انتقادی - خلاق به جای تفکر انتقادی
سوال محوری تفکر رایج: آن چیست؟
سوال محوری تفکر خلاق: آن چه باید (می تواند) باشد؟
خلاقیت، توانایی ایجاد ایده های تازه از طریق ترکیب، تغییر یا دوباره استفاده کردن از ایده های موجود است.
خلاقیت یک رویکرد است: توانایی پذیرفتن تغییر و تازگی، آمادگی بازی با ایده ها و امکاتات، انعطاف پذیری در برابر دیدگاهها درحالی که در جستجوی راههای اصلاح آن هستید.
تفکر در سطح برتر:
یعنی فکر کردن فراتر از به خاطر سپردن واقعیت ها و یا گفتن مطالب به کسی دقیقا به همان شکل که به شما گفته شده است.
تفکر را به سطحی فراتر از بازگویی حقایق می رساند. برای این کار باید:
حقایق را بفهمیم
آنها را به یکدیگر ارتباط دهیم
آنها را طبقه بندی کنیم
به روشی تازه از آنها استفاده کنیم
برای مسائل راه حل تازه ای پیدا کنیم
تفکر در سطح برتر را می توان آموخت و با تمرین، مهارتهای تفکر در سطح برتر را تقویت نمود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن

پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پروتکلهاي فراواني براي رفع مشکلات امنيتي مسيريابي در اين شبکه ها مطرح شده‌اند. (مانند ARAN، SAODV، SRP، SEAD، Ariadne، SPAAR، LHAP و ...)
هر يک از اين پروتکلها داراي مزايا و معايب مربوط به خود مي‌باشند.
اکثر اين الگوريتمها در برابر حمله کرمچاله دچار ضعف هستند.
يکي از مشکلات اساسي ارائه راه حلي است که با وجود رفع مسأله، کمترين تأثير را بر کارآيي شبکه و سربار ترافيکي آن داشته باشد.
از تجهيزات تعيين موقعيت مانند GPS براي تعيين موقعيت فعلي گره ها استفاده مي کند.
هر گره تنها مي تواند بسته هاي ارسالي از سوي همسايه هاي تک گام خود را دريافت کند.
در صورت عدم وجود هيچ اطلاعي از الگوريتم سيلابي استفاده مي کند.
اين پروتکلها شامل SRP، SEAD و غيره هستند.
SRP نيز از MAC براي تصديق اصالت پيام استفاده مي نمايد. (همانند Ariadne)
SEAD نيز از توابع درهم سازي در پيامهاي ارسالي استفاده مي کند. (همانند SAODV)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با طراحي و ارزيابي يک الگوريتم مسيريابي امن سبک وزن از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی - 31 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی - 31 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی - 31 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

طرحی کارا جهت انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی
انتقال ويدئو، شبکه های موردی، چالش ها
راهکارهای مقابله با خطا در جريان ويدئو
نمونه هائی از کارهای مرتبط
طرح پيشنهادی
درستی سنجی
جمع بندی و کارهای آينده
انتقال ويدئو، شبکه های موردی، چالش ها
راهکارهای مقابله با خطا در جريان ويدئو
نمونه هائی از کارهای مرتبط
طرح پيشنهادی
درستی سنجی
جمع بندی و کارهای آينده
خصوصيات جريان ويدئوی چندتوصيفی
امکان انتقال در چند کانال مجزا
عدم نياز به بازخورد
اهميت يکسان همه ی جريان ها
خصوصيات عمومی انتقال در چندمسير
افزايش ظرفيت تجمعي
متعادل سازي بهتر بار ترافيکی شبکه
افزونگي مسير براي بازيابي از خطا
فرضيات اساسی
عدم وابستگی مسيرهای مجزا
مستقل بودن احتمال رخداد خطا در مسيرهای مجزا

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان - 25 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان

پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

آزادی ارزشی است که در سرشت انسان وجود دارد
و مبارزه با دست آوردن این حق همواره در
سرخط عملکرد های انسان قرار داشته است.

انسان فطرتا می خواهد که آزاد باشد و هرکاری
که می خواهد آنجام دهد.
هر کس حق آزدی عقیده و بیان دارد و حق مزبور
شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی
نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و
انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی
آزاد باشد.

مادهء 34: آزادی بیان از تعرض مصون است.
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلهء گفتار، نوشته،
تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون
اساسی اظهار نماید.

هر افغان حق دارد مطابق با احکام قانون به طبع و نشر
مطالب بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با آزادی بیان از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل - 23 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل

پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پیرومتر یا ترموالکتریک
ترمومتر دیگری در صنایع بکار میرود بنام : پیرومتر یا ترموالکتریک - اساس این ترمومتر بر این خاصیت است که اگر فصل مشترک دو سیم فلزی مختلف را حرارت دهیم جریان برق در آنها برقرار میشود و بوسیله یک «میلی آمپرمتر» دقیق میتوان ثابت کرد که هرچه درجه حرارت زیادتر شود شدت جریان حاصل نیز بیشتر خواهد شد و با اندازه گرفتن شدت جریان درجه حرارت را معلوم میسازند. باید دانست که اختراع ترمومتر را به بسیاری از دانشمندان نسبت میدهند ولی حقیقت آن است که گالیله دانشمند ایتالیایی پیش از سال 1597 م . این ابزار را اختراع کرده و سپس تکامل یافته است . (از لاروس قرن بیستم و کتاب فیزیک تالیف رهنما).
پيرومترهاي غير تماسي مادون قرمز با قابليت اندازه‌گيري سريع دما بين 50- تا 1800 درجه سانتي‌گراد از فاصله زياد به همت محققان ايراني طراحي و ساخته شد
پيرومترها كاربرد بسيار وسيعي در بخش‌هاي مختلف صنعتي دارند به طوري استفاده از آنها در مواردي نظير كنترل توليد آلياژهاي مختلف مواد، ريخته‌گري‌هاي دقيق با روش‌هاي مخصوص، عمليات حرارتي فلزات براي دستيابي به مشخصات فني بالاتر، آبكاري‌هاي صنعتي، جوشكاري‌هاي دقيق و استاندارد، توليد محصولات پتروشيمي و ساير صنايع تا حد زيادي اجتناب ناپذير است.
پيرومترهاي ساخته شده كه به مرحله توليد انبوه نيز رسيده‌اند قادرند دما را از فاصله - حداكثر - هفت متري در بازه 50- تا 1800 درجه سانتي‌گراد در مدت زماني كمتر از 50 ميلي ثانيه اندازه‌گيري كنند. دستگاه پيرومتر تشعشع مادون قرمزي را كه از جسم مي‌آيد اندازه‌گيري كرده و بدون نياز به همدمايي يا تماس با آن، در مدت زمان بسيار كمي ، دماي جسم را نشان مي‌دهد.
تفاوت پيرومتر با ترموكوپل‌هاي صنعتي
در ترموكوپل به دليل نياز به همدمايي غلاف ترموكوپل با ماده، بايد آن را روي جسم قرار داد و زمان زيادي را براي اين كار صرف كرد در حالي كه در پيرومتر، سنسور با قرار گيري در محيط، دماي جسم را اندازه‌گيري كرده و از طريق نمايشگر رايانه‌يي به كاربر نشان مي‌دهد. پيرومتر از سه قسمت اپتيكي، اپتوالكترونيكي و الكترونيكي تشكيل شده كه با جريان 9 ولت و دقت اندازه‌گيري 2 درصد، عمل مي‌كند.
دستگاه در سه بازه دمايي 50ـ تا 100 درجه، 100 تا 600 درجه و 600 تا 1800 درجه سانتي‌گراد طراحي شده كه نمونه آخر در عمليات حرارتي بخش صنعت متقاضيان بيشتري دارد.
مزاياي پيرومترها :
پيرومتر حالت عملياتي دارد و با توجه به شرايط مختلفي كه كاربر نياز دارد، طراحي شده و با اتصال بي‌سيم به رايانه مي‌تواند دياگرام‌هاي دماي اندازه‌گيري شده را نشان دهد، ضمن آن كه با توجه به توليد اين دستگاه در داخل كشور، تعميرات و كاليبراسيون آن به سهولت امكان‌پذير است.
محدوده کاری دما سنج
باید توجه داشت که با ترمومترهای جیوه ای نمی توان سرماهای کمتراز 35 درجه زیر صفر را اندازه گیری کرد زیرا جیوه در 39 - درجه سانتی گراد منجمد میشود. از این روی برای اندازه گیری سرماهای شدید از ترمومترهای الکلی استفاده می کنند زیرا الکل در 120 درجه سانتی گراد مایع است و بالعکس در 78 درجه سانتی گراد بجوش می آید از این روی ترمومتر ماگزیما و منیما را بطور مرکب بکار می برند که از الکل و جیوه تشکیل می یابد این نوع میزان الحراره می تواند حداکثر درجه حرارت و حداقل آنرا در مدت معینی مثلا یک شبانه روز تعیین کند و از یک میزان الحراره الکلی دراز تشکیل شده است و برای اینکه جای زیاد نگیرد ساقه آنرا دو مرتبه خم کرده اند و در قسمت خمیده آن که بشکل «ایو»ی فرانسه می باشد جیوه ریخته شده و بدین ترتیب الکل به دو قسمت تقسیم می شود: یک قسمت در طرف راست لوله باقی می ماند که بالای آن حباب خالی از هواست کمی الکل در آن بخار می شود و طرف چپ آن منتهی به مخزن الکل است . در بالای دو طرف جیوه دوسوزن فولادی موسوم به نشانه قرا دارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با ترمومتر و ترموكوپل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با سوئیچ ها در کامپیوتر - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سوئیچ ها در کامپیوتر - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سوئیچ ها در کامپیوتر - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سوئیچ ها در کامپیوتر

پاورپوینت در ارتباط با سوئیچ ها در کامپیوتر

پاورپوینت در ارتباط با سوئیچ ها در کامپیوتر

پاورپوینت در ارتباط با سوئیچ ها در کامپیوتر

پاورپوینت در ارتباط با سوئیچ ها در کامپیوتر

پاورپوینت در ارتباط با سوئیچ ها در کامپیوتر

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

سوئیچ:
یک دستگاه لایه دو است در نگاه اول همه آن را هاب می پندارند ولی تفاوت های زیادی با هم دارند از جمله به خاطر اینکه Broad Cast نمی کند سرعتش به مراتب از هاب بیشتر است و چون یک دستگاه لایه دو است خصوصیات دستگاههای لایه دو یعنی Mac Addressing و collision Domain را دارد
نکته :باتوجه به این که سوئیچ ها در لایه دو کار می کنند اما ما سوئیچ لایه سه نیز داریم.مانند مدل Cisco 6500
تولید کنندگان مهم:
انواع سوئیچ ها:
1- سوئیچ هایی که نمی توان آنها را مدیریت کرد
2-سوئیچ هایی که می توان آنها را مدیریت کرد
خصوصیات سوئیچ های CISCO 2960
می توان با دادن IP از هرجای شبکه به آنها وصل شد Telnet

2- می توان ترافیک شبکه را به بهترین نحو کنترل کرد

3-می توان به افراد خاصی اجازه دسترسی داد

4- می توان پورتهایی را که لازم نداریم خاموش کنیم وامنیت را بالاتر ببریم

5- تعریف وپیاده سازی NAT

6- پیاده سازی پارامترهای امنیتی

7- تشخیص نوع کابل استفاده شده از لحاظ هم بندی CRoss Over یا معمولی

8- تعریف Vlan های متعدد و تقسیم بندی شبکه به Lan های مجازی زیاد ا

9-سرعت بالا ، اطمینان ،معتبربودن شرکت تولیدکننده ،وامکانات بالا
Recovery password Switch Cisco

با توجه به این که شاید اکثر دوستان اطلاعاتی در باره دستگاههای ساخت شرکت سیسکو نداشته باشند با توضیحی مختصر وارد این مقوله می شویم .
جهت اتصال به این دستگاهها در اولین بار باید از طریق کابل مخصوص که به صورت عملی نشان داده می شود از طریق پورت Consol سیستم خودرابه صورت فیزیکی وصل کرد

مرحله اتصال نرم افزاری که معمولا با تنظیم نرم افزار Hyper Terminal می تواند به سوئیچ خودمان وصل شویم و تغییرات را اعمال کنید(در ذیل نحوه تنظیم آور ده شده است)

1-2 به مسیر مقابل مراجعه کنید


Start ---All Program---Accessories-- Communications--Hyper Terminal

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با سوئیچ ها در کامپیوتر است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با سوئیچ ها در کامپیوتر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در هلند - 28 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در هلند - 28 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در هلند - 28 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در هلند

پاورپوینت در ارتباط با بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در هلند

پاورپوینت در ارتباط با بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در هلند

پاورپوینت در ارتباط با بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در هلند

پاورپوینت در ارتباط با بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در هلند

پاورپوینت در ارتباط با بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در هلند

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

هلند در غربی ترین قسمت شمال جلگه اروپا واقع شده، و كشوری  كم ارتفاع است كه درصد 25 مساحت آن، از عقب نشینی و  خشك شدن آب دریا ، تشكیل شده است. كمربند ساحلی این  كشور، از مرداب – باتلاق و آب بند شكل گرفته است.  رودهای راین – ماس و آیسل، این كشور را مشروب  می سازند. ارتفاع زمین در جنوب و شرق كشور، بیش از  سایر نقاط بوده و زمستانهای معتدل و تابستانهای خنك، از  ویژگیهای آب و هوای آن، محسوب می شود. این كشور از بزرگترین تولیدكنندگان لبنیات در جهان بوده و علاوه برآن، مقادیرزیادی گندم- جو و سیب زمینی از مزارع این كشور بدست می- آید. اکثر صنایع هلند، در شهر « روتردام» ‌در جنوب غربی هلند متمركز شده اند. این صنایع شامل: فولاد سازی - صنایع غذایی و دارویی – ریخته گری – قایق سازی -  پتروشیمی و پالایشگاه نفت می باشند. بزرگ ترین مبنع  تولید انرژی در این كشور، گاز طبیعی است.
سرزمين هلند رژيم مشروطه سلطنتي با سيستم پارلماني دارد.مجلس همراه با پادشاه ووزاراي دولت قوه مقننه را تشكيل مي دهند وپادشاه و وزراء قوه  مجريه را ايجاد ميكنند.
پارلمان داراي دو مجلس است مجلس اعيان كه 75 عضو داشته واعضاي آن به طورغير مستقيم توسط شوراهاي استانها انتخاب مي شوند.مجلس عوام نيز 150 عضو دارد كه مستقيماً با راي عموم شهروندن هلندي بالاي 18 سال انتخاب مي شوند.
وظيفه اصلي 15عضو قدرتمند كابينه هماهنگ مردم سياست هاي دولت است.ممكن است كه دولت معاونان ايالتي را كه در حال حاضر 14 نفر هستند منصوب نمايد.دوره رياست دولت 4 سال است.معاونان ايالتي در حيطه حد ومرزهاي سياسي كه توسط وزير به ترتيب براي آموزش ابتدايي ومتوسطه وفرهنگ ورسانه تعيين شده است داراي مسئوليت هستند .
فعاليت احزاب در هلند آزاد است و بيش از 70 حزب سياسي در آن فعاليت دارند كه مهمترين آنها عبارتند از :
حزب دموكرات مسيحي، حزب كارگر، حزب خلق براي آزادي و دموكراسي ،‌حزب دموكرات 66،‌حزب سوسياليست،‌حزب كمونيست و حزب مترقي راديكال.
هلند در سال 1581 استقلال يافته و روز ملي آن سي ام آوريل است.درسال1945به عضويت سازمان ملل درآمد.علاوه برآن درسازمانهاي زيربنلوكس،ناتو،شوراي اروپا،جامعه اروپا،وئو، آدب،سي سي دي،اسه،امس،فائو،گات،يا آآ،بانك جهاني،ايكائو،آيدا،ايدب،ايفك، ايلو،ايمكو،ايمف، ايتو،اواسي دي،يونسكو، يوپو، وهو و ومو عضويت دارد.
درهلند سه جنبش عمده سياسي به ترتيب بر اساس ايدئولوژي هاي سوسيال دمكرات ، مسيحي وليبرال وجود دارد.اززمان انتخابات سال 1998 به بعد احزاب كارگر(سوسيال دمكرات ) حزب آزادي ودموكراسي ( ليبرالها) دو حزب عمده سياسي مستقردرپارلمان بوده اند.
در سال 1998 تقسيم كرسي ها مجلس عوام كه جمعاً 150عضو دارد به صورت زيراست:
ـ PVDA- هزينه كار گر: 45 كرسي
ـ VVD-حزب مردم براي آزادي ودمكراسي: 38 گرسي
ـ CDA-اتحاديه دمكرات مسيحي: 29 كرسي
ـ حزب دمكرات: 14 كرسي
حزب سبر: 11 كرسي
همچنين احزاب سياسي كووچگتري نيز وجود دارند كه شامل3حزب مسيحي ويك حزب سوسياليست است.انتخابات سراسري مي سال 1998منجربه تشكيل دولت ائتلافي متشكل از احزاب PVDA;VVDو سبز گرديد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در هلند است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در هلند از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با تدبر در سوره مبارکه منافقون - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تدبر در سوره مبارکه منافقون - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تدبر در سوره مبارکه منافقون - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تدبر در سوره مبارکه منافقون

پاورپوینت در ارتباط با تدبر در سوره مبارکه منافقون

پاورپوینت در ارتباط با تدبر در سوره مبارکه منافقون

پاورپوینت در ارتباط با تدبر در سوره مبارکه منافقون

پاورپوینت در ارتباط با تدبر در سوره مبارکه منافقون

پاورپوینت در ارتباط با تدبر در سوره مبارکه منافقون

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ .وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ . سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
فضای سخن
توطئه منافقان اخراج شده برای توسعه فقر
و براندازی حکومت الهی رسول خدا
جهت هدایتی
پیشگیری از توسعه پدیده نفاق، در مقام مقابله با توطئه منافقان
توطئه منافقان برای توسعه فقر و براندازی ذلیلانه حاکمیت الهی رسول خدا6 نشانه نادانی ایشان است؛ اما مبادا شما مؤمنان، انفاق نکرده و گرفتار نفاق شوید.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با تدبر در سوره مبارکه منافقون است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با تدبر در سوره مبارکه منافقون از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل

پاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل

پاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل

پاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل

پاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل

پاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

فهرست مطالب
فصل اول: ولايت‌فقيه: مدل كارآمد حكومت اسلامي در عمل
سؤال 1: حكومت اسلامي در قبال چه حكومتي؟ چرا حكومت اسلامي حكومت برتر است؟
سؤال 2: اشكال قابل تصور از حكومت اسلامي؟!
سؤال 3: چرا در جمهوري اسلامي، ولايت فقيه گزينه برتر است؟
شرايط قابل تصور براي رهبري
حق حاكميت:
شرايط و صفات رهبر
اختیارات رهبری
جمع بندی
معنی کارآمدی
امتیاز رهبری در نظام اسلامی
فهرست مطالب
فصل دوم: نقش ولي فقيه در 31 سال گذشته
الف) هدايت جامعه
اول- هدايت‌هاي پيامبر گونه حضرت امام(س)
دوم- هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری
ب) حفظ حركت انقلاب از انحراف‌ها
اول- در زمان حضرت امام(س)
دوم- در زمان مقام معظم رهبری
ج) پيشبرد انقلاب در عرصه داخلي و خارجي
فهرست مطالب
فصل سوم: نگاهي بر بحران‌ها و فتنه‌هاي 32 ساله
در مقاطع:
اول: تا پيروزي انقلاب
دوم: از پيروزي انقلاب تا 7 تير سال 60
سوم: از 7 تير سال 60 تا 14 خرداد سال 68
چهارم: از خرداد 68 تا تير 78
پنجم: از تير 78 تا خرداد 84
ششم: از خرداد 84 تا خرداد 88
هفتم: پس از خرداد 88

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین

پاورپوینت در ارتباط با سکنجبین

l

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

بزوري (ادامه)

پاورپوینت در ارتباط با بررسی سیستم های سوپر پنل - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی سیستم های سوپر پنل - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی سیستم های سوپر پنل - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی سیستم های سوپر پنل

پاورپوینت در ارتباط با بررسی سیستم های سوپر پنل

پاورپوینت در ارتباط با بررسی سیستم های سوپر پنل

 پاورپوینت در ارتباط با بررسی سیستم های سوپر پنل

پاورپوینت در ارتباط با بررسی سیستم های سوپر پنل

 پاورپوینت در ارتباط با بررسی سیستم های سوپر پنل

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

فهرست:
1- مقدمه
2- مبانی سوپر پنل
3- مزایای سیستم سوپر پنل ها
4- دیوار باربر
5- پنل سقفی
6- سیستم پارتیشن
7- نمایش مستند کوتاه از ساختار سوپر پنل ها
مقدمه:
رویکرداستفاده ازفناوری های نوین درساختمان سازی چند سالی است که مهندسان ومشاوران ساختمان را بر آن داشته تا در ساخت و ساز ها آخرین اصول مهندسی را به کار بگیرند.
دراین میان احداث سازه های سبک،اهمیت ویژه ای داردوحوادث چند سال اخیر به ویژه وقوع زلزله های مهیب و اثرات مخرب ساخت و سازهای قدیمی ایده روی آوردن به سبک سازی ساختمان را مطرح نموده و این مبحث در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ جهانی است. اما در ایران، با وجود قرار داشتن کشور در حوزه چند کمربند زلزله و وقوع زلزله های مخرب اخیر، این موضوع همچنان مورد غفلت قرار گرفته است و ساختمان سازی همچنان به شیوه های سنتی اجرا می شود
مزایای سیستم از دید گاه استفاده کنندگان:
1- مقاومت در برابر زلزله های با شدت بسیار که در مملکت ما احتمال وقوع آن بسیار بالا است.
2- عایق حرارتی بالای سیستم در مقابل سرما یا گرمای محیط بیرون
3- کاهش هزینه های سوخت و برق مصرفی جهت سرمایش و گرمایش ساختمان
4- عایق صوتی مناسب در مقابل انتقال سرو صداهای مزاحم محیط بیرون
5- عدم محدودیت در شکل معماری ساختمان و قابلیت تطابق معماری با انواع خواسته ها
6- کاهش مصرف سوخت های فسیلی و به دنبال ان کاهش مقدار CO² منتشر شده به هوا و حفظ پاکی محیط زیست (سیستم های سبز)
7- دوام و طول عمر بیشتر ساختمان و بهره برداری طولانی تر از ساختمان
8- آسایش فکری از زندگی در داخل یک آپارتمان مقاوم در برابر زلزله، باد و سایر عوامل طبیعی مخرب

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با بررسی سیستم های سوپر پنل است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با بررسی سیستم های سوپر پنل از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت در ارتباط با بتن گوگردی - 46 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بتن گوگردی - 46 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بتن گوگردی - 46 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بتن گوگردی

پاورپوینت در ارتباط با بتن گوگردی

پاورپوینت در ارتباط با بتن گوگردی

پاورپوینت در ارتباط با بتن گوگردی

پاورپوینت در ارتباط با بتن گوگردی

پاورپوینت در ارتباط با بتن گوگردی

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

تکنولوژی توليد بتن گوگردی و ساخت
با توجه به توليد کنوني ساليانه 33 ميليون تن سيمان در کشور و پيش بيني توليد ساليانه 70 ميليون تن در برنامه چهارم توسعه دولت (تا پايان سال 1388)، و همچنين علاقمندي توليد کنندگان سيمان به صادرات آن به کشورهاي همسايه، به نظر مي رسد علاوه بر ظرفيت سازي در اين صنعت، تنظيم ميزان مصرف و شيوه هاي بهينه کردن آن از راهکارهاي اساسي برون رفت از بحران در اين صنعت است.
با توجه باينکه کشور ما داراي معادن گوگرد فراوان بوده و همچنين حجم بسيار زيادي گوگرد نيز از تصفيه گازهاي ترش بدست مي آيد، ميتوان از سيمان گوگردي استفاده نمود. تکنولوژي توليد اين سيمان چند دهه است که بدست کشورهائي مانند آمريکا و کانادا مي باشد.
تمامي مواد لازم جهت توليد اين سيمان و همچنين قطعات لازم جهت ساخت ماشين آلات آن در داخل کشور تهيه مي گردد.
براي توليد سيمان گوگردي لازم است افزودني هاي را به گوگرد اضافه کرد و آن را به عمل آورد تا بتوان به صورت سيمان گوگردي استفاده کرد و انجام اين عمليات به هر ظرفيت و در هر کارگاهي امکان پذير است . براي مصرف سيمان گوگردي در داخل بتن دو راه وجود دارد: روش اول اين است که ابتدا سيمان را گرم کرده و پس از رسيدن به حالت مذاب آن را به داخل مخلوط شن و ماسه گرم شده مي افزائيم و در روش دوم آن را به صورت پودر جامد درآورده و پس از گرم کردن شن و ماسه در داخل بتونير، آن را به مخلوط گرم شده مي افزائيم تا پس از دريافت حرارت لازم از مخلوط و رسيدن به درجه حرارت معين به صورت مذاب درآمده و به تشکيل مخلوط بتن گوگردي منجر شود.
خواص فيزيکي بتن گوگردي:
 1. مقاومت زياد در برابر خوردگي در محيط هاي نمكي
      و اسيدي
 2.   سر عت فوق العاده در حصول مقاو مت نهايي
 3.   مقاومت زياد در برابر خستگي
 4.  دوام خوب و خاصيت ارتجاعي
 5.  عدم نفوذ آب به داخل سطح نهائي

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با بتن گوگردی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با بتن گوگردی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با خودكشي - 58 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با خودكشي - 58 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با خودكشي - 58 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با خودكشي

پاورپوینت در ارتباط با خودكشي

پاورپوینت در ارتباط با خودكشي

پاورپوینت در ارتباط با خودكشي

پاورپوینت در ارتباط با خودكشي

پاورپوینت در ارتباط با خودكشي

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

يكي از پديد ه هاي خطرناك كه جزء آسيبها، انحرافات و كجرو يهاي اجتماعي محسوب مي شود، خودكشي و بويژه خودكشي جوانان است. جوانان يكي از سرمايه هاي بي بديل هر جامعه اي بويژه خودكشي جوانان هستند و آسيب پذيري آنان از ناحية خودكشي خسارت هاي جبران ناپذير مادي و معنوي براي جامعه به دنبال دارد.
نظریات
اميل دوركيم خودكشي را پديد ه اي اجتماعي قلمداد ميكند و اعتقاد دارد كه خوكشي حاصل و برآيند عوامل گوناگون تأثيرات خانوادگي، اجتماعي، ديني و همة واقعي تهاي اجتماعي است كه در نتيجة روال نظام اجتماعي و گسيختگي روابط افراد با همديگر در جامعه و بر اثر احساس غربت و تنهايي شكل مي گيرد.
فرويد درپژوهش هاي خود غريزة مرگ را به عنوان منبع غايي پرخاشگري و خودكشي را به عنوان تجلي اين غريزه معرفي مي كند. او در مقاله ای تحت عنوان «داغداری و ملانکولی» نوشت که خودکشی بازتاب نوعی پرخاشگری فرد نسبت به شیء درونی و محبوبی است که به صورت تردید آمیزی انرژیش را روی آن متمرکز کرده است. این پرخاشگری به سوی خود شخص باز می گردد.
كارل مينگر خودكشي را نتيجه افسردگي و روشي براي جبران آن تلقي مي كند كه به واسطه نواميدي پديد مي آيد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با خودكشي است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با خودكشي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی - 26 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی - 26 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی - 26 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی

پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی

پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی

پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی

پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی

پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

خودکشی و بیماری های روانی
خودکشی دارای یک پیوستار(طیف) است.
این پیوستار از افکار خودکشی به طور گذرا شروع و با خودکشی به پایان می رسد.
میزان افکار خودکشی بسیار بیشتر از اقدام به خودکشی و خودکشی است.
عوامل خطر روان پزشکی
اختلالات روانی به ویژه اختلالات خلقی(افسردگی ها و اختلالات دوقطبی)
سوء مصرف مواد
اختلالات اضطرابی
اسکیزو فرنیا
برخی اختلالات شخصیت
عوامل محیطی - اجتماعی
ازدست دادن شخص یا رابطه ی عاطفی
بیکاری،مشکلات اقتصادی،فقر
مشکلات در محل کار یا تحصیل
خودکشی در اطرافیان یا دوستان
نبود حمایت های اجتماعی
تنهایی ،انزوا
نبود دسترسی به مشاوره و درمان
تاثیر رسانه ها(سرایت خودکشی)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن - 40 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

    پس از مرگ کریم خان، آقامحمد خان از شیراز فرار کرد و پس از جنگهای فراوان سلسله زندیه را نابود کرد و به پادشاهی رسید. آقامحمد خان موفق گردید دو قبیله اشاقهباش و یوخاریباش (به معنای ساکن ناحیه بالا رودخانه و ساکن ناحیه پایین رودخانه) تقسیم شده بود و این دو قبیله را با هم متحد کرده و نیروی نظامی خود را استحکام بخشد.

 

     در زمان این دودمان حکومتهای استانی در مناطق گوناگون سرزمین ایران با جنگ یا مصالحه از میان رفتند و جای خود را به سامانهای فدرالی با تبعیت از دولت مرکزی دادند و «کشور» ایران دوباره زیر یک پرچم شکل گرفت.

 

nموسس سلسله قاجار

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

آموزش و پرورش سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر است نهاد آموزش و پرورش پرهزینه است امّا باید این هزینه‌ها را به حساب سرمایه گذاری منظور کرد.

 

Educational Planning

 

کاربرد روشهای تحلیلی در مورد هریک از

مولفه‌های نظام آموزشی به منظور استقرار

یک نظام کارآمد.

تعریف کیفیت آموزشی :

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با عفونت همزمان سل و اچ آی وی - 20 اسلاید

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

Øبیشترین خطر بروز سل فعال در مبتلایان به سل نهفته در افراد مبتلا به اچ آی وی است

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن - 27 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

توسعه فعالیت های اکتشافی استخراج و بهره برداری از منابع نفتی در کشورهای نفت خیز سبب بروز مشکلات زیست محیطی متعددی برای آن کشورها شده که یکی از مهمترین آنها آلودگی منابع آب و افزایش مقدار هیدروکربن ها در آب می باشد.

 

بسیاری از ترکیبات آلی که از صنایع نفت و پتروشیمی و صنایع پایین دستی آنها به منابع محیط زیست وارد می شوند، مقاوم به تجزیه بیولوژیک بوده و دارای پتانسیل سميت برای انسان می باشند. تصفیه این ترکیبات در فرایندهای تصفیه بیولوژیک معمولاً با مشکل مواجه است و اصطلاحاً به آنها ترکیبات مقاوم به تجزیه (Refractory) می گویند.

nنفت و  ترکیبات آن

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

نحوه مروری بر ادبیات جهان:
بررسی تاثیر آترازین و آلاکلار برفرایندخودپالایی رودخانه ها توسط کانکان درسال 1996:
کانکان جهت ارزیابی پیامدهای منفی این آفت کش ها برروی موجودات اتوتروفیک آبی از روش های زیر استفاده کرد:
-جلوگیری از جذب مواد غذایی خالص (24ساعت تست سمیت حاد)
-جلوگیری از رشد کلروفیل a موجود در جلبک Scenedesmus subspicatus(72ساعت تست سمیت مزمن).
نتایج تایج بدست آمده از مطالعات وی نشان داد که آترازین و آلاکلار عملا“تاثیری روی تجزیه بیولوژیکی ارگانیسم های هتروتروفیک ندارند در حالی که تاثیرمعکوس آنها روی ارگانیسم های اتوتروفیک مانند جلبکها قابل بررسی است.
مروری بر ادبیات ایران:
بررسی خودپالایی رودخانه سیاهرود توسط جناب دکتر کرباسی وآقای مهندس صابری در سال 1376:
در زمستان به علت درجه حرارت پایین وبالا بودن دبی میزان جذب اکسیژن بالا رفته ودرنتیجه اکسیژن محلول در آب زیادتر شده و باعث افزایش فعالیتهای میکروارگانیسمهای آب رودخانه شده درنتیجه قدرت خودپالایی رودخانه را افزایش می دهد.عکس این حالت در تابستان اتفاق می افتد.
انتخاب قطعات مورد بررسی رودخانه ها:
محل ورود فاضلاب- در اين مقطع BOD,DO و ميزان جريان رودخانه تغيير مي نمايد.
محل آبگيري از رودخانه- در اين محلها ميزان جريان رودخانه كاهش مي يابد.
تغيير مشخصات هيدروليكي رودخانه
محلهايي كه نياز به حفظ اكسيژن محلول در حد معين باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه - 21 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید: